Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Đọc văn: Số phận con người - Sô-lô-khốp

I.Tìm hiểu chung:

 1. Tác giả:

Sô-lô-khôp (1905- 1984)

 -Sinh tại một thị trấn

của vùng sông Đông

 - Là nhà văn Xô

viết lỗi lạc

 -Tham gia cách mạng khá sớm

 - Từng làm nhiều nghề để kiếm sống và luôn tự học

 - Ông được vinh dự nhận giải thưởng Nô-ben về văn học năm 1965

 

ppt19 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 17/12/2016 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Ngữ văn lớp 12 - Đọc văn: Số phận con người - Sô-lô-khốp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Bùi Thị XuânChào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinhGV:Nguyeãn Thò Sang Lôùp GD: 12A2Đọc văn SỐ PHẬN CON NGƯỜI - Sô-Lô-Khôp- Đọc văn SỐ PHẬN CON NGƯỜI (SÔ-LÔ-KHÔP)I.Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: Sô-lô-khôp (1905- 1984) -Sinh tại một thị trấn của vùng sông Đông - Là nhà văn Xô viết lỗi lạc -Tham gia cách mạng khá sớm - Từng làm nhiều nghề để kiếm sống và luôn tự học - Ông được vinh dự nhận giải thưởng Nô-ben về văn học năm 1965Số phận con ngườiTác phẩm tiêu biểu: Sông Đông êm đềm Đất vỡ hoang Truyện sông Đông Số phận con người Họ chiến đấu vì tổ quốcSỐ PHẬN CON NGƯỜII.Tìm hiểu chung: 2.Truyện ngắn Số phận con người : - Được đăng trên hai số báo Sự thật ngày 31.12.1956 và 1.1.1957 tại Matcơva. Truyện gồm phần mở đầu, phần kết thúc và ba chương. -Soá Phaän Con Ngöôøi giaøu chaát bi traùng- anh huøng ca vaø thaám ñaãm tính nhaân vaên ñaõ trôû thaønh nhöõng taùc phaåm vaên hoïc ñaëc saéc veà chieán tranh - Đoạn trích là phần cuối của truyện SỐ PHẬN CON NGƯỜI *Toùm tắt cốt truyện: +Phaàn môû ñaàu:Muøa xuaân naêm 1946 treân ñöôøng ñi coâng taùc Soâloâkhhoâp gaëp anh laùi xe Anñraây Xoâcoâloâp vaø beù Vania treân beán ñoø, nhaân dòp naøy Xoâcoâloâp keå cho taùc giaû nghe veà cuoäc ñôøi cuûa mình Xoâloâkhoâp vaø beù VaniaSố phận con người+Chương I:Tieåu söû cuûa Xoâcoâloâp töø nhöõng năm trai treû ñeán thôøi gian chieán tranh Veä quoác baét ñaàu. Nhöõng naêm noäi chieán anh tham gia Hoàng quaân. Naêm ñoùi 1922, caû nhaø cheát ñoùi, chæ mình anh ñi laøm theâm cho culaêc neân soáng soùt . Xoâcoâloâp laøm ngheà moäc, ngheà nguoäi, roài laáy vôï, daàn daàn xaây döïng ñöôïc moät gia ñình haïnh phuùc coù nhaø cöûa, vôï hieàn vaø ba con.SỐ PHẬN CON NGƯỜI+Chöông II:Chieán tranh buøng noå, Xoâcoâloâp töø giaõ vôï con ra maët traän. Anh bò phaùt xít baét laøm tuø binh, phaûi chòu ñöïng bao söï tra taán, haønh haï daõ man cuûa keû thuø. Xoâcoâloâp chaïy troán khoûi traïi tuø, trôû veà vôùi Hoàng quaân. Veà ñôn vò ñöôïc ít laâu thì anh nhaän ñöôïc tin ñau ñôùn: moät traùi bom cuûa maùy bay phaùt xít ñaõ choân vuøi ngoâi nhaø cuøng vôùi vôï vaø hai con gaùi cuûa anh .SỐ PHẬN CON NGƯỜI+Chöông III:Moät hi voïng môùi söôûi aám taâm hoàn giaù laïnh cuûa Xoâcoâloâp: anh nhaän ñöôïc thö cuûa ngöôøi con trai lôùn nay ñaõ laø moät ñaïi uùy phaùo binh.Khi chieán tranh saép keát thuùc, tieán quaân gaàn ñeán Berlin, anh nhaän ñöôïc tin con trai baùo cho bieát cuõng ñang tieán veà BerlinXoâcoâloâp chôø ñôïi giôø phuùt boá con gaëp nhau. Nhöng anh ñaõ ñöôïc goïi ñeán nhìn maët con laàn cuoái cuøngVì con trai anh ñaõ töû traän ñuùng vaøo ngaøy muøng chín thaùng naêmngaøy chieán thaéng.SỐ PHẬN CON NGƯỜI+Phaàn keát :Rôøi quaân nguõ, anh veà ôû nhaø ngöôøi baïn laøm laùi xe.Khi gaëp chuù beù Vania – chuù beù moà coâi, anh ñaõ nhaän laøm boá ñöùa beù, chaêm soùc taän tình chu ñaùo.Sau khi gaây tai naïn, bò thu baèng laùi xe, anh cuøng Vania rôøi nhaø baïn tìm ñeán moät vuøng ñaát môùi SỐ PHẬN CON NGƯỜIII. Đoc – Hiểu văn bản: * Đọc: * Tìm hiểu văn bản: 1. Nhân vật Anđrây Xôcôlôp: a. Cuộc đời đau khổ, bất hạnh: + Trong chiến tranh: -Tham gia nhập ngũ, bị thương, bị đày đọa trong trại tập trung của bọn phát xít Số phận con người - Khi thoát được về với hồng quân, anh nhận được tin vợ và hai con gái đã bị bom giặc sát hại - Người con trai duy nhất của anh cũng đã nhập ngũ và đang cùng anh tiến đánh Berlin. Nhưng đúng ngày chiến thắng, con trai anh đã bị kẻ thù bắn chết. Niềm hy vọng cuối cùng của Xôcôlôp tan vỡSố phận con người+ Kết thúc chiến tranh: - Luôn sống trong cô đơn, đau khổ, vẫn phải lo kiếm kế sinh nhai trong đời thường, không ít chuyện eo sèo, chua chát, phải phiêu bạt nhiều nơi - Sức khỏe ngày càng giảm sút, anh cảm thấy :” trái tim đã chai sạn vì đau khổ”vẫn không thốt ra một lời than vãn, không suy sụp tinh thần→ kiên cường, nghị lực Số phận con người b.Một tấm lòng nhân hậu thắm thiết: -Anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho một con người khốn khổ- bé Vania - Anh yêu thương, chăm sóc chu đáo chú bé Hai trái tim cô đơn hình thành một nguồn vui sống Số phận con người - Xôcôlôp âm thầm chịu đựng mọi đau khổ, tuyệt nhiên không để lộ ra bên ngoài vì sợ bé Vania phải đau buồn →Xôcôlôp bừng sáng hai phẩm chất Nga đáng quý:kiên cường và nhân hậu Tấm lòng nhân ái, hào hiệp, vị tha, sức mạnh lòng nhân ái của con người Nga một lần nữa đã giúp Anđây Xôcôlôp vượt lên số phậnSố phận con người 2. Bé Vania: -Một nạn nhân đáng thương của chiến tranh: cha mẹ chết trong chiến tranh, đơn độc , bất hạnh. -Được Xôcôlôp nhận làm con nuôi, khi Xôcôlôp nhận mình là cha, bé Vania thật sung sướng, niềm hạnh phúc lớn laoSố phận con ngườiIII.Tổng kết: 1. Nội dung: Vẻ đẹp của tính cách Nga và ý nghĩa của hình tượng Anđrây Xôcôlôp trong khát vọng vươn lên làm chủ số phận 2. Nghệ thuật: Kể chuyện kiểu truyện lồng truyện, tính chân thực, tạo ra một phương thức miêu tả lịch sử mới: lịch sử trong mối liên hệ mật thiết với số phận cá nhân của mỗi con ngườiSố phận con người Củng cố: Qua nhân vật Anđrây Xôcôlôp và “ Số phận con người”, Sôlôkhôp muốn nói điều gì với bạn đọc? Con người phải biết vươn lên làm chủ hoàn cảnh, bản thân, số phận bằng sức mạnh của tình yêu thương, lòng dũng cảm, nghị lực và niềm tin vào tương lai cuộc sốngTrường THPT Bùi Thị XuânTrân trọng cám ơn quý thầy cô và các em học sinh

File đính kèm:

  • pptTiet 103104 Bai So phan con nguoi.ppt