Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 20 - Bài 2: Hai tam giác bằng nhau (Tiết 23)

 Đáp án

Theo tính chất tổng ba góc trong

 tam giác ta có:

Đáp án

Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có:

 

ppt20 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Tiết 20 - Bài 2: Hai tam giác bằng nhau (Tiết 23), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIEÄT LIEÄT CHAØO MÖØNG QUÍ THAÀY, CO GIAÙOÑEÁN DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP Kiểm tra bài cũHS1 :Cho ΔABC Tính Biết:HS2 :Cho ΔA’B’C’Biết:Tính Đáp án Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có:Đáp án Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có:0ABC07864A’C’B’078038A’C’B’078038ABC078640038A’C’B’078038ABC078640038ABCA’C’B’780380640780380640. §2. Hai tam gi¸c b»ng nhauTiÕt 20ABCA’C’B’780380640780380640Hai tam giác ABC và A’B’C’ bằng nhau1.Ñònh nghóa:. §2. Hai tam gi¸c b»ng nhauTiÕt 20Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.Hai tam gi¸c b»ng nhau- c¸c cạnh t­¬ng øng b»ng nhau- c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhauBµi tËp 1 : a. Hai tam giác ở các hình sau có bằng nhau không?KNM300800CBA300800Hình1H450800800550QRPHình2b. KÓ tªn c¸c ®Ønh t­¬ng øng cña c¸c tam gi¸c b»ng nhau ®ã.Hình 3HFDEGK800800400600400600Gi¶i :a.) -Hai tam giác ở hình 1 bằng nhau- Hai tam giác ở hình 2 bằng nhau- Hai tam giác ở hình 3 không bằng nhaub,Đỉnh của TG thứ nhấtĐỉnh tương ứng của TG thứ 2Hình 1Hình 2ABCHRQKMNPQR2. KÝ hiÖuTam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ kí hiệu là: ABC =  A’B’C’AB = A’B’ , AC = A’C’ , BC = B’C’* Quy ước: Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự.VËy : ABC = A’B’C’Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.1. Định nghĩaACBA’C’B’KNM300800CBA300800Hình1450800800550QRPBài tập 2: Dùng kí hiệu viết tên hai tam giác bằng nhau ở các hình sau đây:Hình 2∆ KMN = ∆ ABC∆ PQR = ∆ HRQ H5504507007002. KÝ hiÖuTam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ kí hiệu là:* Quy ước: Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự. ABC = A’B’C’Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.1. Định nghĩaABCA’C’B’)))))))) ABC =  A’B’C’AB = A’B’ , AC = A’C’ , BC = B’C’VËy :Bài tập 1 (?2) Cho hình 61 (SGK)a) Hai tam giác ABC và MNP có bằngnhau không (các cạnh hoặc các gócbằng nhau được đánh dấu bởi kí hiệu giống nhau)? Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.b) Hãy tìm:Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tươngứng với góc N, cạnh tương ứng vớicạnh AC.c) Điền vào chỗ (). ∆ACB = , AC = , b)- Đỉnh tương ứng với đỉnh A Góc tương ứng với góc N - Cạnh tương ứng với cạnh AClà đỉnh Mlà góc Blà cạnh MPc) ∆ACB = , AC = , ∆MPNMPa)........................∆ ABC = ∆ MNP Bài giải.ABCMPNHình 613. Áp dụng:2. KÝ hiÖu1. Định nghĩaBài tập 2. (?3) Cho ∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK) .Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.Hình 62Bài giảiÁp dụng tính chất tổng ba góc trong ∆ABC ta có: Vì ∆ABC = ∆DEF nên; BC = EF = 33. Áp dụng:2. KÝ hiÖu1. Định nghĩaBài tập 3 Bài 11/112 (SGK) Choa) Tìm cạnh tương ứng với cạnh BC. Tìm góc tương ứng với góc Hb) Tìm các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhaua) -Cạnh tương ứng với cạnh BC -Góc tương ứng với góc H là góc Alà cạnh IKb) - Các cạnh bằng nhau là: - Các góc bằng nhau là:Vì nên∆ ABC = ∆ HIK Bài giải.3. Áp dụng:2. KÝ hiÖu1. Định nghĩa∆ ABC = ∆ HIK AB = HI, BC = IK, AC = HK5- Nếu  MNP =  EIK ta cßn cã thể viÕt  MPN =  EKI.Bµi tËp: C¸c c©u sau ®©y ®óng (Đ) hay sai (S)1- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã diÖn tÝch b»ng nhau. 2- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã chu vi b»ng nhau. 3- Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh vµ c¸c gãc b»ng nhau.4- Hai tam gi¸c bµng nhau lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau, c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau.SĐĐSSHướng dẫn học bàiHọc thuộc định nghĩa và viết đúng ký hiệu hai tam giác bằng nhauLàm các bài tập: 11, 12, 13, 14 (SGK), chuẩn bị tiết sau là tiết luyện tập.Tiết học đến đây kết thúc. Chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ.Chúc các em học tập tốt.ABCA’C’B’)))))))) ABC và A’B’C’ như trên được gọi là hai tam giác bằng nhau Đỉnh A và A’, B và B’, C và C’ gọi là hai đỉnh tương ứng Góc A và A’, B và B’, C và C’ gọi là hai góc tương ứng Cạnh AB và A’B’, BC và B’C’, AC và A’C’ gọi là hai cạnh tương ứng1. Định nghĩa2. KÝ hiÖuTam gi¸c ABC b»ng tam gi¸c A’B’C’ kÝ hiÖu lµ : ABC =  A’B’C’AB = A’B’ , AC = A’C’ , BC = B’C’* Quy ­íc: Khi kí hiệu sự bằng nhau của, c¸c chữ c¸i chØ tªn c¸c ®Ønh t­¬ng øng ®­îc viÕt theo cïng thø tù.VËy : ABC =ACBA’C’B’ A’B’C’ Có nhiều cáchHai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.

File đính kèm:

  • pptHAI TAM GIAC BANG NHAU(1).ppt