Tiết 47 +22 (Đại số+ Hình học 10) Kiểm tra học kỳ I

Câu 2: Mệnh đề nào sau đây là sai:

Phép đối xứng tâm biến:

a. Một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng bằng chính nó. b. Một vectơ thành một vectơ bằng với nó.

c. Một tam giác thành một tam giác bằng với nó. d. Một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính.

 

doc2 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 47 +22 (Đại số+ Hình học 10) Kiểm tra học kỳ I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 47 +22(Đại số+Hình học) KIEÅM TRA HỌC KÌ I (Thôøi gian: 90 phuùt) Phần I: Trắc nghiệm: (3 đ) Câu1: Từ 1 hộp chứa 4 quả cầu ghi chữ a, hai quả cầu ghi chữ b và 2 quả cầu ghi chữ c; lấy ngẫu nhiên 1 quả.Ký hiệu A : “ lấy được quả ghi chữ a”. Khi đó xác suất của biến cố A là: a. P(A) = b. P(A) = c. P(A) = d. một đáp án khác Câu 2: Mệnh đề nào sau đây là sai: Phép đối xứng tâm biến: a. Một đoạn thẳng thành một đoạn thẳng bằng chính nó. b. Một vectơ thành một vectơ bằng với nó. c. Một tam giác thành một tam giác bằng với nó. d. Một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính. Câu 3: Trong các phép biến hình, phép biến hình nào biến một tam giác thành một tam giác không bằng với nó: a. Phép quay. b. Phép tịnh tiến. c. Phép vị tự. d. Phép đối xứng trục. Câu 4: Trong mp tọa độ Oxy, cho điểm A(4;-3). Tìm ảnh của điểm A qua phép đối xứng tâm O: a. A(4;3). b. A(-4;-3) c. A(-3;4) d. A(-4;-3). Câu 5: Mệnh đề nào sau đây là đúng: a. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. b. Nếu hai đường thẳng không song song với nhau thì chúng có thể chéo nhau hoặc cắt nhau. c. Một đường thẳng được gọi là song song với một mp nếu nó song song với một đường thẳng bất kỳ nằm trong mp đó. d. Nếu 2mp song song với nhau thì bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mp này đều song song với mp kia. Câu 6 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai : a. Hai mặt phẳng phân biệt không song song thì cắt nhau b. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau c. Một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song thì cắt mặt phẳng còn lại. d. Hai đường thẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng thì song song với nhau. Câu7: Gieo ngẫu nhiên 1 con súc xắc cân đối và đồng nhất 2 lần.Xác suất của biến cố B: “ Tổng số chấm bằng 8” là a. P(B) = b. P(B) = c. P(B) = d. P(B) = Câu 8 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng : a. Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình chữ vuông b. Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành c. Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật d. Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình Thang Câu 9 : Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Biến cố : “Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần” có số phần tử là : a. 11 b. 10 c. 12 d. 9. Câu 10 : CÊp sè céng lµ mét d·y sè (h÷u h¹n hay v« h¹n), trong ®ã A. kÓ tõ sè h¹ng thø hai, mçi sè h¹ng ®Òu b»ng sè h¹ng ®øng ngay tr­íc nã céng víi mét sè kh«ng ®æi d. B. mçi sè h¹ng ®Òu b»ng sè h¹ng ®øng ngay tr­íc nã céng víi mét sè kh«ng ®æi d. C. kÓ tõ sè h¹ng thø hai, mçi sè h¹ng ®Òu b»ng sè h¹ng ®øng tr­íc nã céng víi mét sè kh«ng ®æi d. D. kÓ tõ sè h¹ng thø hai, mçi sè h¹ng ®Òu b»ng sè h¹ng ®øng ngay tr­íc nã nh©n víi mét sè kh«ng ®æi d. Câu 11 : CÊp sè nh©n lµ mét d·y sè (h÷u h¹n hay v« h¹n), trong ®ã A. kÓ tõ sè h¹ng thø hai, mçi sè h¹ng ®Òu b»ng sè h¹ng ®øng ngay tr­íc nã nh©n víi mét sè kh«ng ®æi q. B. mçi sè h¹ng ®Òu b»ng sè h¹ng ®øng ngay tr­íc nã nh©n víi mét sè kh«ng ®æi q. C. kÓ tõ sè h¹ng thø hai, mçi sè h¹ng ®Òu b»ng sè h¹ng ®øng tr­íc nã nh©n víi mét sè kh«ng ®æi q. D. kÓ tõ sè h¹ng thø hai, mçi sè h¹ng ®Òu b»ng sè h¹ng ®øng ngay tr­íc nã céng víi mét sè kh«ng ®æi q. Câu 12 : D·y sè nµo sau ®©y kh«ng lµ mét cÊp sè céng? A. 2, 4, 6, 8 B. -2, -4, -6, -8 C. 2, 4, 8, 16 D. 7, 5, 3, 1 Câu13 : D·y sè nµo sau ®©y kh«ng lµ mét cÊp sè nh©n? A. 2, 4, 6, 8 B. 2, -4, 8, -16 C. 2, 4, 8, 16 D. 2, 1, 1/2, 1/4 Câu14 : Cã bao nhiªu c¸ch xÕp kh¸c nhau cho 5 ng­êi ngåi vµo mét bµn dµi? A 5 B 120 C 20 D 25 Câu 15: Mệnh đề nào sau đây sai A. B. C. D. Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mp chứa đường thẳng này và song song với mp kia Phaàn II. Töï luaän (7ñieåm) Câu 1: Cho caùc chöõ soá 0;1; 2; 5; 7; 8. Coù bao nhieâu soá töï nhieân coù ba chöõ soá khaùc nhau ñöôïc laäp neân töø 6 chöõ soá treân.Tính xaùc suaát sao cho: Soá taïo thaønh laø moät soá chia heát cho 5. b)Soá taïo thaønh khoâng coù chöõ soá 8. Câu 2: Cho Phương trình: a/ Giải Phương trình đã cho b/ Giải Phương trình Phương trình đã cho trên Câu 3:a) Cho cấp số nhân (un) với công bội q = 2 và u1 = 7 1a)Tìm số hạng thứ 6 của cấp số nhân 2a)Hỏi số 1792 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân b) Cấp số cộng (Un) có U31= -80 và S5=19.Tìm U7 và S4 Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành .Gọi I, J lần luợt là trung điểm AB và CD,K là điểm tùy ý trên SA. a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) b)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (IJK) c)Tìm giao điểm của đường thẳng CK và mặt phẳng (SBD).

File đính kèm:

  • docKiểm tra hk I k11Đ2.doc