Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 37 - Bài 7 : Định lý py-Ta-go (Tiếp theo)

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Không cần dùng thước đo, có biết quảng đường bạn An đi bộ từ A đến C dài bao nhiêu không ?

 

ppt18 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 37 - Bài 7 : Định lý py-Ta-go (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông là 3 cm và 4 cm. Đo độ dài cạnh huyền.3 cm4 cm5 cmBACĐo cạnh huyền BCCác số 3, 4 và 5 có liên hệ đặc biệt gì với nhau không ? Nhận xét : 32 + 42 = 52KiỂM TRA BÀI CŨKhông cần dùng thước đo, có biết quảng đường bạn An đi bộ từ A đến C dài bao nhiêu không ? VẤN ĐỀ ĐẶT RABAC60m80m?Tiết 37BÀI 7 : ĐỊNH LÝ PY-TA-GOLuyÖn tËp 2GV THỰC HIỆN : DƯƠNG TẤN LỚP 7TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG abcaabcaabcaabcaabcaabcaabcaabcaa+ba+ba+bHai hình vuoâng dieän tích baèng nhau8 tam giaùc vuoâng dieän tích baèng nhau?21)Tính phần diện tính không bị che lấp ở H.121 và H.122?H.121H.122abc ab c abcabcabcabb a b caa bc2a2b22) Rút ra nhận xét gì về quan hệ giữa c2 và a2 + b2 ?c2 = a2 + b2 52 = 32 +4 2bcac2 = a2 + b2 Nhận xét :Định lý Pytago:Trong mét tam gi¸c vu«ng, bình ph­¬ng cña c¹nh huyÒn b»ng tæng c¸c bình ph­¬ng cña hai c¹nh gãc vu«ng.BAC c2 = a2 + b2acbTính độ dài x trên hình vẽ:ABC vu«ng t¹i B ta cã:AC2 = AB2 + BC2 (ĐL Pytago)102 = x2 + 82100 = x2 + 64 x2 = 100 – 64 = 36 x = 6 CABx810DEF11xEDF vuông tại D ta có:EF2 = DE2 + DF2 (ĐL Pytago) x2 = 12 + 12 x2 = 2 x = Nh­ vËy, trong mét tam gi¸c vu«ng khi biÕt ®é dµi hai c¹nh ta tÝnh ®­îc ®é dµi c¹nh cßn l¹i.?3 Bài 55 ( 131 sgk )Tính chieàu cao cuûa böùc töôøng (h.129) bieát raèng chieàu daøi cuûa thang laø 4m vaø chaân thang caùch töôøng laø 1m. ABHình 12941CChiều cao bức tường chính là độ dài cạnh AC của tam giác vuông ABCTa có : BC2 = AB2 + AC2  AC2 = BC2 - AB2 = 16 – 1 = 15 Không cần dùng thước đo, có biết quảng đường bạn An đi bộ từ A đến C dài bao nhiêu không ? GiẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐẶT RABAC60m80m AC2 = 602 + 802 = 10000 = 1002  AC =100 (m) ABCNếu BC2 = AB2 + AC2 thì ΔABC có vuông tại A không?Góc A có vuông không ?Vấn đề ngược lại : ?9060508040703020100120130100110150160170140180120130100140110150160170180605080703020104003cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10THCS Trưng Vương?4: Vẽ ΔABC biết A’B’ = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm. Hãy dùng thước đo góc để xác định số đo của góc BACLuongvangiang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10THCS Trưng VươngLuongvangiang 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10THCS Trưng VươngABC4cm5cmÁp dụng: Tam giác có độ dài 3 cạnh như sau có là tam giác vuông không?Độ dài 3 cạnha) 3m, 4m, 5mb) 4m, 5m, 6mc) 12m, 16m, 20mTrả lờiCó, vì 52 = 32 + 42 = 25 = 52Không, vì 62 = 36 42 + 52 = 16 + 25 = 41 41 ≠ 36Có, vì 202 = 162 + 122 = 400NhËn xÐt:NÕu biÕt ba c¹nh cña mét tam gi¸c (cïng ®¬n vÞ ®o), muèn kiÓm tra xem tam gi¸c ®ã cã lµ tam gi¸c vu«ng hay kh«ng? Ta xem trong ba c¹nh cña tam gi¸c c¹nh nµo lín nhÊt ta b×nh ph­¬ng c¹nh ®ã vµ xem cã b»ng tæng b×nh ph­¬ng cña hai c¹nh cßn l¹i hay kh«ng? Tõ ®ã c¨n cø vµo ®Þnh lÝ Pitago ®¶o råi suy ra kÕt luËn. Bµi 57SGK: Cho bµi to¸n: “Tam gi¸c ABC cã AB = 8, AC = 17, BC = 15 cã ph¶i lµ tam gi¸c vu«ng hay kh«ng?”. B¹n T©m ®· gi¶i bµi to¸n ®ã nh­ sau: AB2 + AC2 = 82 + 172 = 64 + 289 = 353 BC2 = 152 = 225 Do 353  225 nªn AB2 + AC2  BC2 VËy tam gi¸c ABC kh«ng ph¶i lµ tam gi¸c vu«ng. Lêi gi¶i trªn ®óng hay sai? NÕu sai, h·y söa l¹i cho ®óng. Lêi gi¶i cña b¹n T©m trong bµi to¸n trªn lµ sai. Söa l¹iAC2 = 172 = 289AB2 + BC2 = 82 + 152 = 64 + 225 = 289 AC2 = AB2 + BC2 (= 289) ABC vu«ng t¹i B.Tam giác Ai CậpKhoảng một nghìn năm trước công nguyên, người Ai-Cập đã biết căng dây gồm các đoạn thẳng có độ dài 3, 4, 5 đơn vị để tạo ra một góc vuông. Vì thế tam giác có độ dài 3, 4, 5 đơn vị gọi là tam giác Ai Cập3 cm4 cm5 cmHÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ1) Lí thuyết:  Định lí Pitago, Định lí Pitago đảo2) BTVN: 53, 54, 56 SGK/131 Bài làm thêm: Một cây tre cao 9m, bị gẫy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Hỏi điểm gẫy cách gốc bao nhiêu? Áp dụng định lí Pitago vào tam giác vuông ACD để tìm x.x CAB9 - x3mDHướng dẫn :Giả sử AB là độ cao của cây tre, C là điểm gãy gốc. Đặt AC = x (m) thì CB = CD = 9 – x (m)

File đính kèm:

  • pptTiet 37 -Pitago.ppt