Bài giảng môn Toán học lớp 9 - Tiết 9 : Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

1 / Đưa thừa số ra ngoài dấu căn

Phép biến đổi này được gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán học lớp 9 - Tiết 9 : Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH Giáo viên : Nguyễn Thị Kim PhượngTrường THCS Hoài ChâuKIEÅM TRA BAØI CUÕ1) Phaùt bieåu qui taéc khai phöông moät tích. Vieát coâng thöùc toång quaùt.AÙp duïng : Tính : a) b) BAØI MÔÙIBiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc haiTIEÁT 9BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAITieát 91 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên ? 1 trang 24/ SgkGợi ý: Phép biến đổi này được gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn.BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAITieát 91 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên Vieát soá döôùi daáu caên thaønh tích hai thöøa soá thích hôïp , roài ñöa moät thöøa soá ra ngoaøi daáu caên.Tieát 9BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên Ví dụ 1: a) b)Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức ? 2 trang 25/ SgkTieát 9BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên Tieát 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên Tổng quát: Tieát 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên Ví dụ 3: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn Tieát 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên ? 3 trang 25/ SgkTieát 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên :Sai !2 / Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên Vôùi hai bieåu thöùc A, B (B 0 ), ta coù : Tieát 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên 2 / Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên Ví dụ 4: Đưa thừa số vào trong dấu căn Tieát 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên 2 / Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên ? 4 trang 26/ SgkĐưa thừa số vào trong dấu căn :GiảiTieát 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN THÖÙC BAÄC HAI1 / Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên 2 / Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên Ví dụ 5: So sánh GiảiCách 1: Cách 2: CUÛNG COÁBaøi taäp traéc nghieäm : Khi ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên, caùc keát quaû sau ñaây ñuùng (Ñ) hay sai (S), neáu sai söûa laïi cho ñuùng :Pheùp tínhÑSSöûa laïiBaøi taäp traéc nghieäm : Caùc keát quaû sau ñaây ñuùng (Ñ) hay sai (S), neáu sai söûa laïi cho ñuùng :Pheùp tínhÑSSöûa laïix x x x x x x x HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØLaøm baøi taäp 43 , 44,45, 46, 47 tr 27 SGK baøi taâp 59, 60, 63 tr 12 SBT- Tiết học hôm sau là luyện tập.

File đính kèm:

  • pptbien doi don gian bieu thuc chua can thuc bac hai.ppt