Giáo án Đại số 11 - Tiết 76: Ôn tập cuối năm

1. Kiến thức:

• Các kiến thức liên quan đến dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân.

• Các kiến thức liên quan đến giới hạn của dãy số và giới hạn của hàm số.

• Các kiến thức liên quan đến hàm số liên tục.

• Các kiến thức liên quan đến đạo hàm của hàm số.

2. Kĩ năng:

• Tìm giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số.

• Xét tính liên tục của hàm số.

• Tính đạo hàm của hàm số và giải các bài toán liên quan đến đạo hàm.

3. Thái độ: Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính cần cù, chịu khó.

 

doc4 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 25/11/2016 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 11 - Tiết 76: Ôn tập cuối năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi so¹n: «n tËp cuèi n¨m TiÕt thø: 76 Ngµy so¹n: 23 - 4 - 2011 Ch­¬ng tr×nh C¬ b¶n D¹y líp 11C1, Ngµy d¹y:.. 11C5 Ngµy d¹y:.. I - Môc tiªu bµi häc Häc sinh cÇn n¾m ®­îc: 1. Kiến thức: Các kiến thức liên quan đến dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân. Các kiến thức liên quan đến giới hạn của dãy số và giới hạn của hàm số. Các kiến thức liên quan đến hàm số liên tục. Các kiến thức liên quan đến đạo hàm của hàm số. 2. Kĩ năng: Tìm giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số. Xét tính liên tục của hàm số. Tính đạo hàm của hàm số và giải các bài toán liên quan đến đạo hàm. 3. Thái độ: Rèn luyện tính nghiêm túc khoa học, tính cần cù, chịu khó. II- ChuÈn bÞ, ph­¬ng tiÖn, ph­¬ng ph¸p d¹y häc Ph­¬ng ph¸p: Gîi më, vÊn ®¸p Ph­¬ng tiÖn: Th­íc kÎ, m¸y tÝnh bá tói ChuÈn bÞ: Tµi liÖu tham kh¶o III – TiÕn tr×nh d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò Nªu ®Þnh nghÜa ®¹o hµm cÊp hai 2. D¹y bµi míi §Æt vÊn ®Ò: Bµi häc sÏ gióp ta cñng cè «n tËp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ Ho¹t ®éng 1: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc Thêi gian: 5 phót Môc tiªu: HÖ thèng ho¸ ®­îc kiÕn thøc chÝnh cña ch­¬ng H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: Nh÷ng kiÕn thøc träng t©m cña ch­¬ng? Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: TiÕp cËn kh¸i niÖm Cho häc sinh nh¾c l¹i c¸c bµi cña ch­¬ng H§TP 2: H×nh thµnh kh¸i niÖm H­íng dÉn t×m hiÓu nh÷ng m¶ng kiÕn thøc c¬ b¶n H§TP 3: Cñng cè kh¸i niÖm Cho HS x©y dùng c¸c mèi liªn hÖ Nh¾c tªn c¸c bµi gåm bµi Nªu nh÷ng môc cô thÓ Nªu c¸c mèi liªn quan Néi dung «n tËp häc k× ii Giíi h¹n TÝnh giíi h¹n cña d·y sè, hµm sè XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè t¹i mét ®iÓm, trªn mét kho¶ng Chøng minh ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm §¹o hµm TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm ®a thøc, ph©n thøc b. ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn víi ®å thÞ hµm sè Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp vÒ giíi h¹n cña d·y sè Thêi gian: 5 phót Môc tiªu: N¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p t×m giíi h¹n cña d·y sè H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: Ta lµm mét sè bµi giíi h¹n c¬ b¶n. Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: DÉn d¾t §äc ®Ò Ph©n tÝch lêi gi¶i H§TP 2: Thùc hiÖn gi¶i Gäi HS lªn b¶ng NhËn xÐt bµi lµm ChÝnh x¸c ho¸ H§TP3: Cñng cè bµi gi¶i L­u ý khi gi¶i bµi to¸n Më réng, tæng qu¸t ho¸ bµi to¸n Mçi HS gi¶i mét c©u Bµi 1: Tìm giới hạn của dãy số sau: a) b) HD: a) b) Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp vÒ giíi h¹n cña hµm sè Thêi gian: 10 phót Môc tiªu: N¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p tÝnh giíi h¹n cña hµm sè H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: PhÇn nµy ta nghiªn cøu s©u thªm c¸ch tÝnh giíi h¹n cña hµm sè. Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: DÉn d¾t §äc ®Ò Ph©n tÝch lêi gi¶i H§TP 2: Thùc hiÖn gi¶i Gäi HS lªn b¶ng NhËn xÐt bµi lµm ChÝnh x¸c ho¸ H§TP3: Cñng cè bµi gi¶i L­u ý khi gi¶i bµi to¸n Më réng, tæng qu¸t ho¸ bµi to¸n Ghi ®Ò vµ t×m hiÓu Gi¶i chi tiÕt tõng c©u Ghi nhËn Bµi 2: Tìm giới hạn của hàm số: a) b) HD: a) b) Ho¹t ®éng 5: VÒ cÊp sè nh©n Thêi gian: 10 phót Môc tiªu: N¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p t×m sè h¹ng vµ tÝnh tæng cña cÊp sè nh©n H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: PhÇn nµy gióp chóng ta thÊy cñng cè kiÕn thøc vÒ cÊp sè nh©n. Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: DÉn d¾t §äc ®Ò Ph©n tÝch lêi gi¶i H§TP 2: Thùc hiÖn gi¶i Gäi HS lªn b¶ng NhËn xÐt bµi lµm ChÝnh x¸c ho¸ H§TP3: Cñng cè bµi gi¶i L­u ý khi gi¶i bµi to¸n Më réng, tæng qu¸t ho¸ bµi to¸n T×m hiÓu Gi¶i chi tiÕt tõng c©u Ghi nhËn Bµi 3: Cho cấp số nhân có 6 số hạng, biết u1=4, u6= -128. Tìm các số hạng còn lại và tính tổng của cấp số nhân đó. HD: Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho, ta có: Suy ra: Tổng các số hạng của cấp số nhân là: Ho¹t ®éng 5: XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè Thêi gian: 10 phót Môc tiªu: N¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p xÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè H×nh thøc tiÕn hµnh: B»ng hÖ thèng c©u hái §Æt vÊn ®Ò: PhÇn nµy gióp chóng ta n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p xÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè t¹i mét ®iÓm.. Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu H§TP 1: DÉn d¾t §äc ®Ò Ph©n tÝch lêi gi¶i H§TP 2: Thùc hiÖn gi¶i Gäi HS lªn b¶ng NhËn xÐt bµi lµm ChÝnh x¸c ho¸ H§TP3: Cñng cè bµi gi¶i L­u ý khi gi¶i bµi to¸n Më réng, tæng qu¸t ho¸ bµi to¸n T×m hiÓu Gi¶i chi tiÕt tõng c©u Ghi nhËn Bµi 4: Cho hàm số . Chứng minh rằng hàm số f(x) liên tục tại x = 1. HD: Ta có: Mặt khác: f(1) = - 6. Vậy, hàm số đã cho liên tục tại điểm x = 1. 3. LuyÖn tËp, cñng cè, h­íng dÉn vÒ nhµ Ho¹t ®éng 5: Cñng cè toµn bµi Ho¹t ®éng GV Ho¹t ®éng HS Ghi b¶ng - Tr×nh chiÕu ChiÕu c©u hái cñng cè bµi Thùc hiÖn d­íi sù h­íng dÉn cña GV Qua ch­¬ng nµy, c¸c em cÇn n¾m ®­îc g×? KiÕn thøc nµo lµ träng t©m? H­íng dÉn HS lµm bµi ë nhµ Ghi nhí Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi 13 – 18 trang 180 – 181.

File đính kèm:

  • docminh mau giao an On tap cuoi nam CB.doc