Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Tiết 80 -81 : Văn học Trung Quốc - Thuốc - Lỗ Tấn (Tiếp)

Thời gian từ 1840 (chiến tranh thuốc phiện) đến 1919 (phong trào Ngũ Tứ) gắn với giai đoạn văn học cận đại. Vấn đề cải cách văn học và sự đóng góp của một số nhà cải cách như Hoàng Tôn Hiến, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 17/12/2016 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Tiết 80 -81 : Văn học Trung Quốc - Thuốc - Lỗ Tấn (Tiếp), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieỏt 80 -81 : VHTQThuoỏc ( Loó Taỏn )I/ Tỡm hieồu chung :1/Vaứi neựt veà xaừ hoọi vaứ vaờn hoùc Trung Quoỏc nửỷa sau theỏ kyỷ XIX vaứ ủaàu theỏ kyỷ XX ( SGK )Thời gian từ 1840 (chiến tranh thuốc phiện) đến 1919 (phong trào Ngũ Tứ) gắn với giai đoạn văn học cận đại. Vấn đề cải cách văn học và sự đóng góp của một số nhà cải cách như Hoàng Tôn Hiến, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu...Thời gian từ 1919 (phong trào Ngũ Tứ) đến 1949 (nước CHND Trung Hoa ra đời) gắn với giai đoạn văn học hiện đại. Sự ra đời của các tổ chức văn học cách mạng, sự phát triển của các thể loại mới (thơ, kịch, tiểu thuyết) và sự xuất hiện của các nhà văn tiêu biểu (Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược ; Tào Ngu –Lôi Vũ). 2/ Taực giaỷ Loó Taỏn ( 1881- 1936).* Nhửừng neựt chớnh veà cuoọc ủụứi vaứ sửù nghieọp saựng taực cuỷa Loó Taỏn ?*Trửụực khi chuyeồn sang saựng taực vaờn chửụng, Loó Taỏn ủaừ hoùc nhửừng ngheà gỡ? Vỡ sao Loó Taỏn laùi chuyeồn sang laứm vaờn ngheọ? Quan ủieồm vaứ chuỷ trửụng cuỷa oõng khi laứm vaờn ngheọ? Nhửừng taực phaồm tieõu bieồu cuỷa oõng theồ hieọn quan ủieồm saựng taực aỏy?Lỗ Tấn sinh trưởng trong một gia đình sĩ đại phu phong kiến họ Chu : tên thật của ông là Chu Thụ NhânNgay từ thuở nhỏ, Lỗ Tấn đã được học hành liên tục và đầy đủ Lỗ Tấn tỏ ra là một học trò không chỉ hiếu học mà còn thông minh, có đầu óc độc lập Sự sa sút của gia đinh lỳc ụng Lỗ Tấn 13 tuổi đã để lại những dấu ấn đậm nét trong quãng đời thơ ấu của ông. Tựa Gào thét: “có ai từ con một gia đinh khá giả rơi vào cảnh khốn khó không, tôi cho rằng qua cái cầu ấy đại khái có thể thấy được bộ mặt thật của người đời”. Thời thơ ấu, Lỗ Tấn còn học được nhiều điều vô cùng quý giá từ những sự giáo dục bên ngoài trường học và kinh sách: Bà nộiU giàMẹThôn An KiềuNăm 1898, mười bảy tuổi, do những biến cố lớn trong lịch sử cũng như trong hoàn cảnh riêng, Lỗ Tấn rời quê hương lên Nam Kinh học ở Giang Nam thuỷ sư học đường – một trường học Tây. Năm 1899, Lỗ Tấn thi vào Khoáng Lộ học đường – một trường học có ông hiệu trưởng là người có tư tưởng duy tân. Năm 1902, 20 tuổi, vỡ thi đỗ xuất sắc, Lỗ Tấn được cử sang Nhật Bản du học. Mới sang Nhật, Lỗ Tấn vào trường dự bị Tokyo để học tiếng. Sau khi học tiếng, Lỗ Tấn vào học trường y ở Tiên Đài (Senday) – một thị trấn nhỏ của Nhật Bản. Lu Xun in Tokyo, 1904, after cutting off his queueNăm 1906, sau 2 năm học y, Lỗ Tấn đột ngột rời khỏi trường để chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn khác: văn nghệ. “Một quốc dân ngu muội và đớn hèn, thỡ cho dù cơ thể có to lớn đến mấy, khoẻ mạnh đến mấy, cũng chỉ có thể làm một vật thị chúng, và những kẻ đi xem thị chúng hoàn toàn vô nghĩa mà thôi” ...“theo tôi hồi đó muốn biến đổi tinh thần họ không gỡ bằng dùng văn nghệ. Thế là tôi định đề xướng phong trào văn nghệ”. (Tựa viết lấy). Lu Xun with Xu Guangping in Guangzhou, September 11, 1927Lu Xun and his son, 9.1930Lu Xun’ s family, 1933The group photo of Lu Xun and Shanghai young men in 1930s.LuXun in Shang Hai, 1935Luxun's funeral, 10.1936c. Coỏt truyeọn : (sgk )d. Chuỷ ủeà :Thoõng qua truyeọn ngaộn “Thuoỏc”, Loó Taỏn ủaừ pheõ phaựn sửù laùc haọu cuỷa quaàn chuựng vaứ mong ửụực quaàn chuựng seừ tieỏn boọ hụn, coự caựi nhỡn ủuựng ủaộn hụn veà caựch maùng.e.YÙ nghúa nhan ủeà “Thuoỏc”:“Thuoỏc” laứ moọt tieõu ủeà coự nhieàu nghúa.ễÛ ủaõy, “Thuoỏc” khoõng chổ laứ chuyeọn choỏng meõ tớn dũ ủoan maứ coứn laứ choỏng beọnh aỏu trú veà chớnh trũ cuỷa nhaõn daõn Trung Quoỏc thụứi Loó Taỏn. 1/ Vieọc chửừa beọnh cho con cuỷa hai vụù choàng chuỷ quaựn Hoa Thuyeõn : - Caờn beọnh caàn chửừa trũ : beọnh lao phoồi cuỷa caọu Thuyeõn.- Phửụng thuoỏc chửừa beọnh : baựnh bao taồm maựu ngửụứi tửỷ tuứ bũ cheỏt cheựm (phaỷi mua mụựi coự ủửụùc).- Muùc ủớch cuỷa vieọc chửừa trũ laứ ủeồ caờn beọnh mau laứnh. - Keỏt quaỷ : loỏi chửừa beọnh naứy ủaừ ủửa nhanh con beọnh ra nghúa ủũa.II/ Phaõn tớch :*Toựm laùi, Qua caựch chửừa beọnh naứy, Loó Taỏn ủaừ pheõ phaựn sửù meõ tớn, dũ ủoan thieỏu hieồu bieỏt, phaỷn khoa hoùc cuỷa quaàn chuựng nhaõn daõn. ẹoàng thụứi oõng ủaừ vaùch roừ daừ taõm cuỷa boùn ủao phuỷ baựn maựu ngửụứi. 2/ Caựi cheỏt cuỷa Haù Du vaứ thaựi ủoọ cuỷa quaàn chuựng- Haù Du laứ moọt chieỏn sú caựch maùng ủaừ chieỏn ủaỏu vaứ hy sinh cho lyự tửụỷng ủoọc laọp, tửù do cuỷa daõn toọc ( ủaõy laứ nhaõn vaọt trung taõm cuỷa caõu chuyeọn ).-Thaựi ủoọ cuỷa quaàn chuựng vụựi Haù Du : khinh bổ, gieóu cụùt Pheõ phaựn tỡnh traùng aỏu trú, laùc haọu veà chớnh trũ cuỷa quaàn chuựng nhaõn daõn. Cuù Ba HaùThanh nieõn trong quaựn traứNhaõn vaọt ngửụứi keồ chuyeọnQuaàn chuựng trong tửụng lai?Mua baựnh bao taồm maựu H.D ủeồ chửừa cho beự ThuyeõnBieỏn maựu H.D thaứnh moựn haứng truùc lụùiPhaựt giaực chaựu laứ H.D ủeồ lúnh thửụỷngTraõn troùng ủaởt voứng hoa leõn moọ Haù DuXaỏu hoồ khi gaởp baứ ứứ Thuyeõn beõn moọ H.DHaù Du chieỏn sú caựch maùngCho H.D laứ ủieõn laứ laứm giaởcCaỷ Khang, teõn ủao phuỷMeù Haù Du3/Hỡnh aỷnh nghúa ủũa vaứ voứng hoa treõn moọt Haù Du: a.Hỡnh aỷnh nghúa ủũa trong taực phaồm :- Nghúa ủũa ngửụứi cheỏt cheựm beõn traựi, ngửụứi cheỏt ngheứo beõn phaỷi  ủoự laứ boỏi caỷnh ủieồn hỡnh theõ thaỷm, toỏi taờm nhử ủũa nguùc cuỷa nửụực Trung Hoa phong kieỏn. - ẹoàng thụứi, HèNH AÛNH CON ẹệễỉNG MOỉN phaõn caựch giửừa 2 khu nghúa ủũa laứ do con ngửụứi  pheõ phaựn nhửừng daõn Trung Hoa tửù phaõn reừ mỡnh . Noựi ra ủieàu naứy, Loó Taỏn hy voùng con ủửụứng moứn seừ bũ xoựa ủi ủeồ cho ngửụứi caựch maùng vaứ quaàn chuựng nhaõn daõn ủoứan keỏt chieỏn ủaỏu vỡ lụùi ớch chung. III/ Toồng keỏt:-Loó Taỏn laứ moọt trớ thửực yeõu nửụực vaứ laứ moọt nhaứ vaờn ủaừ ủaùt ủửụùc nhieàu thaứnh tửùu lụựn trong neàn vaờn hoùc hieọn ủaùi Trung Quoỏc.-Saựng taực cuỷa Loó Taỏn mang tớnh chieỏn ủaỏu cao.OÂng muoỏn duứng VHNT ủeồ khụi daọy tinh thaàn ủaỏu tranh cuỷa nhaõn daõn ủeồ choỏng phong kieỏn vaứ ủeỏ quoỏc.- Truyeọn ngaộn ‘Thuoỏc”laứ moọt trong nhửừng taực phaồm tieõu bieồu theồ hieọn ủaày ủuỷ yự thửực ủaỏu tranh ủoự cuỷa Loó Taỏn.Tớnh dõn tộc và sắc thỏi mới mẻ của truyện:- Khụng gian nghệ thuật: một buổi tối ở phỏp trường, buổi sỏng ở quỏn trà, buổi chiều ở nghĩa địa.- Trầm lắng, tỉnh sõu, chất chứa một nỗi niềm hi vọng: Cỏi chết của hai người con như hai chiếc lỏ rời cành để tớch nhựa cho mựa xuõn hi vọng củng giống như sự gieo mầm.

File đính kèm:

  • pptThuoc ( Lo Tan ).ppt