Bài giảng môn Ngữ văn khối 11 - Tiết 92: Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt

- Loại hình: Là tập hợp những sự vật, hiện tượng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó.

Loại hình ngôn ngữ: Là tập hợp những ngôn ngữ có thể không cùng nguồn gốc nhưng có những đặc điểm cơ bản giống nhau về cấu trúc ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 14/12/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn khối 11 - Tiết 92: Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập thể lớp 11A4 kính chào quý thầy cô ! Tiết 92 ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH CỦA TIẾNG VIỆTI- Loại hình ngôn ngữ1- Khái niệm- Loại hình: Là tập hợp những sự vật, hiện tượng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó.- Loại hình ngôn ngữ: Là tập hợp những ngôn ngữ có thể không cùng nguồn gốc nhưng có những đặc điểm cơ bản giống nhau về cấu trúc ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 2- Phân loại+ Loại hình ngôn ngữ hòa kết+ Loại hình ngôn ngữ đơn lập II- Đặc điểm loại hình của tiếng việt1- Tiếng là đơn vị cơ sở của ngữ pháp a1- Ngữ liệu 1: “Tôi đã là con của vạn nhàLà anh của vạn kiếp phôi pha” (Từ ấy- Tố Hữu) b- Nhận xét a2- Ngữ liệu 2- Có bốn mươi sáu học sinh trong lớp tôi.- There are forty-six students in my class.a- Xét ngữ liệu - Về mặt ngữ âm: Tiếng là âm tiết.- Về mặt sử dụng: Tiếng có thể là từ hoặc yếu tố cấu tạo nên từ2- Từ không biến đổi hình tháia- Ngữ liệu: * T«i1 tÆng anh Êy1 mét cuèn s¸ch, anh Êy2 cho t«i2 mét quyÓn vë. * I1 gave him1 a book, he2 gave me2 a notebook. Ng«n ng÷ Tiªu chÝTiÕng ViÖtTiÕng AnhVÒ vai trß ng÷ ph¸p trong c©u.VÒ h×nh th¸iCã sù thay ®æi.T«i1 lµ chñ ng÷ T«i2 lµ bæ ng÷ cña ®éng tõ cho.Anh Êy1 lµ bæ ng÷ cña ®éng tõ tÆngAnh Êy2 lµ chñ ng÷Cã sù thay ®æi t­¬ng tù. I trong vÕ (1) lµ chñ ng÷, ë vÕ (2) ®· trë thµnh me gi÷ vai trß lµ bæ ng÷ cña ®éng tõ ë thêi qu¸ khø gave.Him gi÷ vai trß lµ bæ ng÷ cña ®éng tõ ë thêi qu¸ khø gave ë vÕ (1), ë vÕ (2) lµ chñ ng÷ l¹i trë thµnh He.Kh«ng cã sù biÕn ®æi gi÷a c¸c tõ in nghiªng ë vÕ (1) vµ vÕ (2).Cã sù biÕn ®æi: Him -> he, I -> me.b- Nhận xétTrong tiếng Việt, từ giữ chức vụ ngữ pháp khác nhau nhưng không biến đổi hình thái. Trong tiếng Anh, để thực hiện vai trò ngữ pháp khác nhau, từ phải biến đổi hình thái. 3. Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp là sắp đặt từ theo thứ tự trước sau và sử dụng các hư từNgữ liệu:Cho một số từ và hư từ sau, hãy sắp xếp để tạo thành câu có ý nghĩa?Tôi, em, yêu Đã, đang, cònb- Nhận xét: §Æc ®iÓm lo¹i h×nh cña tiÕng ViÖtTiếng là đơn vị cơ sở của ngữ phápTừ không biến đổi hình tháiý nghÜa ng÷ ph¸p thÓ hiÖn chñ yÕunhê ph­¬ng thøc trËt tù tõ vµ h­ tõ.III- Bài tập Bài tập 1:“Trâu1 ơi ta1 bảo trâu2 nàyTrâu3 ra ngoài ruộng trâu4 cày với ta2”(Ca dao)Nhận xét về chức vụ ngữ pháp và hình thái của các từ “trâu”, “ta” trong bài ca dao trên để chứng minh Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập? Bài tập 2: Câu 2 (SGK trang 58)Gợi ý: Trâu 1: Chủ ngữTrâu 2: Bổ ngữ cho động từ “bảo” Trâu 3, 4: Chủ ngữ-Ta1: Chủ ngữ- Ta 2: Bổ ngữXin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em đã chú ý theo dõi bài giảng!

File đính kèm:

  • pptdac diiem loai hinh cua tieng vietppt.ppt