Bài giảng môn Ngữ văn khối 11 - Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

+ Trước CMT8, ông là nhà văn lãng mạn. Sau CMT8, ông là nhà văn cách mạng.

Phong cách sáng tác: tài hoa, uyên bác.

Nguyễn Tuân nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm

Tác phẩm để lại:

Trước CMT8: Vang bóng một thời

Sau CMT8: Đường vui, Sông Đà

 

ppt14 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 14/12/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn khối 11 - Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ - NguyÔn Tu©n -GV: Hồ Phương NyNGUYỄN TUÂNI.KHÁI QUÁT:1. TIỂU SỬ:+ Nguyễn Tuân (1910-1987), quê ở Hà Nội.+ Trước CMT8, ông là nhà văn lãng mạn. Sau CMT8, ông là nhà văn cách mạng. + Phong cách sáng tác: tài hoa, uyên bác.+ Tác phẩm để lại:Trước CMT8: Vang bóng một thờiSau CMT8: Đường vui, Sông Đà+ Nguyễn Tuân nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996.2. XUẤT XỨ: Truyện “Chữ người tử tù” lúc đầu có tên là “Dòng chữ cuối cùng” in năm 1938, sau đó được tuyển in trong tập “Vang bóng một thời” và đổi tên thành “Chữ người tử tù” , xuất bản năm 1940.II .®äc - hiÓu v¨n b¶n 1 . H×nh t­îng nh©n vËt qu¶n ngôc + hai ch÷ qu¶n ngôc ®· cho chóng ta thÊy nghÒ nghiÖp cña ng­êi nµy , ®ã lµ nghÒ coi ngôc ®¹i diÖn cho x· héi phong kiÕn ,®èi lËp víi nh÷ng ng­êi cã tµi mµ kh«ng gÆp thêiSèng gi÷a lò ng­êi ®éc ¸c mµ qu¶n ngôc ®­îc vÝ nh­ mét thanh ©m trong trÎo gi÷a b¶n ®µn mµ nh¹c luËt ®Òu x« bå hçn lo¹n 2 . H×nh t­îng nh©n vËt huÊn caohuÊn cao ph¶ng phÊt h×nh ¶nh bãng d¸ng của con ng­êi cao b¸ qu¸t mét nhµ nho kiệt xuÊt , mét con ng­êi cã tµi cã đức chống lại triều đình phong kiến lúc bấy giờ.NguyÔn tu©n m­în h×nh ¶nh cua cao b¸ qu¸t ®Ó kh¸i qu¸t lªn h×nh t­îng huÊn cao mµ c¸i tµi hoµ hîp víi khi ph¸ch Nãi đến h×nh t­îng huÊn cao ph¶i nãi đến c¸i tµi viết ch÷ rÊt nhanh vµ đẹp : “ ch÷ ông đẹp lắm, vuông lắm” Ngoµi ra huÊn cao cßn cã tµi bẻ kho¸ v­ît ngôc coi nhµ tï nh­ vµo nơi không ng­êi . Điều ®ã thÓ hiện ông lµ mét con ng­êi khao kh¸t tù do , luôn ®Êu tranh cho chính nghĩa Mét con ng­êi v¨n vâ toµn tµi l¹i sèng vµo hoµn c¶nh nghiÖt ng·TÊt c¶ tµi năng ®ã đã lµm thµnh mét tµi năng lín ®i vµo lßng ng­êi ®ọc nh­ mét ng­êi anh hïng Hết mực ca ngợ cái tài của huÊn cao , đồng thêi nhµ văn nguyÔn tu©n còng hết sức ca ngîi c¸i “ t©m ” của huÊn cao bởi ng­êi x­a nãi “ ch÷ t©m kia míi bằng ba ch÷ tµi ” V ẺĐ Ẹ P H Ì N HTƯỢNGH U Ấ N C A O : MỘT CÁI TÂM HOÀN THIỆN:+ Sống đẹp:“Không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ.” Cảm thông sâu sắc với người thật lòng yêu quí cái đẹp.+ Khuyên người khác sống đẹp. Thiên lương lành vững trước xã hội xô bồ.C¶nh t­îng x­a nay ch­a tõng cã Cuộc kì ngộ đầy kịch tính Ng­êi cho ch÷ vµ ng­êi chơi chữ gặp nhau giữa chốn ngục tù Xét trên bình diện xã hộiHọ là kẻ thù của nhauXét trên bình diện nghệ thuậtHọ là tri âm, tri kỉ3 . C¶nh cho ch÷ x­a nay ch­a tõng cã :CẢNHCHOCHỮ: Cảnh tượng xưa nay chưa từng có:+ Thời gian:đêm khuya.+ Không gian:buồng giam Huấn Cao.Buồng tối chật hẹp><Nét chữ tung hoành.Cái xấu, cái ác.Cái đẹp, cái thiện.→cái đẹp vẫn nẩy sinh trong lòng cái ác. Hệ thống từ ngữ cổ xưa, tạo không khí cổ kính, trang trọng; tình huống truyện độc đáo, Huấn Cao chết nhưng không mất đi. Ông trường tồn vì cái tài, cái tâm và khí phách của mình.Bµi häc kÕt thóc chóc c¸c b¹n häc tèt

File đính kèm:

  • pptchu nguoi tu tu Ny.ppt