Bài giảng môn Toán 10 - Tiết 18 - Bài 1: Đại cương về phương trình (tiếp)

II-Phương trình tương đương và phương trình hệ quả :

1. Phöông trình töông ñöông :

 (SGK trang 55)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 24/11/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán 10 - Tiết 18 - Bài 1: Đại cương về phương trình (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 18 § 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp) Tiết 18 § 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp)II-Phương trình tương đương và phương trình hệ quả : 1. Phöông trình töông ñöông : (SGK trang 55)*)  Caùc pt sau coù taäp nghieäm baèng nhau hay khoâng ? a)x2 + x = 0 vaø b)x2 – 4 = 0 vaø 2 + x =0Đ/a:a) Taäp nghieäm baèng nhau b) Taäp nghieäm khoâng baèng nhau1.Phöông trình töông ñöông :Ví duï 1:Pt: 2x – 5 = 0 Vaø 3x – 15/2 = 0 laø töông ñương vi2x – 5 = 0 x = 5/23x – 15/2 = 0 x = 5/2(chuùng coù cuøng taäp nghieäm)Tiết 18 § 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp)Hai PT voâ nghieäm coù töông ñöông khoâng?Coù vi chuùng coù cuøng taäp nghieäm laø taäp roâng2. Pheùp bieán ñoåi töông ñöôngÑònh lyù : (SGK trang 55)Kyù hieäu : “” Tìm sai laàm trong pheùp bieán ñoåi sau :  Ñaùp aùn:Pt ñaõ cho ñk : x  1; nên x = 1 không là nghiệm Vaäy sai laàm laø khoâng tim ñ/k Tiết 18 § 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp)II-Phương trình tương đương và phương trình hệ quả 1.Phöông trình töông ñöông 2. Pheùp bieán ñoåi töông ñöông3. Phöông trình heä quaû Ñ/N: (SGK trang 56)Pt: f1(x) = g1(x) laø pt heä quaû cuûa pt: f(x) = g(x) Ta vieát: f(x) = g(x) f1(x) = g1(x)Tiết 18 § 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp)II-Phương trình tương đương và phương trình hệ quả 1.Phöông trình töông ñöông 2. Pheùp bieán ñoåi töông ñöông3. Phöông trình heä quaû Ví duï 2: (SGK trang 56)Giaûi PT: (*)Giaûi:Ñieàu kieän pt : x  0 vaø x  1(*) x+3 + 3(x-1) = x (2-x) x2 + 2x = 0 x ( x + 2 ) = 0 x = 0 (loaïi) vi x  0 vaø x = - 2Vaäy pt coù moät nghieäm x = - 2Tiết 18 § 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp)Ñieàu kieän xaùc ñinh cuûa pt laø gi?Keát luaän : Pheùp bieán ñoåi heä quaû ñöa tôùi pt heä quaû, sau khi tìm ñöôïc nghieäm, phaûi nhôù thöû laïi ñeå loaïi nghieäm ngoaïi lai TOÙM TAÉT BAØI HOÏC1)Hai pt ñöôïc goïi laø töông ñöông khi chuùng coù cuøng taäp nghieäm Neáu: +)Coäng hay tröø 2 veá cuûa moät pt vôùi cuøng moät soá hoaëc cuøng moät bieåu thöùc +)Nhaân hoaëc chia 2 veá cuûa moät pt vôùi cuøng moät soá khaùc 0 hoaëc cuøng moät bieåu thöùc luoân coù giaù tri khaùc 0 Thi ta ñöôïc moät pt môùi töông ñöông vôùi pt ña cho 2)Neáu moïi nghieäm cuûa pt f(x) = g(x) ñeàu laø nghieäm cuûa pt: f1(x) = g1(x) thi pt: f1(x) = g1(x) laø pt heä quaû cuûa pt: f(x) = g(x) Ta vieát: f(x) = f(x) f1(x) = g1(x) BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM Caâu1: Pt f(x) = g(x)(1) coù taäp nghieäm laø S={-1; 0; 4} pt: h(x) = (2)coù taäp nghieäm laø: T= {4; 1} thi:(Choïn phöông aùn ñuùng):A)Pt (1) laø pt heä quaû cuûa pt (2)B)Pt (2) laø pt heä quaû cuûa pt (1)C)Pt (1) vaø pt (2) laø hai pt töông ñöôngD)A, B, C ñeàu sai Ñ/a: Choïn DCaâu 2: Cho pt : = x + 1 (1) Choïn ñuùng sai trong caùc khaúng ñinh sau:(1) 2x + 1 = x2 (1) 2x + 1 = (x+1)2(1) x = 1(1) x = 0 SÑSÑCaâu 3:Pt f(x) = g(x)(1) coù taäp nghieäm laø S={-1; 1}. Bieát pt (1) laø pt heä quaû cuûa pt h(x) = (2) . Luùc ñoù taäp nghieäm cuûa pt (2) laø: hoaëc {-1} hoaëc {1}B) {-1} hoaëc {1}C) {-1; 1} hoaëëc hoaëëc {-1} hoaëc {1}D) {-1; 1} hoaëc {-1} hoaëc {1}Ñaùp aùn: Choïn (C)BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄMDAËN DOØ+ Veà nhaø hoïc ky lyù thuyeát, xem laïi VD vaø caùc HÑ ña laøm.+ BTVN: 1, 2, 3, 4 –SGK(57)Baøi hoïc keát thuùc Xin caûm ôn caùc thaày coâ giaùo vaø caùc em !

File đính kèm:

  • ppt18-daicuongpt2.ppt