Bài giảng môn Toán học lớp 7 - Bài 29: Hàm số

  Hãy lập công thức tính khối lượng m của thanh kim loại đó ?

Theo bảng, nhiệt độ trong ngày cao nhất khi nào? Thấp nhất khi nào?

- Nhiệt độ cao nhất lúc 12 giờ trưa (260c) và thấp nhất lúc 4 giờ sáng (180c)

Công thức này cho biết m và V là hai đại lượng quan hệ như thế nào?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán học lớp 7 - Bài 29: Hàm số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§¹i Sè 7SÔÛ GD & ÑT KIEÂN GIANGTröôøng THPT Vaân KhaùnhGDTo¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:t (giê)048121620T (0C)201822262421VÝ dô 1: NhiÖt ®é T (0C) t¹i c¸c thêi ®iÓm t (giê) trong cïng mét ngµy ®­îc cho trong b¶ng sau:Theo bảng, nhiệt độ trong ngày cao nhất khi nào? Thấp nhất khi nào?VÝ dô 2: Khèi l­îng m (g) cña mét thanh kim lo¹i ®ång chÊt cã khèi l­îng riªng lµ 7,8 (g/cm3) tØ lÖ thuËn víi thÓ tÝch V(cm3). Hãy lập công thức tính khối lượng m của thanh kim loại đó ?m = 7,8.VCông thức này cho biết m và V là hai đại lượng quan hệ như thế nào?V1234m = 7,8V7,815,623,431,2 TÝnh c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña m khi V=1; 2; 3; 4?1VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)- Nhiệt độ cao nhất lúc 12 giờ trưa (260c) và thấp nhất lúc 4 giờ sáng (180c)To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: Thêi gian t (h) cña mét vËt chuyÓn ®éng ®Òu trªn qu·ng ®­êng 50 (km) tØ lÖ nghÞch víi vËn tèc v (km/h) cña nã theo c«ng thøc : VÝ dô 3: (sgk)t (giê)048121620T (0C)201822262421To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)TÝnh vµ lËp b¶ng c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña t khi v = 5; 10; 25; 50v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)201822262421To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521Nhìn vaøo baûng ôû VD1 nhaän xeùt: Nhiệt độ T .................. vào sự thay đổi của thời gian t(giờ) Với mỗi giá trị của t ta luôn xác định được .. giá trị tương ứng của T. t (giê)048121620T (0C)201822262421phụ thuộcchỉ một=> Ta nói T là hàm số của t . Tương tự trong VD2 VD3 ta có: VD2: m là hàm số của V, VD3: t là hàm số của vTo¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:Qua caùc ví duï treân haõy cho bieát ñaïi löôïng y ñöôïc goïi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng thay ñoåi x khi naøo?a) Kh¸i niÖm hµm sè NÕu ®¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng thay ®æi x sao cho víi mçi gi¸ trÞ cña x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­îc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y th× y ®­îc gäi lµ hµm sè cña x vµ x gäi lµ biÕn sè.a) Khaùi nieäm: sgk/63 To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:a) Khaùi nieäm: sgk/63 + Đeå y laø haøm soá cuûa x caàn caùc ñieàu kieän sau: 1) x vaø y ñeàu nhaän caùc giaù trò soá. 2) Ñaïi löôïng y phuï thuoäc vaøo ñaïi löôïng x.3) Vôùi moãi giaù trò cuûa x khoâng theå tìm ñöôïc nhieàu hôn moät giaù trò töông öùng cuûa y.To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:a) Khaùi nieäm: sgk/63 Bµi Toán 1: (Thảo luận nhóm 3’) y cã ph¶i lµ hµm sè cña x kh«ng? nÕu c¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hai ®¹i l­îng ®­îc cho trong b¶ng saua,x-2-101y-10-505b,x-2-11-2y-15-7,57,515c,x80-8-16y10101010-2-215-15- Mỗi gi¸ trÞ cña x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­îc chØ mét gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y => y ®­îc gäi lµ hµm sè cña x - Giá trị x=-2 nhận hai giá trị y =-15 và y=15 => y không lµ hµm sè cña x - Khi x thay ®æi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ th× y ®­îc gäi lµ hµm h»ng.To¸n 7Tiết 29:HÀM SỐ1/ Moät soá ví dụ veà haøm soá:m = 7,8.VV1234m = 7,8V7,815,623,431,2?1 sgk/62:VÝ dô 1: (sgk/62)VÝ dô 2: (sgk/62)VÝ dô 3: (sgk)v5102550?2/ sgk:10521t (giê)048121620T (0C)2018222624212/ Khaùi nieäm haøm soá:a) Khaùi nieäm: sgk/63 Chó ý : Khi x thay ®æi mµ y lu«n nhËn mét gi¸ trÞ th× y ®­îc gäi lµ hµm h»ng. Hµm sè cã thÓ cho b»ng b¶ng (nh­ trong vÝ dô1), b»ng c«ng thøc (nh­ trong vÝ dô 2,3)... Khi y lµ hµm sè cña x ta cã thÓ viÕt y = f(x), y = g(x)... Ch¼ng h¹n, víi hµm sè ®­îc cho bëi c«ng thøc y = 2x +3, ta cßn cã thÓ viÕt y = f(x) = 2x + 3t( giê)56789T(0c)Bài tập 2: Thống kê nhiệt độ cơ thể của một bệnh nhân tại các thời điểm trong ngày ta được bảng sau:T có là hàm số của t không?37,73837,738,538383838H­íng dÉn vÒ nhµ1/ Häc thuéc kh¸i niÖm hµm sè2/ Lµm c¸c bµi tËp 24, 26, 29, 30, 31 trang 64 SGKXin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh.

File đính kèm:

  • pptBAI HAM SO.ppt