Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 33: Điều chế khí hiđrô - Phản ứng thế - Bảo Trang

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất

 và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất

thay thế cho nguyên tử của một nguyên tố trong

 hợp chất.

Vd: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

 Fe + HCl → FeCl2 + H2

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 08/11/2022 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 33: Điều chế khí hiđrô - Phản ứng thế - Bảo Trang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ hôm nay ? Nêu tính chất hóa học của hiđro . Viết ptpư minh họa . Từ đó kết luận về tính chất hóa học của hiđro . Kết luận : Khí hiđro có tính khử , ở nhiệt đô thích hợp , hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi , mà nó còn kết hợp với nguyên tố oxi trong một số oxit kim loại . Các phản ứng này đều tỏa nhiều nhiệt . Đáp án : Tính chất hóa học của hidro là : 1, Tác dụng với khí Oxi H 2 O 2H 2 + O 2 t o 2H 2 O 2, Tác dụng với CuO H 2 O + Cu H 2 + CuO t o H 2 O + Cu Kiểm tra bài cũ to to dung dÞch HCl KÏm I. Ñieàu cheá khí hiñro : Trong phòng thí nghiệm: Böôùc1 : Cho 2 – 3 haït keõm vaøo oáng nghieäm vaø roùt 2 -3 ml dd axit HCl vaøo . Nhaän xeùt . Böôùc 2 : Ñaäy oáng nghieäm baèng nuùt cao su coù oáng daãn khí xuyeân qua ( chôø khoaûng 1 phuùt ) ñöa que ñoùm coøn taøn ñoû vaøo ñaàu oáng daãn khí . Nhaän xeùt . Böôùc 3 : Ñöa que ñoùm ñang chaùy vaøo ñaàu oáng daãn khí . Nhaän xeùt . Böôùc 4 : Nhoû moät vaøi gioït dung dòch trong oáng nghieäm leân taám kính & ñem coâ caïn . Nhaän xeùt . Tiết 50: ĐIỀU CHẾ HIDRO PHẢN ỨNG THẾ Trong phòng thí nghiệm: KhÝ Hidro ®­ îc thu b»ng c¸ch nµo trong phßng thÝ nghiÖm . Đẩy nước Đẩy không khí C¸ch thu khÝ Hidro gièng vµ kh¸c c¸ch thu khÝ Oxi nh ­ thÕ nµo ? V× sao ? 7 So s¸nh Thu khÝ Oxi Thu khÝ Hidro Ngöa b×nh thu (do O 2 nÆng h¬n kh«ng khÝ ) ó p ng­îc b×nh thu (do H 2 nhÑ h¬n kh«ng khÝ ) Đều được thu bằng ph­¬ng ph¸p ® Èy n­íc và đẩy kk Ph­¬ng ph¸p ® Èy kh«ng khÝ Ý t tan trong n­íc Gièng nhau Kh¸c nhau Zn + 2 H Cl  Zn Cl 2 + H 2  2 H·y nhËn xÐt thµnh phÇn c¸c chÊt tr­íc vµ sau ph¶n øng ? H Zn H Cl Cl H Zn H Cl Cl Nguyªn tö cña nguyªn tè Zn ®· thay thÕ nguyªn tö cña nguyªn tè Hidro trong hîp chÊt axit .  Ph¶n øng thÕ Nguyªn tö cña nguyªn tè Zn ®· thay thÕ nguyªn tö cña nguyªn tè nµo trong hîp chÊt axit ? Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất , trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế cho nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất . Vd : Fe + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 Fe + HCl → FeCl 2 + H 2 Bài tập 1 : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào trong các phản ứng đã học ? P 2 O 5 + H 2 O → H 3 PO 4 b. H 2 + CuO t 0 H 2 O + Cu Mg(OH) 2 t 0 MgO + H 2 O Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 Bài tập 1 : Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào trong các phản ứng đã học ? P 2 O 5 + 3H 2 O 2 H 3 PO 4 → Phản ứng hóa hợp b. H 2 + CuO t 0 H 2 O + Cu → Phản ứng thế c. Mg(OH) 2 t 0 MgO + H 2 O → Phản ứng phân hủy d. Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 → Phản ứng thế Bài tập 2 : Viết phương trình hóa học điều chế H 2 từ nhôm và dung dịch axit H 2 SO 4 . Tính thể tích khí H 2 thu được ở ( đktc ) khi cho 2,7 gam Nhôm tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng dư . Giải : 2Al + 3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 n Al = m Al /M = 2,7/27= 0,1mol Theo pt: ta có 2mol Al → 3mol H 2 Theo đb : có 0,1mol Al → x mol H 2 → x= n H2 = 0,1*3/2 = 0,15mol Vậy : V H2 = n* 22,4= 0,15*22,4 = 3,36 l * Häc bµi * Lµm BT 1,2,3,4,5 tr/117 * Xem lại phần kiến thức về H 2 để tiết sau ôn tập . Hướng dẫn về nhà

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_33_dieu_che_khi_hidro_phan_ung_t.ppt