Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Hai tam giác bằng nhau (Tiết 14)

HS1 :Cho ΔABC

Tính góc C

Đáp án

Theo tính chất tổng ba góc trong

 tam giác ta có:

HS2 :Cho ΔA’B’C’

 

ppt32 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 13/10/2016 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Hình học lớp 7 - Hai tam giác bằng nhau (Tiết 14), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu Trường học thân thiệnHọc sinh tích cựch×nh häc 7hai tam gi¸c b»ng nhauKiểm tra bài cũHS1 :Cho ΔABC Tính góc CBiết:HS2 :Cho ΔA’B’C’Biết:Tính góc B’ Đáp án Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có:Đáp án Theo tính chất tổng ba góc trong tam giác ta có:??A B A’ B’ AB = A’B’OyxxOy = x’O’y’//O’x’y’Đặt vấn đề Khi nào hai đoạn thẳng bằng nhau? Hai góc bằng nhau?Hai ñoaïn thaúng baèng nhau khi chuùng coù cuøng ñoä daøi, hai goùc baèng nhau neáu soá ño cuûa chuùng baèng nhau. Hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc để kiểm nghiệm rằng trên hình vẽ ta có:AB =A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’ 2/ Cho hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’: Đặt vấn đề 3.332AB =A’B’=2cm, AC = A’C’= 3cm, BC = B’C’=3,3cm3.332ví dụ’’’Vậy hai tam giác bằng nhau khi nào???B’C’A’BCABAA’B’C’C2cm3,2cm3cm3,2cm3cm2cmA’B’ A’C’B’C’======ABACBCA’AB’BC’CCho hai tam gi¸c ABC vµ A’B’C’: ?1 1. §Þnh nghÜa.HS tự vẽ hình vào vở và thực hiện ?1 theo sự hướng dẫn trên H·y dïng th­íc chia kho¶ng vµ th­íc ®o gãc ®Ó kiÓm nghiÖm r»ng trªn h×nh 60 ta cã:BACBACA’B’ A’C’B’C’======ABACBC3,2cm3cm2cm2cm3,2cm3cmA’AB’BC’Craèng treân hình ñoù ta coù: Haõy duøng thöôùc chia khoaûng vaø thöôùc ño goùc ñeå kieåm nghieämCho hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’: ’’’?1 1. §Þnh nghÜa.ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù:*Caïnh töông öùng vôùi AB laø caïnh A’B’, tìm caïnh töông öùng vôùi caïnh AC, caïnh BC ?*Ñænh töông öùng vôùi ñænh A laø A’, tìm ñænh töông öùng vôùi ñænh B, ñænh C ?*Goùc töông öùng vôùi goùc A laø goùc A’, tìm goùc töông öùng vôùi goùc B, goùc C ?1. §Þnh nghÜa.ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù:* Hai ñænh A vaø A’; B vaø B’; C vaø C’ goïi laø hai ñænh töông öùng. * Hai goùc A vaø A’; B vaø B’; C vaø C’ goïi laø hai goùc töông öùng.* Hai caïnh AB vaø A’B’; AC vaø A’C’; BC vaø B’C’ laø hai caïnh töông öùng.§Þnh nghÜaHai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau, c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau.Vậy thế nào là hai tam giác bằng nhau?1. §Þnh nghÜa.ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù:Vậy để kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác ABC và A’B’C’ ta viết như thế nào?2. Kí hiệu. ABC = A’B’C’nếuBÀI 2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU1. §Þnh nghÜa. ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù:Định nghĩa: Sgk2. Kí hiệu. ABC = A’B’C’Quy ước: Khi kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác, các chữ cái chỉ tên các đỉnh tương ứng được viết theo cùng thứ tự.(Cạnh tương ứng)(Góc tương ứng)1. §Þnh nghÜa.ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau. ABC vaø A’B’C’coù:ABC và A’B’C trên có mấy yếu tố bằng nhau?Mấy yếu tố về cạnh?Mấy yếu tố về góc ??2/ Cho hình 61 (SGK)a) Hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau không (các cạnh hoặc các góc bằng nhau được đánh dấu giống nhau)? Nếu có, hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó.b) Hãy tìm: Đỉnh tương ứng với đỉnh A, góc tương ứng với góc N, cạnh tương ứng với cạnh AC.c) Điền vào chỗ (). ∆ACB = , AC = , B = ? 2: Cho hình 61, hãy điền vào chỗ trống (.) trong các câu sauABCMPNa/ Hai tam giác ABC và MNP.. Kí hiệu là:..b/ - Đỉnh tương ứng với đỉnh A - Góc tương ứng với góc N - Cạnh tương ứng với cạnh AC?2hình 61.HS hoạt động nhóm làm ?2 trong 5’ ?3/: Cho ∆ABC = ∆DEF (hình 62/SGK) .Tìm số đo góc D và độ dài cạnh BC.Hình 62Giải.Vì ∆ABC = ∆DEF nên:BC=EF=3 (Hai cạnh tương ứng)(Định lí tổng ba góc) *Xét ABC cã: ( Hai góc tương ứng)Học hình mà vui ghê !10203040506070801020304050607080Đội AĐội B345678Tháp nghiêng Pi da ở I- ta – li a nghiêng so với phương thẳng đứng50.Một số hình ảnh trong thực tế các tam giác bằng nhauTieát 19: §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAUNội dung chính của bài học800300800300Câu 1: Cho hình vẽ, cách viết nào sau đây đúng?Đáp án:Câu 2: Cho hình vẽ, cách viết nào sau đây đúng?Đáp án:604080000800Câu 1.Số đo góc BAC bằng:Câu 2: độ dài cạnh AC bằngC.70oA. 4,5 cmC. 5,4 cmA. 500ABC6005005 cmDEF4 cm4,5 cmCho ABC = DEF.Hãy chọn câu trả lời đúngD.80oB.60oB. 60oC. 70oA. 50oCâu 3.Số đo góc DEF bằng:D.80o700D. 8,5 cmB. 5 cmBài 11/sgk.112Cho  ABC =  HIK.b.Tìm các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhauAB =.., AC = , BC = HKIh­íng dÉn häc sinh tù häc ë nhµHọc thuộc và hiểu đ/n hai tam giác bằng nhau; luyện cách viết kí hiệu hai tam giác bằng nhau chính xác . Xem lại cách đo góc trong tam giác. Làm các bài tập 12,13,14/SGK.112 Tiết sau luyện tập.-Tìm trong thực tế các tam giác bằng nhau? -Vẽ bản đồ tư duy của bài học hai tam giác bằng nhauBµi 10 SGK/111 T×m trong h×nh 63, 64 c¸c tam gi¸c b»ng nhau (c¸c c¹nh hoÆc c¸c gãc b»ng nhau ®­îc ®¸nh dÊu bëi nh÷ng kÝ hiÖu gièng nhau). KÓ tªn c¸c ®Ønh t­¬ng øng cña c¸c tam gi¸c b»ng nhau ®ã. ViÕt kÝ hiÖu b»ng nhau cña c¸c tam gi¸c.ACBIMNH×nh 63800300800300QHRP800300800400600800H×nh 64* §Ønh A t­¬ng øng víi ®Ønh . - §Ønh B t­¬ng øng víi ®Ønh . - §Ønh C t­¬ng øng víi ®Ønh . - *KÝ hiÖu: .. ACBINH×nh 63800300800300800300M = Bài 10/SGK.111: Cho Hình 63gîi ýBài 10/SGK.111: Cho Hình 64*KÝ hiÖu: =  * -Đỉnh P tương ứng với đỉnh .. - Đỉnh Q tương ứng với đỉnh . - Đỉnh R tương ứng với đỉnh ..604080000800gîi ýa) Neáu hai tam giaùc coù caùc caïnh baèng nhau vaø caùc goùc baèng nhau thì chuùng baèng nhaub) Neáu hai tam giaùc coù caùc goùc töông öùng baèng nhau thì chuùng baèng nhauc) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù caùc goùc töông öùng baèng nhau vaø caùc caïnh töông öùng baèng nhauÑUÙNGSAISAId) Töø hai tam giaùc baèng nhau thì ta coù theå suy ra caùc caïnh töông öùng baèng nhau vaø caùc goùc töông öùng baèng nhauÑUÙNGBaøi 1: Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai?§Ó kiÓm tra hai tam gi¸c b»ng nhau ta lµm nh­ thÕ nµo ? - C¸c cÆp c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau.Hai tam gi¸c b»ng nhau khi - C¸c cÆp gãc t­¬ng øng b»ng nhau.1.KiÓm tra c¸c cÆp c¹nh t­¬ng øng cã b»ng nhau kh«ng ?2. C¸c cÆp gãc t­¬ng øng cã b»ng nhau kh«ng ?Tieát 19: §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAUTieát 19: §2. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAUHướng dẫn về nhµ:Học thuộc ®Þnh nghÜa hai tam gi¸c b»ng nhau, kÝ hiÖu hai tam gi¸c b»ng nhau, xem lại c¸c bµi tËp ®· gi¶i. - Lµm bµi tËp 10,11 SGK/Trg.112.Bµi tËp 19,21- SBT/Trg.100.chóc c¸c em ch¨m ,ngoan,häc tèt Bản đồ tư duy nội dung kiến thức cơ bản về hai tam giác bằng nhau DÆn dßVÏ l¹i b¶n ®å t­ duy vÒ ®Þnh nghÜa hai tam gi¸c b»ng nhau, kÝ hiÖu hai tam gi¸c b»ng nhau. - Lµm bµi tËp 11,14 SGK/Trg.112.Bµi tËp 19,21- SBT/Trg.100.

File đính kèm:

  • pptHAI TAM GIAC BANG NHAU.ppt