Bài giảng Ngữ văn khối 12 - Chữ người tử tù

Caâu 1: Nguyễn Tuân được mệnh danh là:

 A. Ông vua phóng sự đất Bắc

 B. Người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp.

 C. Con người của hai thế kỷ

 D. Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 17/12/2016 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn khối 12 - Chữ người tử tù, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch÷ ng­êi tö tïNguyÔn Tu©nH·y giíi thiÖu vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ NguyÔn Tu©n?Hãy nêu những nét chính về tập truyện “Vang bóng một thời”?( Thời gian ra đời, nội dung, nhân vật, thông điệp của nhà văn)Lµ chøc quan coi viÖc häc ë mét huyÖn10.huÊn ®¹oNg­êi hiÓu m×nh9.tri kØKhó tính và cẩn trọng trong giao tiếp8.kho¶nhQuý träng ng­êi cã tµi7.liªn tµiC¸i nh×n thÓ hiÖn sù ®Æc biÖt6.biÖt nhìn§çi ®·i ®Æc biÖt5.biÖt ®·iLßng d¹ con ng­êi4.t©m ®iÒnQuan ®øng ®Çu bé H×nh coi viÖc ph¸p luËt3.H×nh béTh­îng th­Viªn chøc nhá tr«ng coi viÖc giÊy tê ë cöa quan2. Th¬ l¹iTê lÖnh cña quan trªn truyÒn xuèng1. phiÕn tr¸tTừ, ngữNghĩa Nghiªn mùc 3 mÆt cña thoi mùcBót l«ngBån röa bót b»ng ngäcTiÓu triÖnLÖ Th­Ch©n th­Th¶o th­Caâu 1: Nguyễn Tuân được mệnh danh là: A. Ông vua phóng sự đất Bắc B. Người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. C. Con người của hai thế kỷ D. Nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới.Caâu 2: Tập truyện “Vang bóng một thời”viết về: A. Giai nhân nghiêng nước, nghiêng thành B. Người nông dân lam lũ. C. Trí thức nghèo. D. Lớp nhà nho cuối cùng của triều Nguyễn.Caâu 2: Truyện ngắn “Chữ người tử tù” ban đầu có tên là: A. Dòng chữ cuối cùng B. Dòng chữ cuối đời C. Một cảnh thu muộn D. Đôi lứa xứng đôi.

File đính kèm:

  • pptphanthuy(10).ppt
Giáo án liên quan