Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 41- Luyện tập (Tiếp)

I. Kiểm tra bài cũ:
1. Có mấy cách để chứng minh 2 tam giác vuông bằng nhau? Nªu néi dung các cách đó?ppt14 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 07/10/2016 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 41- Luyện tập (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 41- LuyÖn tËp.I. Kiểm tra bài cũ: 1. Có mấy cách để chứng minh 2 tam giác vuông bằng nhau? Nªu néi dung các cách đó? //c-g-cCaïnh huyeàn - caïnh goùc vuoângCaïnh huyeàn - goùc nhoïn//////Caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc vuoâng////////g-c-g2. KÓ tªn c¸c tam gi¸c b»ng nhau trên hình ,vì sao?II. Bài tập 65 sgk/137 a.Chứng minh: AH=AK Xét ABH vuông tại H và ACK vuông tại K Ta có: AB=AC ( ABC cân tại A) A là góc chung => ABH= ACK ( c¹nh huyÒn – gãc nhän) => AH=AK (hai c¹nh t­¬ng øng)b.Chứng minh: AI là phân giác của góc BAC: Xét AKI và AHI Ta có: AK=AH ( ABH= ACK) AI là cạnh huyền chung => AKI = AHI (c¹nh huyÒn-c¹nh gãc vu«ng) => ¢1=¢2 (Hai gãc t­¬ng øng) =>AI là phân giác của góc BACCâu hỏi bổ sung bài 65sgk/137: c.Chứng minh: AI vuông góc BC d.Chứng minh: AI đi qua trung điểm M của BC hướng dẫn câu c ABM’= ACM’ (g-c-g) mà Bài tập 66sgk/137: Tìm các tam giác bằng nhau trên hình sau:a.Chứng minh: ADM= AEM Xét ADM vuông tại D và AEM vuông tại E Ta có: ¢1=¢2 (gt) AM là cạnh huyền chung => ADM = AEM (c¹nh huyÒn-gãc nhän) b.Chứng minh: BDM= CEM Xét BDM vuông tại D và CEM vuông tại E Ta có: BM=CM (gt) DM=EM ( ADM= AEM- cmt) => BDM = CEM (c¹nh huyÒn-c¹nh gãc vu«ng) c.Chứng minh: BAM= CAM Ta có: AD=AE( ADM= AEM,cmt) BD=EC( BDM= CEM,cmt) => AB = AC Xét BAM và CAM Ta có: BM=CM (gt) AB=AC(cmt) AM là cạnh chung => BAM = CAM (ch-cgv)III. H­íng dÉn häc bµi : -Chuẩn bị các dụng cụ cho bài “thực hành ngoài trời”

File đính kèm:

  • pptTiet 41 Luyen tap.ppt
Giáo án liên quan