Đề 1 thi tuyển sinh đại học năm 2008 môn thi: toán thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

Cõu I (2 điểm). Cho hàm số , m là tham số, có đồ thị là (Cm).

1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên với m = 3.

2. Tìm giá trị của m để (Cm) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt A, B khác (-1; 0) sao cho AB có độ dài bằng 2.

 

doc1 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 02/12/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 1 thi tuyển sinh đại học năm 2008 môn thi: toán thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔTĐH 2008 ĐỀ DỰ ĐOÁN SỐ 2 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2008 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Câu I (2 điểm). Cho hµm sè , m lµ tham sè, cã ®å thÞ lµ (Cm). 1. Kh¶o s¸t vµ vÏ ®å thÞ hµm sè trªn víi m = 3. T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó (Cm) c¾t trôc hoµnh t¹i 2 ®iÓm ph©n biÖt A, B kh¸c (-1; 0) sao cho AB cã ®é dµi b»ng 2. Câu II (2 điểm). Giải phương trình: . Giải hệ phương trình: . Câu III (2 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 2 điểm A(1; -1; 1), B(2; 0; 3) và mặt phẳng (P) có phương trình: x – y – 3z + 3 = 0. Xác định điểm H thuộc mặt phẳng (P) sao cho AH ngắn nhất. Lập phương trình mặt phẳng (Q) chứa AB và tạo với (P) góc sao cho . Câu IV (2 điểm). Tính tích phân: . Cho x, y, z > 0. Chøng minh r»ng: . PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn một trong hai câu V.a hoặc V.b Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến đó cắt trục Ox tại điểm A có hoành độ dương, cắt Oy tại điểm B có tung độ âm đồng thời OA = 2OB. T×m hÖ sè cña x10 trong khai triÓn cña biÓu thøc sau: . Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) Giải bất phương trình: . Cho hình chóp có vuông góc với nhau từng đôi một. Gọi lần lượt là trung điểm của . Tính góc giữa và . Họ và tên thí sinh. Số báo danh Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. TMT27/6/2008.

File đính kèm:

  • docDe du doan so 2_2008.doc