Bài giảng Đại số 8 - Nguyễn Quang Nhật - Tiết 65: Luyện tập

TRẢ LỜI

Phương pháp giải một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối:

+Áp dụng định nghĩa để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối

+Giải các phương trình không còn dấu giá trị tuyệt đối

+Chọn nghiệm thích hợp để kết luận nghiệm phương trình

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1035 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số 8 - Nguyễn Quang Nhật - Tiết 65: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS BÌNH AN, THỊ Xà DĨ AN, BÌNH DƯƠNG LỚP: 8A5 GV: NGUYỄN QUANG NHẬT TIẾT 65: LUYỆN TẬP ĐẠI SỐ 8 TIẾT 65: LUYỆN TẬP ĐẠI SỐ 8 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Em hãy định nghĩa giá trị tuyệt đối của a? Câu 2: Em hãy nêu phương pháp giải một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối? TRẢ LỜI: Giá trị tuyệt đối a được định nghĩa như sau: TRẢ LỜI Phương pháp giải một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: +Áp dụng định nghĩa để loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối +Giải các phương trình không còn dấu giá trị tuyệt đối +Chọn nghiệm thích hợp để kết luận nghiệm phương trình ®¹i sè 8 TiÕt 65 LuyÖn tËp Bµi 35(SGK):Bá dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi råi rót gän trong 2 tr­êng hîp x 0 vµ x 5 Giải Bài 36 (SGK):Giải các phương trình: Vaäy pt (1)voâ nghieäm Ta có Để giải pt (1) ta quy về giải hai phương trình sau: (1) Giá trị x = -6 không thõa mãn đk ,nên ta loại Giá trị x = -6 không thõa mãn đk x 0 ,nên -2 là nghiệm pt(2) Bài 37 (SGK):Giải các phương trình: Vaäy pt (1)có tập nghieäm Ta có Để giải pt (1) ta quy về giải hai phương trình sau: (1) Giá trị x = -10 không thõa mãn đk ,nên ta loại Giá trị thõa mãn đk x<7,nên là nghiệm của pt (1) Vaäy pt(2) có tập nghiệm Ta có Để giải pt (2) ta quy về giải hai phương trình sau: (2) Giá trị x = không thõa mãn đk ,nên ta loại Giá trị x = thõa mãn đk x <4 ,nên là nghiệm pt(2) CỦNG CỐ BÀI HỌC BẰNG TRÒ CHƠI NHỎ LỄ PHÉP 1 4 2 3 Đây là đức tính mà mỗi học sinh chúng ta cần phải có? H­íng dÉn vÒ nhµ : VÒ nhµ häc bµi cò -Xem l¹i c¸c bµi ®· lµm Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i 35b,35d,36b,36c,37b,37c trong s¸ch gi¸o khoa ChuÈn bÞ tiÕt sau ôn tËp GIỜ HỌC KẾT THÚC. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC EM HỌC SINH! Đáp án : A=7 Đáp án: B = 0 S={-2;8} S={-1;2}

File đính kèm:

  • ppttiet 65 luyen tap.ppt