Bài giảng môn Toán lớp 6 - Tiết 49 : Ôn tập chương III

Số dép bán cho các học sinh nữ trong 1 quý theo các màu khác nhau như sau:Nếu người bán hàng quan tâm đến cỡ dép nào bán chạy nhất thì số trung bình cộng có được dùng làm đại diện cho dấu hiệu nữa không?

 

ppt24 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/09/2016 | Lượt xem: 528 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Toán lớp 6 - Tiết 49 : Ôn tập chương III, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: VŨ THỊ ANH MINHKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP.Tieát 49 : OÂN TAÄP CHÖÔNG IIITieát 49 : OÂN TAÄP CHÖÔNG IIISô ñoà tö duy :Ñieàu tra veà moät daáu hieäuXác định dấu hiệuLập bảng số liệu ban đầuTìm các giá trị khác nhau Tìm tần số của mỗi giá trịThu thập số liệu thống kêLập bảng “Tần số”Biểu đồSố trung bình cộng,Mốt của dấu hiệu.Ý nghĩa của thống kê trong đời sốngTiết 49:ÔN TẬP CHƯƠNG IIISố dép bán cho các học sinh nữ trong 1 quý theo các màu khác nhau như sau:Màu ưa thíchXanhĐỏTímVàngTrắngSố dép bán được1345110184126N=442Nếu người bán hàng quan tâm đến cỡ dép nào bán chạy nhất thì số trung bình cộng có được dùng làm đại diện cho dấu hiệu nữa không?Dấu hiệu X có dãy các giá trị là: 4000 1000 500 100Tieát 49 : OÂN TAÄP CHÖÔNG IIISô ñoà tö duy :Ñieàu tra veà moät daáu hieäuXác định dấu hiệuLập bảng số liệu ban đầuTìm các giá trị khác nhau Tìm tần số của mỗi giá trịThu thập số liệu thống kêLập bảng “Tần số”Biểu đồSố trung bình cộng,Mốt của dấu hiệu.Ý nghĩa của thống kê trong đời sốngTiÕt 49. «n tËp ch­¬ng IIIII. Bµi tËp:1) D¹ng 1. Bµi tËp tr¾c nghiÖmBài 1. §iÒn vào chç trèng ®Ó ®­îc c©u kh¼ng ®Þnh ®óng:C©u 1. Sè lÇn xuÊt hiÖn cña mét gi¸ trÞ trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ cña gi¸ trÞ ®ã.C©u 2. Sè c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu b»ng tæng c¸c cña c¸c gi¸ trÞ ®ã.C©u 3. Khi c¸c cña dÊu hiÖu cã kho¶ng c¸ch trªnh lÖch rÊt lín th× ta kh«ng lªn lÊy sè trung b×nh céng lµm ®¹i diÖn cho dÊu hiÖu ®ã.C©u 4. Mèt cña dÊu hiÖu lµ cã tÇn sè lín nhÊt. trong b¶ng tÇn sèC©u 5. Sè trung b×nh céng cña dÊu hiÖu ( ) ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc:tÇn sètÇn sègiá trÞgiá trÞx1.n1 + x2.n2 +x3.n3 + + xk..nkN=Trong ®ã: lµ c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau cña dÊu hiÖu. lµ c¸c tÇn sè t­¬ng øng cña c¸c gi¸ trÞ ®ã.N: sè c¸c gi¸ trÞTiÕt 49. «n tËp ch­¬ng IIIII. Bµi tËp:1) D¹ng 1. Bµi tËp tr¾c nghiÖm§¸p ¸nC1C2C3C4C5BDCBABài 2. Sè con cña 15 hé gia ®×nh trong mét khu dân cư ®­îc liÖt kª ë b¶ng sau:Số con (x)1234Tần số (n)3822N=15Dïng c¸c sè liÖu trªn ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:C©u 1. DÊu hiÖu ®iÒu tra ë ®©y lµ A. Sè gia ®×nh trong khu d©n c­; B. Sè con trong mçi gia ®×nh; C. Sè ng­êi trong mçi gia ®×nh; D. Tæng sè con cña 15 gia ®×nh.C©u 2. Mèt cña dÊu hiÖu ë lµ A. 2; B. 15; C. 4; D. 8C©u 3. Sè con trong mçi gia ®×nh thÊp nhÊt vµ cao nhÊt lÇn l­ît lµ A. 1 vµ 2; B. 1 vµ 3; C. 1 vµ 4; D. 4 vµ 1.C©u 4. Sè gia ®×nh sinh con thø 3 vµ thø 4 lµ A. 1; B. 2; C. 3; D. 4C©u 5. Số gia đình sinh 2 con lµ A. 2; B. 8; C. 9; D. 10TiÕt 49. «n tËp ch­¬ng IIIII. Bµi tËp:2) D¹ng 2: Bµi tËp tæng hîpa) DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×?b) LËp b¶ng “tÇn sè”.c) Dùng biÓu ®å ®o¹n th¼ng.d) TÝnh sè trung b×nh céng. T×m mèt cña dÊu hiÖu.*Bµi 20 (SGK.Tr 23)Gi¶i:DÊu hiÖu ë ®©y lµ n¨ng suÊt lóa n¨m 1990 cña mçi tØnh tõ NghÖ An trë vµo.:Giá trị (x)Tần số (n)201253307359406454501N=31b. B¶ng “tÇn sè” :Giá trị (x)Tần số (n)Các tích(x.n)201202537530721035931540624045418050150N=31Tổng: 1090Vậy (tạ/ha) d) Sè trung b×nh céng:c) BiÓu ®å ®o¹n th¼ng:e) Mèt cña dÊu hiÖu: M0 = 350nx12345678920253035404550Bµi 20 (SGK/Tr23)DÊu hiÖu ë ®©y lµ n¨ng suÊt lóa n¨m 1990 cña mçi tØnh tõ NghÖ An trë vµo.b) B¶ng “tÇn sè” :c) BiÓu ®å ®o¹n th¼ng:d) + Sè trung b×nh céng: X = (20.1 + 25.3 + 30.7 + 35.9 + 40.6 + 45.4 + 50.1):31 35,16 + Mèt cña dÊu hiÖu: M0 = 35N¨ng suÊt (x)TÇn sè (n)202530354045501379641N = 310nx12345678920253035404550TiÕt 49. «n tËp ch­¬ng IIIII. Bµi tËp:3) D¹ng 3: “§äc” biÓu ®å *Bµi tËp: Quan s¸t biÓu ®å biÓu diÔn l­îng m­a trung b×nh hµng th¸ng n¨m 2009 cña ViÖt Nam sau ®©y:Em cã nhËn xÐt g× vÒ l­îng m­a trung b×nh cña n­íc ta? (th¸ng cã l­îng m­a cao nhÊt , thÊp nhÊt, l­îng m­a lín tËp trung vµo th¸ng mÊy)NhËn xÐt:+ Th¸ng cã l­îng m­a cao nhÊt lµ th¸ng 7 (kho¶ng 500mm);+ Th¸ng cã l­îng m­a thÊp nhÊt lµ th¸ng 12 vµ th¸ng 1 (d­íi 50mm);+ L­îng m­a lín tËp trung vµo ba th¸ng 6, 7, 8.+ L­îng m­a t¨ng dÇn tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 7 vµ gi¶m dÇn tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 12....3) D¹ng 3: “§äc” biÓu ®å II. Bµi tËp:NHẬN XÉT:Lượng mưa trung bình tháng 2 năm 2014 của cả ba khu vực đều thấp hơn xấp xỉ một nửa so với lượng mưa tại các khu vực này trong vòng 30 năm gần đây.Khu vực Sơn La là nơi có lượng mưa thấp nhất.Kết quả xếp loại học tập cña lớp 7D trong học kỳ I vừa qua.NHẬN XÉTSố vụ giao thông năm 2011 cao nhất trong 5 năm từ 2009 đến 2013.Năm 2009 có số vụ tai nạn giao thông thấp nhất. - Trong 3 năm gần đây số vụ giao thông có xu hướng giảm. Bài tËp. Lan và H¹nh b¹n nào sÏ ®­îc khen th­ëng nÕu hai bạn đều có hạnh kiểm tôt và ®iÓm tæng kÕt c¸c m«n trong häc kú I cña hai b¹n nh­ sau:To¸nLýSinhCNV¨nSö§ÞaGDCDNNTD¢NMTTBCMLan5,96,87,48,38,58,28,7ĐĐĐ7,5Hạnh7,87,16,87,57,47,76,98,18,2ĐĐĐ7,5KÕt qu¶ xÕp lo¹i: Lan: Häc lùc trung b×nh H¹nh: Häc lùc kh¸ (®¹t danh hiÖu häc sinh tiªn tiÕn)4,69,09,04,64. D¹ng to¸n “§è vui”Tiết 49Ôn tập chương IIIÝ nghĩa:Qua nghiên cứu phân tích các thông tin thu thập được, khoa học thống kê cùng các khoa học khác giúp cho ta biết được: Tình hình các hoạt động Diễn biến của các hiện tượngTừ đó dự đoán các khả năng có thể xảy ra góp phần phục vụ con người ngày càng tốt hơn.Qua các bài tập trên em hãy cho biết ý nghĩa của thống kê trong đời sống hàng ngày?h­íng dÉn vÒ nhµ¤n l¹i kiÕn thøc cña ch­¬ng (theo hÖ thèng c©u hái SGK);Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i t¹i líp;Gi¶i bµi tËp 14, 15/SBT. CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN QUYÙ THAÀY CO vaø caùc em hoïc sinh Tieát 49 : OÂN TAÄP CHÖÔNG IIICaâu 2: Taàn soá cuûa moät giaù trò laø gì? Coù nhaän xeùt gì veà toång caùc taàn soá ?Caâu 3: Baûng “taàn soá” goàm nhöõng coät naøo? Baûng “taàn soá” coù thuaän lôïi gì so vôùi baûng soá lieäu thoáng keâ ban ñaàu?Caâu 4: Laøm theá naøo ñeå tính soá trung bình coäng cuûa moät daáu hieäu?Caâu 5: Haõy neâu yù nghóa cuûa soá trung bình coäng, khi naøo thì soá trung bình coäng khoù coù theå laø ñaïi dieän cho daáu hieäu ñoù?Caâu 6: Moát cuûa daáu hieäu laø gì? Kí hieäu.Caâu 7: Thoáng keâ coù yù nghóa gì trong ñôøi soáng cuûa chuùng ta ?Caâu 1: Muoán ñieàu tra veà moät daáu hieäu naøo ñoù, em phaûi laøm nhöõng vieäc gì?

File đính kèm:

  • pptTIET 49 ON TAP CHUONG III LOP 7.ppt