Bài giảng Học vần Bài 45: ân , ă - Ăn

ân

cân

cái cân

ppt9 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 809 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Học vần Bài 45: ân , ă - Ăn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TiÓu häc Tam S¬n 2 -Tõ S¬n-B¾c Ninh Líp :1D Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Häc vÇn KiÓm tra bµi cò Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Häc vÇn tr c c¸i c©n Con tr¨n © n n ¨ ¨ - Bµi 45: ©n , ¨ - ¨n ©n ¨n Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Häc vÇn tr c c¸i c©n Con tr¨n © n n ¨ ¨ - Bµi 45: ©n , ¨ - ¨n ©n ¨n Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Häc vÇn tr c c¸i c©n Con tr¨n © n n ¨ ¨ - Bµi 45: ©n , ¨ - ¨n ©n ¨n b¹n th©n kh¨n r»n gÇn gòi dÆn dß Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Häc vÇn Bµi 45: ©n , ¨ - ¨n Kh¨¨n r»n Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Häc vÇn tr c c¸i c©n Con tr¨n © n n ¨ ¨ - Bµi 45: ©n , ¨ - ¨n ©n ¨n b¹n th©n kh¨n r»n gÇn gòi dÆn dß Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Häc vÇn Bµi 45: ©n , ¨ - ¨n TËp viÕt : ©n , ¨ - ¨n TIẾT HỌC KẾT THÚC

File đính kèm:

  • pptBai 45 ân -ă - ăn (Tiết 1)(.ppt
Giáo án liên quan