Bài giảng Bài 7: Phéo cộng phân số

Kiểm tra bài cũ
Nêu quy tắc cộng hai phân số đã học ở tiểu học ?
Nêu dạng tổng quát?

a/m+b/m= a+b/m (a,b,m thuộc N; m# 0)

a/b+c/d=a*d/b*d=c*b/b*d=a*d+b*c=b*d

 

ppt10 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Lượt xem: 1038 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 7: Phéo cộng phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV : TrÇn quang phong Tr­êng thcs t©n lÔ -h­ng hµ - th¸i b×nh Phßng GD h­ng hµ Tr­êng thcs t©n lÔ Chinh ¬i mµy nhí söa bµi nµy theo ý m¸y nhÐ KiÓm tra bµi cò Nªu quy t¾c céng hai ph©n sè ®· häc ë tiÓu häc ? Nªu d¹ng tæng qu¸t? §¸p ¸n QUy T¾c( sgk t25): Muèn céng hai ph©n sè cïng mÉu,ta céng c¸c tö vµ gi÷ nguyªn mÉu. Céng c¸c ph©n sè sau: ?1 §¸p ¸n Céng c¸c ph©n sè sau: ?1 T¹i sao ta cã thÓ nãi:Céng hai sè nguyªn lµ tr­êng hîp riªng cña céng hai ph©n sè?cho vÝ dô? ?2 §¸p ¸n Céng hai sè nguyªn lµ tr­êng hîp riªng cña céng hai ph©n sè v× mäi sè nguyªn ®Òu viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè cã mÉu lµ 1. VÝ dô: Lµm bµi tËp: ( 42 a,b T26) §¸p ¸n Quy t¾c: (SGK T26) Muèn céng hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu,ta viÕt chóng d­íi d¹ng hai ph©n sè cã cïng mét mÉu råi céng c¸c tö vµ gi÷ nguyªn mÉu chung. §¸p ¸n Ho¹t ®éng nhãm : bµi tËp (44sgk t26) §iÒn dÊu (, = ) vµo « trèng. = < H­íng dÉn vÒ nhµ - Häc thuéc quy t¾c céng ph©n sè. - Chó ý rót gän ph©n sè (nÕu cã thÓ ) tr­íc khi lµm hoÆc kÕt qu¶. - Bµi tËp vÒ nhµ 43 ,45 (T26 SGK) Bµi 58 , 59 , 60, 61, 63 (T21 SBT)

File đính kèm:

  • pptBai 7 Phep cong phan so.ppt