Bài giảng Âm nhạc Lớp 4 - Tiết 11: Ôn tập bài Hát: Khăn quàng thắm mãi vai em - Nguyễn Thiện Trúc

I.Mục tiêu cần đạt :

HS hát đúng giai điệu và lời ca, biết thể hiện tình cảm của bài hát.

HS vừa hát vừa gõ đệm theo tiết tấu lời ca, phách, nhịp và biết biểu diễn bài hát.

Biết đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 3 Cùng bước đều

II.Chuẩn bị :

Bài giảng điện tử, máy vi tính, Laptop, đèn chiếu đa phương tiện hoặc hộp chuyển PC -> TIVI, loa

Trống lắc, song loan

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lienvu99 | Ngày: 09/11/2022 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Âm nhạc Lớp 4 - Tiết 11: Ôn tập bài Hát: Khăn quàng thắm mãi vai em - Nguyễn Thiện Trúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11/10/2022 1 BAØI GIAÛNG ÑIEÄN TÖÛ MOÂN AÂM NHAÏC : LÔÙP 4 PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO CHAÂU THAØNH TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC AN HIEÄP GIAÙO VIEÂN THÖÏC HIEÄN : NGUYEÕÃN THIEÄN TRUÙC 11/10/2022 2 CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ ÑEÁN DÖÏ TIEÁT AÂM NHAÏC 11/10/2022 ÔN TẬP BÀI HÁT : KHĂN QUÀNG THẮM MÃI VAI EM TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3 11/10/2022 4 I.Mục tiêu cần đạt : HS hát đúng giai điệu và lời ca, biết thể hiện tình cảm của bài hát. HS vừa hát vừa gõ đệm theo tiết tấu lời ca, phách, nhịp và biết biểu diễn bài hát. Biết đọc đúng cao độ, trường độ và ghép lời ca bài TĐN số 3 Cùng bước đều II.Chuẩn bị : Bài giảng điện tử, máy vi tính, Laptop, đèn chiếu đa phương tiện hoặc hộp chuyển PC -> TIVI, loa Trống lắc, song loan 11/10/2022 5 Quy trình của tiết tập đọc nhạc : 1.Giới thiệu bài. 2.Học sinh nói tên nốt. 3.Học sinh luyện tiết tấu 4.Học sinh đọc cao độ. 5.Tập từng câu 6.Tập cả bài. 7.Ghép lời ca 8.Luyện tập củng cố 11/10/2022 6 Thứ ngày tháng năm Âm nhạc Tiết 11 Ôn tập bài hát : - Khăn quàng thắm mãi vai em - Tập đọc nhạc : TĐN số 3 11/10/2022 7 Nghe hát mẫu Nội dung 1 : - Học sinh hát 2 lần. - 2 nhóm hát và gõ theo nhịp 2. - Chọn 2 em HS hướng dẫn cho các bạn múa Nội dung 2 : TĐN số 3 Cùng bước đều 1.Giới thiệu bài. 2.T ên nốt. 3.C ao độ. 4.Luyện tiết tấu 5.Tập từng câu 6.Tập cả bài. 7.Ghép lời ca 8.Luyện tập củng cố Học sinh đọc và gõ theo nhịp. 2 học sinh giỏi trình bày bài TĐN số 3 Cùng bước đều 11/10/2022 11 BAØI HOÏC ÑEÁN ÑAÂY LAØ KEÁT THUÙC BAØI HOÏC ÑEÁN ÑAÂY LAØ KEÁT THUÙC BAØI HOÏC ÑEÁN ÑAÂY LAØ KEÁT THUÙC KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ VUI KHOÛE HAÏNH PHUÙC KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ VUI KHOÛE HAÏNH PHUÙC KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ VUI, KHOÛE, HAÏNH PHUÙC, THAØNH ÑAÏT TRONG CUOÄC SOÁNG 11/10/2022 12 HEÏN GAËP LAÏI A

File đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_4_tiet_11_on_tap_bai_hat_khan_quang_th.ppt