Bài giảng môn Toán lớp 10 - Bài 2: Phương trình đường tròn

Nêu khái niệm đường tròn?

Hãy cho biết một đường tròn được xác định bởi những yếu tố nào?

Đường tròn là tập hợp tất cả các điểm M trong mặt phẳng cách điểm I một khoảng không đổi bằng R gọi là đường tròn tâm I bán kính R.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 22/11/2016 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán lớp 10 - Bài 2: Phương trình đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o cïng c¸c em häc sinh!Welcome!Bài cũ: 1. Nêu khái niệm đường tròn?2. Hãy cho biết một đường tròn được xác định bởi những yếu tố nào?1. Đường tròn là tập hợp tất cả các điểm M trong mặt phẳng cách điểm I một khoảng không đổi bằng R gọi là đường tròn tâm I bán kính R.2. Một đường tròn được hoàn toàn xác định nếu biết tâm và bán kính của nó. 2.NhËn xÐtBµi 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn1. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­íc3. Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn10D313I(a, b)abM(x, y)xyOS 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn1. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­ícTrªn mÆt ph¼ng Oxy cho ®­êng trßn (C) t©m I(a; b), b¸n kÝnh R.M(x; y) (C) IM = RPh­¬ng tr×nh (1) ®­îc gäi lµ ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn t©m I(a; b) b¸n kÝnh R.VÝ dô1: T×m t©m vµ b¸n kÝnh cña c¸c ®­êng trßn sau:(C1) : (x – 2)2 + (y+ 3)2 = 25(C2) : x2 + y2 = 9NhËn xÐt g× t©m (C2)S31-3I(a, b)abM(x, y)XYOS 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn1. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­ícTrªn mp Oxy cho ®­êng trßn (C) t©m I(a; b), b¸n kÝnh R.M(x; y) (C) IM = RPh­¬ng tr×nh (1) ®­îc gäi lµ ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn t©m I(a; b) b¸n kÝnh R.VÝ dô1: T×m t©m vµ b¸n kÝnh cña c¸c ®­êng trßn sau:(C1) : (x – 2)2 + (y+ 3)2 = 25(C2) : x2 + y2 = 9Chó ý : ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m lµ gèc to¹ ®é vµ cã b¸n kÝnh R lµ: x2 + y2 = R2S1. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­ícPh­¬ng tr×nh (1) ®­îc gäi lµ ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn t©m I(a; b) b¸n kÝnh R.VÝ dô 2. Cho hai ®iÓm A(3; - 4) vµ B(- 3; 4). Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn (C) nhËn AB lµm ®­êng kÝnh lµ:A. (2x – 1)2 + (y- 1)2 = 0 B. x2 + y2 = 5C. x2 + y2 = 25 D. (x - 3)2 + (y + 4)2 = 100 CA . B IS 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßnSS 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn1. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­ícPh­¬ng tr×nh (1) ®­îc gäi lµ pt ®­êng trßn t©m I(a; b) b¸n kÝnh R.2.NhËn xÐt-Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn (x- a)2 + (y - b)2 = R2 cã thÓ viÕt d­íi d¹ng x2 + y2 - 2ax- 2by + c = 0 trong ®è c = a2 + b2 -R2 -Ph­¬ng tr×nh x2 + y2 -2ax - 2by + c = 0 (C) lµ ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn khi vµ chØ khi a2 + b2 -c > 0.Khi ®ã ®­êng trßn (C) cã t©m I(a; b) vµ b¸n kÝnh R = -HÖ sè cña x2 vµ y2 cña mét ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn b»ng nhauVD: Trong c¸c ph­¬ng tr×nh sau ph­¬ng tr×nh nµo lµ ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn.T×m t©m vµ b¸n kÝnh cña ®­êng trßn ®ã : A. 2x2 + y2 -8x + 2y - 1 = 0 B. x2 + y2 + 2x - 4y + 10 = 0 C. 2x2 +2y2 + 4x - 8y -8 = 0 D. x2 -y2 -2x - 4y - 1 = 0CS I(a; b)M0S 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn1. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­íc2 NhËn xÐt3. Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßnCho ®iÓm M0(x0;y0) (C) t©mI(a; b)Gäi lµ tiÕp tuyÕn víi (C) t¹i M0.S31-3 I(a; b)M01. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­íc2 NhËn xÐt3. Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßnCho ®iÓm M0(x0;y0) (C) t©m I(a; b)Gäi lµ tiÕp tuyÕn víi (C) t¹i M0§t cã:Ph­¬ng tr×nh lµ:(x0 - a)(x – x0) + (y0 – b)(y – y0) = 0 (2)Ph­¬ng tr×nh (2) lµ ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn (C) t¹i ®iÓm M0 n»m trªn ®­êng trßn.S 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßnS8-31. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­íc2. NhËn xÐt3. Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßnCho ®iÓm M0(x0;y0) (C) t©m I(a; b)Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C) t¹i M0 lµ:(x0 - a)(x – x0) + (y0 – b)(y – y0) = 0 (2)VÝ dô1: Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm M(1; 4) thuéc ®­êng trßn(C) : (x – 1)2 + (y – 2)2 = 4 lµ: A. x+ y = 1 B. x = 1 B. x – 2y= 0 D. y = 4DS 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßnSNÕu M0(x0; y0) kh«ng thuéc (C) ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C) qua M0 ? M0 .I(a; b)1. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­íc2. NhËn xÐt3. Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßnCho ®iÓm M0(x0;y0) (C) t©m I(a; b)Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C) t¹i M0 lµ:(x0 - a)(x – x0) + (y0 – b)(y – y0) = 0 (2)VÝ dô1: Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i ®iÓm M(1; 4) thuéc ®­êng trßn(C) : (x – 1)2 + (y – 2)2 = 4 lµ: A. x+ y = 1 B. x = 1 B. x – 2y= 0 D. y = 4DS 2. Ph­¬ng tr×nh ®­êng trßnSBµi vÒ nhµ: 1. Bµi 1 ®Õn 6 sgk trang 83-84.2. ViÕt ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña®­êng trßn (C) : (x – 1)2 + (y – 2)2 = 4 qua M(1; 3)PhÇn Cñng cèBµi1. Trªn mÆt ph¼ng Oxy, ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn (C) t©m I(a; b), b¸n kÝnh R lµ:A. (x - a)2 - (y - b)2 = R2 B. (x - a)2+ (y - b)2 = RC. (x - a)2 + (y + b)2 = R2 D. (x - a)2 + (y - b)2 = R2DBµi2. Ph­¬ng tr×nh x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 (C) lµ ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn nÕu:a + b – c = 0 B. a2 + b2 – c > 0 C. a2 + b2 – c < 0 D. a2 + b2 – c = 0B.ABµi3. Ph­¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (C): (x- a)2+ (y - b)2 = R2 t¹i M0(x0; y0) (C) lµ : A. (x0 - a)(x – x0) + (y0 – b)(y – y0) = 0 B. (x0 - a)(x + x0) + (y0 – b)(y + y0) = 0 C. (x0 + a)(x – x0) + (y0 – b)(y – y0) = 0 Xin ch©n thµnh c¶m ¬n - - - @ - - - @ - - - @ - - - @ HEÁT - - - @ - - - @ - - - @ - - - @

File đính kèm:

  • pptDuong tron(5).ppt