Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 20: Bài thực hành 3 - Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hoá học - Hồ Ngọc Trâm

Trong bài thực hành hôm nay ta có sử dung một số hóa chất và trong đó có chất Ca(OH)2. từ CaO +H2O.Chất này được ứng dụng trong xây dựng và được dùng để khử phèn, khử chua,diệt khuẩn trong trồng trọt, chăn nuôi Nhưng bên cạnh đó nếu chúng ta sử dụng trong xây dựng bỏ bừa bãi với số lượng nhiều dẫn đến chết cây trồng, do khi CaO tiếp xúc với nước để tạo ra Ca(OH)2 tỏa nhiều nhiệt.

-Chúng ta lưu ý cách sử dụng hóa chất nói trên

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 08/11/2022 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 20: Bài thực hành 3 - Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hoá học - Hồ Ngọc Trâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÁ HỌC 8 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH NƯA GV: Hồ Ngọc Trâm KiÓm tra bµi cò 1/Ph©n biÖt hiÖn t­îng vËt lÝ vµ hiÖn t­îng hãa häc?Cho vÝ dô 2/Ph¶n øng hãa häc lµ g×?Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra ? §¸p ¸n: 1/ - HiÖn t­îng chÊt biÕn ® æi mµ dÉn gi ÷ nguyªn chÊt ban ® Çu gäi lµ hiÖn t­îng vËt lÝ.vÝ dô . - HiÖn t­îng chÊt biÕn ® æi cã t¹o ra chÊt kh¸c gäi lµ hiÖn t­îng hãa häc.vÝ dô 2/-Ph¶n øng hãa häc lµ quá tr×nh biÕn ® æi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c . -§Ó biÕt cã ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra ta dùa vµo : + Mµu s¾c cña c¸c chÊt tr­íc vµ sau ph¶n øng . + Tr¹ng th¸i cña chÊt tr­íc vµ sau ph¶n øng + Sù to¶ nhiÖt vµ ph¸t s¸ng . (VD: C©y nÕn ch¸y ) Hãy nhắc lại một số quy tắc an toàn và cách sử dụng hóa chất trong thí nghiệm ? Ti ết 20: BÀI THỰC HÀNH 3 D ấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hoá học Mục đích của bài thực hành này là gì? - Ph©n biÖt ®­îc hiÖn t­îng vật lÝ vµ hiÖn t­îng ho¸ häc. - NhËn biÕt ®­îc cã dÊu hiÖu cña ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra - RÌn kÜ n¨ng sö dông dông cô, hãa chÊt trong phßng thÝ nghiÖm. Bài thực hành này chúng ta sẽ tiến hành làm mấy thí nghiệm ? Ti ết 20: BÀI THỰC HÀNH 3: D ấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hoá học. I. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1.ThÝ nghiÖm 1: Hoµ tan vµ ®un nãng kali pemanganat a) Ti ến hành: (SGK) TiÕn hµnh : LÊy mét l­îng nhá thuèc tÝm (kali pemanganat), chia lµm 3 phÇn. LÊy mét phÇn cho vµo èng nghiÖm (1), hoµ tan víi kho¶ng 3 ml n­íc.(l¾c nhÑ ) -LÊy 2 phÇn thuèc tÝm cßn l¹i cho vµo èng nghiÖm (2), ®un nãng èng nghiÖm, dïng que ®ãm cßn tµn ®á ®­a vµo miÖng èng nghiÖm thÊy que ®ãm bïng ch¸y. TiÕp tôc ®un , khi nµo que ®ãm kh«ng bïng ch¸y th× ngõng ®un, ®Ó nguéi èng nghiÖm, Cho kho¶ng 3ml n­íc cÊt vµo, l¾c ®Òu. Quan s¸t xem chÊt r¾n trong èng nghiÖm cã tan hÕt kh«ng? Quan s¸t mµu cña 2 èng nghiÖm? b) Hiện tượng xảy ra: + Ống 1:.................................................. .................................................................. + Ống 2:.................................................... ................................................................ c)Giải thích: + Ống 1: Thuộc hiện tượng....................... Vì:........................................................... +Ống 2: Thuộc hiện tượng................... Vì: ........................................................ ................................................................. Nêu hiện tượng xảy ra ở 2 ống nghiệm? Thuốc tím tan hết tạo thành dung dịch đồng nhất có màu tím Tàn đóm đỏ bùng cháy; Hoà vào nước chất rắn còn lại 1 phần không tan hết Hiện tượng này được giải thích như thế nào? vật lí Không có sự biến đổi về chất Hoá học có chất mới sinh ra (khí oxi làm cho tàn đóm bùng cháy, chất không tan hết là manganđioxit) Khi nung kalipemanganat thì sản phẩm sinh ra là kalimanganat, manganđioxit và khí ôxi Viết phương trình chữ của phản ứng của phản ứng trên? PT: Kalipemanganat Kalimanganat + Manganđioxit + Oxi t o Qua thí nghiệm này em có kết luận gì về tính chất hoá học của chất? d. Kết luận : Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Ti ết 20: BÀI THỰC HÀNH 3: D ấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hoá học. I. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1.ThÝ nghiÖm 1: Hoµ tan vµ ®un nãng kali pemanganat 2. Thí nghiệm 2 Thực hiện phản ứng với canxi hiđroxit a) Cách tiến hành: - Đánh số 1, 2, 3, 4 vào 4 ống nghiệm. + ống 1, 3 đựng H 2 O + ống 2, 4 nước vôi trong ( canxi hiđroxit) - Dùng ống thuỷ tinh chữ L thổi nhẹ hơi thở ( khí CO 2 ) vào ống 1, 2. - Nhỏ từ từ Na 2 CO 3 vào ống 3, 4. a) Cách tiến hành :(SGK) - Thổi CO 2 : + Ống 1: ................................................. + Ống 2: .................................................. - Nhỏ Na 2 CO 3 : + Ống 3: ................................................... + Ống 4: ................................................... c) Gi ải thích: Không có hiện tượng gì. Nước vôi trong vẩn đục ( kết tủa trắng) Không có hiện tượng gì. Xuất hiện kết tủa trắng. Tiến hành làm thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập. b) Hiện tượng : Báo cáo kết quả thí nghiệm? + Ống 1,3 : Không có PƯHH xảy ra. + Ống 2,4 : Đã xảy ra PƯHH vì xuất hiện chất mới không tan trong nước. Dấu hiệu nào giúp em nhận biết dã có phản ứng hoá học xảy ra? Viết phương trình chữ của PƯHH xảy ra ở ống nghiệm 2 và 4? - PT chữ: + Canxihiđoxít + Cacbonđioxit -> Canxicacbonat + Nước + Canxihiđoxit + Natricacbonnat -> Canxicacbonat +Natrihiđroxit d) Kết luận : Dấu hiệu để nhận biết có PƯHH xảy ra. Qua thí nghiệm này em rút ra được kết luận gì? Bài thực hành dã củng cố cho em được những kiến thức và kỹ năng nào? Em biết được những gì để áp dụng vào thực tế đời sống? Trong bài thực hành hôm nay ta có sử dung một số hóa chất và trong đó có chất Ca(OH) 2. từ CaO +H 2 O.Chất này được ứng dụng trong xây dựng và được dùng để khử phèn , khử chua,diệt khuẩn trong trồng trọt , chăn nuôi Nhưng bên cạnh đó nếu chúng ta sử dụng trong xây dựng bỏ bừa bãi với số lượng nhiều dẫn đến chết cây trồng , do khi CaO tiếp xúc với nước để tạo ra Ca(OH) 2 tỏa nhiều nhiệt . - Chúng ta lưu ý cách sử dụng hóa chất nói trên Ti ết 20: BÀI THỰC HÀNH 3: D ấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hoá học. I. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm 1.ThÝ nghiÖm 1: Hoµ tan vµ ®un nãng kali pemanganat 2. Thí nghiệm 2 Thực hiện phản ứng với canxi hiđroxit a) Cách tiến hành :(SGK) - Thổi CO 2 : + Ống 1: ................................................. + Ống 2: .................................................. - Nhỏ Na 2 CO 3 : + Ống 3: ................................................... + Ống 4: ................................................... c) Gi ải thích: Không có hiện tượng gì. Nước vôi trong vẩn đục ( kết tủa trắng) Không có hiện tượng gì. Xuất hiện kết tủa trắng. b) Hiện tượng : + Ống 1,3 : Không có PƯHH xảy ra. + Ống 2,4 : Đã xảy ra PƯHH vì xuất hiện chất mới không tan trong nước. - PT chữ: + Canxihiđoxít + Cacbonđioxit -> Canxicacbonnat + Nước + Canxihiđoxit + Natricacbonnat -> Canxicacbonna +Natrihiđroxit d) Kết luận : Dấu hiệu để nhận biết có PƯHH xảy ra. II. VIẾT TƯỜNG TRÌNH : TRƯỜNG THCS THANH NƯA. BẢNG TƯỜNG TRÌNH THỰC HÀNH - BÀI THỰC HÀNH 3: Họ và tên :.............................................. Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hoá học Lớp :.................. Nhóm :................ Điểm thực hành: Điểm tường trình: Tổng điểm Tên TN Cách tiến hành Hiện tượng Giải thích - PT Kết luận 1. Thí nghiệm 1: Hoà tan và nung nóng kalipemanganat 2. Thí nghiệm 2: Thực hiện phản ứng với canxi hiđroxit. Dặn dò: Về nhà hoàn thành bảng tường trình tiết sau nộp chấm lấy điểm kiểm tra 15 phút. Đọc trước nội dung bài ĐLBTKL. xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« vµ c¸c em häc sinh xin CHµO HÑN GÆP L¹I

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_8_tiet_20_bai_thuc_hanh_3_dau_hieu_cua_hie.ppt