Bài giảng môn Ngữ văn khối 11 - Chữ người tử tù

 Tác phẩm gồm 11 truyện ngắn

 Nhân vật chính trong tác phẩm là những

người tài hoa bất đắc chí, họ cố lấy “cái tôi”

tài hoa ngông nghênh để đối lập với xã hội

phàm tục , phô diễn lối sống đẹp thanh cao

 của mình như một thái độ phản ứng với

trật tự xã hội đương thời.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 14/12/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Ngữ văn khối 11 - Chữ người tử tù, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chöõ Ngöôøi Töû Tuø Nguyễn TuaânTìm hiểu chungTác giả:Trình bày nét chính về cuộc đời, đóng góp và tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuân ? NguyÔn Tu©n1910-1987Tìm hiểu chungTác giả:SGK2.Tác phẩma. Tác phẩm “Vang bóng một thời” Tác phẩm gồm 11 truyện ngắn Nhân vật chính trong tác phẩm là những người tài hoa bất đắc chí, họ cố lấy “cái tôi”tài hoa ngông nghênh để đối lập với xã hội phàm tục , phô diễn lối sống đẹp thanh cao của mình như một thái độ phản ứng với trật tự xã hội đương thời. 2.Tác phẩmb. Tác phẩm “Chữ người tử tù” Được trích trong tập “Vang bóng một thời” Tên ban đầu là : Dòng chữ cuối cùng - Tóm tắt tác phẩmII. Tìm hiểu văn bản1. Tình huống truyệnTình huống truyện là mối quan hệ giữa nhân vật này với nhân vật khác, giữa nhân vật với hoàn cảnh và môi trường sống, qua đó nhân vật bộc lộ rõ tâm trạng, tính cách hay thân phận của nó, góp phần thể hiện tư tưởng của tác phẩm . Tình huống truyện là gì ?II. Tìm hiểu văn bản1. Tình huống truyệnTrong câu chuyện diễn ra cuộc gặp gỡ kì lạ giữa ai với ai ? Họ ở trên những bình diện xã hội nào ? Giữa họ có điểm chung nào ?II. Tìm hiểu văn bản1. Tình huống truyệnHuấn CaoViên quản ngục Tên “đại nghịch” Một tên tử tùMột người là quản ngục> <Gặp nhau ở chốnngục tù tối tămnhơ bẩnII. Tìm hiểu văn bản1. Tình huống truyện- Nguyễn Tuân đã tạo nên một tình huống độc đáo, đặt nhân vật trên bình diện xã hội hoàn toàn đối lập nhau, trên bình diện nghệ thuật họ là tri âm,tri kỉ của nhau và tại nhà tù tác giả đã tạo nên cuộc gặp gỡ kì lạ giữa họ.- Từ tình huống này tác giả đã làm nổi bật vẻ đẹp của Huấn Cao và tấm lòng “biệt nhỡn liên Tài” của viên quản ngục II. Tìm hiểu văn bản2. Nhân vật Huấn CaoTìm các chi tiết miêu tả tài viết chữ của Huấn Cao ?II. Tìm hiểu văn bản2. Nhân vật Huấn Cao“vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen có tài viết chữ nhanh và đẹp ”“ đẹp lắm, vuông lắm” “ có được chữ ông Huấn là có vật báu trên đời ”“.không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối”- “cả đời chỉ cho chữ ba người bạn thân ” Huấn Cao là một nghệ sĩ tài hoa ÑÖÙCNHAÃNTÂMSINHLAÕOBEÄNH TÖÛII. Tìm hiểu văn bản2.Nhân vật Huấn Cao Chi tieát naøo mieâu taû veû ñeïp hieân ngang cuûa Huaán cao?Choáng laïi trieàu ñình;Roã goâng dieät reäp;Thaûn nhieân nhaän röôïu thòt;Khinh baïc, thaùch thöùc cai tuø.Huaán Cao laø moät con ngöôøi hieân ngang, baát khuaát, laø hieän thaân cuûa ngöôøi anh huøng duõng lieät.

File đính kèm:

  • pptchu nguoi tu tu theo chuan KTKN.ppt
Giáo án liên quan