Bài giảng môn Toán học lớp 9 - Tiết 9: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Tiếp)

Kiến thức: Nắm được cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.

Kỹ năng: Vận dụng quy tắc giải thành thạo các bài tập về thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.

Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác.

 

ppt24 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Toán học lớp 9 - Tiết 9: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (Tiếp), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔKIỂM TRA BÀI CŨRút gọn biểu thứcĐáp án:MỤC TIÊUKiến thức: Nắm được cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.Kỹ năng: Vận dụng quy tắc giải thành thạo các bài tập về thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận và chính xác. ?1Vôùi a  0 , b  0Haõy chöùng toû :b2a.= a.bTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊN3232.2=32.2VÍ DUÏ 1 :a/4.5b/ 20=22= 2 5VÍ DUÏ 2 :+5254 = + +5353 + +520522.53=5+5=( )3 + 2 + 1= 6 520Ruùt goïn bieåu thöùc 555TIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊNBaøi taäp aùp duïng:Thöïc hieän pheùp tính: 1850+I . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊNTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAI ?2b4327455+– +MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù:Neáu A  0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B  0 thì A B2=ABA B2=ABA B2=- ABTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊNVÍ DUÏ 3 :Ñöa ra thöøa soá ra ngoaøi daáu caên: Vôùi x ≥ 0 , y ≥ 0 a/ 4x2y4x2=(2x)2.y= 2xyy= 2xyVôùi x ≥ 0, y ≥ 0MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù:Neáu A  0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B  0 thì A B2=ABA B2=ABA B2=- ABTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊNVÍ DUÏ 3 :Ñöa ra thöøa soá ra ngoaøi daáu caên: Vôùi x  0 , y< 0(Vôùi x  0 , y < 0 )b)=.2x29y=(3y)2.2x=2x3y=2x3y– 18xy2MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù:Neáu A  0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B  0 thì A B2=ABA B2=ABA B2=- ABTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊN18xy218xy ?3Vôùi a0MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù:Neáu A  0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B  0 thì A B2=ABA B2=ABA B2=- ABTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊN=5555TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøcBT5 = ( 3 + 5 + 2 + 1 ) 3 + 5 + 2 +5 = 11Neáu A  0 vaø B  0 thì: A B2=ABVôùi A  0 vaø B  0 ta coù: AB=AB2A B2Vôùi A  0 vaø B  0 ta coù: AB=A B2MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù:Neáu A  0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B  0 thì A B2=ABA B2=ABA B2=- ABTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊNII .ÑÖA THÖØA SOÁ VAØO TRONG DAÁU CAÊNVÍ DUÏ 4 :a)37=372.=63b) – 7=2Vôùi A< 0 vaø B  0 ta coùAB=– A B2VÍ DUÏ 4 :Vôùi ab  0d) MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù:Neáu A  0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B  0 thì A B2=ABA B2=ABA B2=- ABTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊNII .ÑÖA THÖØA SOÁ VAØO TRONG DAÁU CAÊNVôùi A 0 vaø B 0 ta coù AB=A B2Vôùi A< 0 vaø B 0 ta coùAB=–A B2MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù:Neáu A  0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B  0 thì A B2=ABA B2=ABA B2=- ABTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊNII .ÑÖA THÖØA SOÁ VAØO TRONG DAÁU CAÊN ?4dVôùi a  0Baøi taäp aùp duïng: So saùnh 2 soá sau<Giaûi:262526=4. 6=24 Maø :<Neân :<24262525Haõy so saùnh :=Keát quaû:BAØI TAÄP : (Ho¹t ®éng nhãm)ViÕt c¸c biÓu thøc sau d­íi d¹ng tÝch råi ®­a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n:Nhãm 1,2§­a thõa sè vµo trong dÊu c¨n:Nhãm 3,4Vôùi A 0 vaø B 0 ta coù AB=A B2Vôùi A< 0 vaø B 0 ta coùAB=–A B2MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :MOÄT CAÙCH TOÅNG QUAÙT :Vôùi hai bieåu thöùc A, B maø B 0, ta coù:Neáu A  0 vaø B 0 thì Neáu A < 0 vaø B  0 thì A B2=ABA B2=ABA B2=- ABTIEÁT 9 BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAII . ÑÖA THÖØA SOÁ RA NGOAØI DAÁU CAÊNII .ÑÖA THÖØA SOÁ VAØO TRONG DAÁU CAÊNHÖÔÙNG DAÃN BAØI TAÄP VEÀ NHAØ: * Xem lại nội dung ñaõ hoïc * Laøm caùc BT 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; baøi 47löu yù ñeán ñieàu kieän* Chuaån bò tieát luyeän taäp.H­íng dÉn BT 46a,ba, 2 - 4 + 27 - 3b, 3 - 5 + 7 + 28

File đính kèm:

  • pptbai 6 Bien doi don gian bieu thuc chua can bac hai.ppt