Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 59: Luyện tập (tiết 1)

 

 2. Trọng tâm của một tam giác đều có cách đều ba cạnh của nó không? Vì sao?

2. Tam giác đều là tam giác cân tại ba đỉnh, do đó ba đường trung tuyến của tam giác này đồng thời cũng là ba đường phân giác. Bởi vậy trọng tâm của tam giác đều đồng thời là điểm chung của ba đường phân giác nên trọng tâm của tam giác đều cách đều ba cạnh của tam giác.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 59: Luyện tập (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Người thực hiện : TRẦN THỊ HIỂNPHÒNG GD-ĐT PHÙ CÁTTRƯỜNG THCS CÁT THÀNHMÔN HÌNH HỌCLỚP 7DẠY TỐTHỌC TỐTCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚPKIỂM TRA BÀI CŨPh¸t biÓu tÝnh chÊt ba ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c. 2. Trọng tâm của một tam giác đều có cách đều ba cạnh của nó không? Vì sao?2. Tam giác đều là tam giác cân tại ba đỉnh, do đó ba đường trung tuyến của tam giác này đồng thời cũng là ba đường phân giác. Bởi vậy trọng tâm của tam giác đều đồng thời là điểm chung của ba đường phân giác nên trọng tâm của tam giác đều cách đều ba cạnh của tam giác.Môn: Hình học Tiết: 59 LUYỆN TẬP Bài 39tr73 SGKCho hình 39.Chứng minh ∆ABD = ∆ACD.So sánh góc DBC và góc DCB.Chứng minh:Xét ∆ABD và ∆ACD, có: AB = AC; Â1 = Â2 (gt) AD: cạnh chung∆ABD = ∆ACD (c-g-c) b) Từ ∆ABD = ∆ACD  BD = CD (2cạnh tương ứng) ∆BDC cân tại D.Hình 39Bµi tËp 40tr73SGK: Cho tam gi¸c ABC c©n t¹i A. Gäi G lµ träng t©m, I lµ ®iÓm n»m trong tam gi¸c vµ c¸ch ®Òu ba c¹nh cña tam gi¸c ®ã. Chøng minh ba ®iÓm A, G, I th¼ng hµng.Träng t©m tam gi¸c lµ g×? C¸ch vÏ träng t©m cña mét tam gi¸c?§iÓm I ®­îc x¸c ®Þnh nh­ thÕ nµo?H·y vÏ h×nh cho bµi to¸n.G lµ träng t©m ∆ABC  G AM “1” (AM lµ ®­êng trung tuyÕn cña tam gi¸c ABC)M I nằm trong trong tam giác và cách đều ba cạnh tam giác ABC IAM “2” (AM là đường phân giác của tam giác ABC)- Tõ “1” vµ “2”  A, G, I th¼ng hµng Bµi tËp 42/73sgkChøng minh ®Þnh lÝ: NÕu tam gi¸c cã mét ®­êng trung tuyÕn ®ång thêi lµ ®­êng ph©n gi¸c th× tam gi¸c ®ã lµ mét tam gi¸c c©n.Em h·y vÏ h×nh, ghi GT-KL cña bµi to¸n.§Ó chøng minh tam gi¸c ABC c©n ta cÇn chøng minh ®iÒu g×?Chøng minhTrªn tia ®èi cña tia DA lÊy ®iÓm G sao cho DA=DG. Khi ®ã DAB = DGC (c.g.c)AB = CG (c¹nh t­¬ng øng) (1) CGD = BAD (gãc t­¬ng øng)Mµ BAD=DAC (gt) CGD= CADTam gi¸c CAG c©nCA=CG (2)Tõ (1) vµ (2)  AB=AC ∆ABC cân.CÁCH 2: H­íng chøng minh+ AE=AF (AED =AFD)+ EB =FC (EBD =FCD)AE+EB = AF+FCAB=AC (đpcm)Hoặc + DE=DF (AED =AFD)+ (EBD =FCD) (đpcm)AM là đường phân giác của ∆ABC∆ABC cânAM: đường phân giác, đường cao-Ba đường phân giác của ∆ cùng đi qua 1 điểm.-Điểm này cách đều 3 cạnh ∆ĐỊNH NGHĨATÍNH CHẤTĐỊNH LÍDẶN DÒ HỌC SINH HỌC Ở NHÀNắm vững tính chất ba đường phân giác của tam giác. Tính chất đường phân giác xuất phát từ đỉnh của tam giác cân.Các cách chứng minh tam giác cân.- Bài tập về nhà: 43 trang 73SGK; 48, 49, 50, 52tr29,30SBT.- Hướng dẫn: Bài 43tr73SGK- Hướng dẫn: Bài 43tr73SGK Cã hai con ®­êng c¾t nhau vµ cïng c¾t mét con s«ng t¹i hai ®iÓm kh¸c nhau. H·y t×m mét ®Þa ®iÓm ®Ó x©y dùng mét ®µi quan s¸t sao cho c¸c kho¶ng c¸ch tõ ®ã ®Õn hai con ®­êng vµ ®Õn bê s«ng b»ng nhau. Cã tÊt c¶ mÊy ®Þa ®iÓm nh­ vËy?Con đườngCon đườngBờ sôngDẶN DÒ HỌC SINH HỌC Ở NHÀTiết học tiếp theo học bài: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng. +Mỗi em cắt một mảnh giấy, trong đó có một mép cắt là đoạn thẳng AB.Xin trân trọng cảm ơn các em học sinh và quý thầy cô đã tham dự

File đính kèm:

  • pptgiao an co SDTD Tiet 59 Luyen tap tinh chat 3 duongphan giac cua tam giac.ppt