Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 20 - Bài 2: Hai tam giác bằng nhau (Tiết 27)

1. Định nghĩa

- Hai đỉnh A và A’ là hai đỉnh tương ứng

- Hai góc A và A’ là hai góc tương ứng

Hai tam giác bằng nhau là hai tam

 giác như thế nào?

 

ppt19 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 20 - Bài 2: Hai tam giác bằng nhau (Tiết 27), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜABCC’A’B’Kiểm tra bài cũĐo và kiểm tra hai tam giác ABC và A’B’C’ có các góc, các cạnh nào bằng nhau?Các cạnh bằng nhauCác góc bằng nhauKết quả kiểm traBC = B’C’AC = A’C’AB = A’B’Các góc bằng nhau Các cạnh bằng nhauHai tam giác ABC và A’B’C’ như vậy được gọi là hai tam giác bằng nhauABCA BCVậy hai tam giác bằng nhau khi nào?Hai tam giác bằng nhauTieát 19: - Baøi 2: ??B’C’A’BCAABCAB = A’B’ BC = B’C’ AC = A’C’ A =A’ ;B =B’ ;Δ ABC vaø ΔA’B’C’ coù : C =C’ Δ ABC và ΔA’B’C’ là hai tam giác bằng nhau A’ B’C’1. Định nghĩaTieát 20 - §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAUABC- Hai cạnh AB và A’B’ là hai cạnh tương ứngA’B’C’1. Định nghĩa- Hai đỉnh A và A’ là hai đỉnh tương ứng(B và B’, C và C’)- Hai góc A và A’ là hai góc tương ứng(B và B’, C và C’)(AC và A’C’, BC và B’C’)Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác như thế nào?Tieát 20 - §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAUABCA’ B’C’1. Định nghĩaHai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhauTieát 20 - §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU2. Kí hiệuAB = A’B’, AC = A’C’, BC = B’C’ ΔABC = ΔA’B’C’ nếuĐể kí hiệu sự bằng nhau của ΔABC và ΔA’B’C’ ta viết ΔABC = ΔA’B’C’Chú ý: Các chữ cái chỉ các đỉnh tương ứng viết theo cùng thứ tự.Tieát 20 - §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU1. Định nghĩaABCA’ B’C’2. Kí hiệuĐể kí hiệu sự bằng nhau của ΔABC và ΔA’B’C’ ta viết ΔABC = ΔA’B’C’Chú ý: Các chữ cái chỉ các đỉnh tương ứng viết theo cùng thứ tự.Tieát 20 - §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU1. Định nghĩaABCA’ B’C’Ngoài cách kí hiệu ΔABC = ΔA’B’C’ ta còn kí hiệu ΔBCA = ΔB’C’A’ hoặc ΔCBA= ΔC’B’A’,. Cho , ®iÒn ®óng (§), sai (S) vµo « trèng. NÕu sai söa l¹i vÕ ph¶i cho ®óng.Củng cốS§SBài tập 1 .(?2) Cho hình 61 (SGK)a) Hai tam giác ABC và MNP có bằngnhau không (các cạnh hoặc các gócbằng nhau được đánh dấu giống nhau)? Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.b) Hãy tìm:Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tươngứng với góc N, cạnh tương ứng vớicạnh AC.c) Điền vào chỗ (). ∆ACB = , AC = , B = b)- Đỉnh tương ứng với đỉnh A Góc tương ứng với góc N - Cạnh tương ứng với cạnh AClà đỉnh Mlà góc Blà cạnh MPc) ∆ACB = , AC = , B = ∆MPNMPa)........................Có, kí hiệu ∆ ABC = ∆ MNP Bài giải.Điền vào chỗ () để hoàn thành bài tập 1ABCMPNHình 613. Bài tậpTieát 20 - §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU3. Bài tậpBài tập 2. (?3)∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK) .Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.Hướng dẫn thực hiện∆ABC = ∆DEF thì góc D tương ứng với góc nào? Cạnh BC tương ứng với cạnh nào? Từ đó suy ra số đo góc D và độ dài cạnh BC.Hình 62Bài giải.Áp dụng tính chất tổng ba góc trong ∆ABC ta có: Vì ∆ABC = ∆DEF nên (hai góc tương ứng); BC=EF=3 (hai cạnh tương ứng)GTKL∆ABC = ∆DEF EF = 3Bµi 10/SGK/T111300800cba300800imn T×m trong h×nh 63; 64 c¸c tam gi¸c b»ng nhau ( c¸c c¹nh b»ng nhau ®­îc ®¸nh dÊu bëi nh÷ng kÝ hiÖu gièng nhau). KÓ tªn c¸c ®Ønh t­¬ng øng cña c¸c tam gi¸c ®ã. ViÕt kÝ hiÖu vÒ sù b»ng nhau cña c¸c tam gi¸c ®ã.H×nh 63P800r800600400HQH×nh 64Ho¹t ®éng nhãmNhãm 1, 2Nhãm 3, 4300800cbaH×nh 63 ABC vµ IMN bằng nhau vì: AB = , BC = , CA = . ABC = . A = = 80 , C = = 30 00B = (= 180 – 110 =70)00* §Ønh A t­¬ng øng víi ®Ønh ..* §Ønh B t­¬ng øng víi ®Ønh * §Ønh C t­¬ng øng víi ®Ønh 300800imnP800r800600400HQH×nh 64 PQR vµ HQR b»ng nhau v×: PQ = , QR chung, RP = . P = = 40 , PQR = . = 60 00QRP = . = 800* §Ønh P t­¬ng øng víi ®Ønh . * §Ønh Q t­¬ng øng víi ®Ønh ..* §Ønh R t­¬ng øng víi ®Ønh . PQR = Gợi ý 300800cbaH×nh 63 ABC vµ IMN b»ng nhau vi: AB = IM, BC = MN, CA = NI ABC = IMN A = I = 80 , C = N = 30 00B = M (= 180 – 110 =70)00* §Ønh A t­¬ng øng víi ®Ønh I * §Ønh B t­¬ng øng víi ®Ønh M * §Ønh C t­¬ng øng víi ®Ønh N 300800imnP800r800600400HQH×nh 64 PQR vµ HQR b»ng nhau v×: PQ = HR, QR chung, RP = QH P = H = 40 , PQR = HRQ = 60 00QRP = RQH = 800* §Ønh P t­¬ng øng víi ®Ønh H * §Ønh Q t­¬ng øng víi ®Ønh R * §Ønh R t­¬ng øng víi ®Ønh Q PQR = HRQ Lêi gi¶iQua bµi häc ta cÇn ghi nhí nh÷ng kiÕn thøc g× ?Hai tam gi¸c b»ng nhau§Þnh nghÜaHai tam gi¸c cã c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau, c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau Ký hiÖu∆ABC = ∆A’B’C’ nÕu:AB = A’B’, AC = A’C’, BC = B’C’A = A’, B = B’, C = C’.L­u ýC¸c ch÷ c¸i chØ tªn c¸c ®Ønh t­¬ng øng ®­îc viÕt theo cïng thø tù.H­íng dÉn vÒ nhµ+ Häc thuéc, hiÓu ®Þnh nghÜa hai tam gi¸c b»ng nhau. + ViÕt kÝ hiÖu hai tam gi¸c b»ng nhau mét c¸ch chÝnh x¸c (theo đóng thø tù ®Ønh t­¬ng øng). * Bµi tËp vÒ nhµ+ Bµi 11; 12; 13/SGK/ trang 112 + Bµi 19 SBT/ trang 100+ HS kh¸ giái lµm thªm BT 20; 21/ SBT/ trang 100+ TiÕt sau luyÖn tËp. * H­íng dÉn bµi tËp 13/ SGKCho  ABC = DEF.TÝnh chu vi mçi tam gi¸c nãi trªn biÕt r»ng: AB = 4 cm, BC = 6 cm, DF = 5 cm.  ChØ ra c¸c c¹nh t­¬ng øng cña hai tam gi¸c, sau ®ã tÝnh tæng ®é dµi ba c¹nh cña mçi tam gi¸c5- Cho MNP =  EIK ta viÕt MPN =  EKI. Bµi 3: C¸c c©u sau ®©y ®óng (§) hay sai (S)1- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng nhau. 2- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã chu vi b»ng nhau. 3- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh vµ c¸c gãc b»ng nhau.4- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau, c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau.S§§SS

File đính kèm:

  • pptHAI TAM GIAC NHAUMOI.ppt