Bài giảng môn Toán học lớp 9 - Tiết 37 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Câu 1: 1/Thế nào là bội chung của hai hay nhiều số?

2/ Tìm B(8), B(12), BC(8,12).

2/

B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; } B(12) = {0; 12; 24; 36; 48; 60; } Vậy : BC(8,12) = { 0; 24; 48; }.

Câu 2:

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 24, 20, 168.

Đáp án

 24 = 23.3 ;

 20 = 22.5;

168 = 23.3.7.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Toán học lớp 9 - Tiết 37 - Bài 18: Bội chung nhỏ nhất, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỐHỌC 6TiÕt 37 Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn C¶nhBội chung nhỏ nhất §18 Câu 1: 1/Thế nào là bội chung của hai hay nhiều số?2/ Tìm B(8), B(12), BC(8,12). Câu 2:Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 24, 20, 168. 24 = 23.3 ; 20 = 22.5;168 = 23.3.7.Đáp án 2/B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48;} B(12) = {0; 12; 24; 36; 48; 60;} Vậy : BC(8,12) = { 0; 24; 48; }. Đáp ánKiểm tra bài cũ Định nghĩa: Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.Bài Tập 1 : Tìm BCNN của 3 và 4 Hoạt động cá nhânNhận xét: Tất cả các bội chung của 8 và 12 đều là bội của BCNN(8,12).Bài tập 2: Hãy tìm : a)BCNN(7; 1) b)BCNN( 1,4,6) Nếu trong các số đã cho có một số bằng 1 thì BCNN của các số đó bằng bao nhiêu?Mọi số tự nhiên đều là bội của 1. Do đó: Với mọi số tự nhiên a và b (khác 0 ), ta có:Chú ý: BCNN(a, 1) = a ; BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b)Hoạt động cá nhânBài tập 3: Tìm BCNN(24; 20; 168)Bài tập 3: Tìm BCNN(24; 20; 168) 24 = 23.3 20 = 22.5168 = 23.3.7Ta có:233 BCNN(24, 20, 168) = . . . =57840Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số tự nhiên lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước như sau:+ Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. + Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng + Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.Hoạt động cá nhân ?1 Tìm BCNN( 12,16,48 )Bài tập 4: Hãy tìm BCNN (bằng cách nhanh nhất) a)BCNN(2,3)b)BCNN(5,7,8)c)BCNN(12,24)d)BCNN(1,120,240) = 6 = 5.7.8 = 280 = 24 = 240Chó ý: a) Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó.b) Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy.Muèn tìm ƯCLN cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1, ta lµm nh­ sau :+ Ph©n tÝch mçi sè ra+ Chän ra c¸c thõa sè+ LËp .., mçi thõa sè lÊy víi sè mò . ..cña nã.Muèn tìm BCNN cña hai hay nhiÒu sè lín h¬n 1, ta lµm nh­ sau :+ Ph©n tÝch mçi sè ra + Chän ra c¸c thõa sè ..+ LËp , mçi thõa sè lÊy víi sè mò . cña nã.thừa số nguyên tốthừa số nguyên tốnguyên tố chungnguyên tố chung và riêngtích các thừa số đã chọntích các thừa số đã chọnnhỏ nhấtlớn nhấtCách tìm UCLNCách tìm BCNNTRÒ CHƠI Ô CHỮLuật chơi:Có 4 đội chơi, mỗi đội 2 HS.Có 8 câu hỏi, mỗi câu hỏi tương ứng với một chữ cái, các đội lần lượt chọn các câu hỏi và trả lời. Đội nào trả lời đúng được 10 điểm và mở một ô chữ, nếu trả lời sai nhường quyền trả lời cho đội bạn. 75236814ThÕ nµo lµ BCNN cña 2 hay nhiÒu sè?Tìm BCNN (8, 9)?Nêu các bước tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng ..?Hai sè 15 vµ 17 ®­îc gäi lµ hai sè .......Tìm BCNN ( 100, 20, 50)?Cã hai sè nguyªn tè cïng nhau nµo mµ c¶ hai ®Òu lµ hîp sè ko?Tìm BCNN (2, 5, 7)?Hãy nêu mối quan hệ giữa BC( 24, 30) và BCNN(24, 30)? 2 8 37 6 5 4 1 CHUV¡NANTRÒ CHƠI Ô CHỮCHU VĂN AN (1292 – 1370) là nhà giáo, nhà văn hoáĐền thờ CHU VĂN ANHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ + Học thuộc khái niệm BCNN. Biết tìm BCNN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. + Biết áp dụng quy tắc để tìm BCNN một cách thành thạo. + Nắm vững các chú ý để tìm nhanh BCNN trong một số trường hợp đăc biệt. + Xem lại nhận xét để chuẩn bị cho tiết sau. + Làm các bài tập 149, 150, 151, 153 tr59 SGKC¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh!

File đính kèm:

  • pptBai Giang 6.ppt