Bài giảng môn Địa lý - Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - Đảo

1/ Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản:

 - Tiềm năng: Có nhiều loài cá, tôm, có giá trị kinh tế, xuất khẩu và nhiều đặc sản quí hiếm.

 - Tình hình phát triển: Phát triển tổng hợp cả khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.

 - Hạn chế: Sản lượng đánh bắt ven bờ vượt quá mức cho phép, sản lượng đánh bắt xa bờ mới đạt 1/5

 - Hướng phát triển: Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven biển và ven các đảo.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Địa lý - Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - Đảo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯƠNG VĨNH TRƯỜNGTRƯỜNG THCS NGUYỄN DUVùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Nêu giới hạn từng bộ phận đó.H. 38.1: S¬ ®å c¾t ngang vïng biÓn ViÖt Nam.KIỂM TRA BÀI CŨTrình bày tiềm năng, tình hình phát triển, hạn chế, hướng phát triển của ngành khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản và du lịch biển – đảo Việt NamKIỂM TRA BÀI CŨ1/ Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản: - Tiềm năng: Có nhiều loài cá, tôm, có giá trị kinh tế, xuất khẩu và nhiều đặc sản quí hiếm. - Tình hình phát triển: Phát triển tổng hợp cả khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản. - Hạn chế: Sản lượng đánh bắt ven bờ vượt quá mức cho phép, sản lượng đánh bắt xa bờ mới đạt 1/5 - Hướng phát triển: Ưu tiên phát triển khai thác xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản trên biển, ven biển và ven các đảo.2/ Du lịch biển - đảo: - Tiềm năng: Tài nguyên du lịch biển - đảo phong phú - Tình hình phát triển: Đang phát triển nhanh. - Hạn chế: Mới chỉ tập trung khai thác hoạt động tắm biển - Hướng phát triển: Khai thác hoạt động thể thao trên biển, lặn biểnLöôïc ñoà tieàm naêng moät soá ngaønh kinh teá bieån Quan sát lược đồ, xác định một số khoáng sản chính ở vùng biển nước ta?BÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (TT)3/ Khai thác và chế biến khoáng sản biển:Löôïc ñoà tieàm naêng moät soá ngaønh kinh teá bieånMOÛ TI TANMOÛ TI TANSX MUOÁISX MUOÁIBÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (TT)3/ Khai thác và chế biến khoáng sản biển: - Tiềm năng: Giàu khoáng sản muối, cát trắng, ti tan, dầu mỏ, khí tự nhiên. - Tình hình phát triển: MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ NGHEÀ LAØM MUOÁISa Huỳnh – Quảng NgãiNinh Hòa – Khánh HòaCà Ná – Ninh ThuậnSông Cầu – Phú YênLöôïc ñoà tieàm naêng moät soá ngaønh kinh teá bieånQu¶ng Ng·iNinh ThuËn Cho biết nghề làm muối phát triển mạnh ở vùng biển nào? Cho biết nghề làm muối phát triển mạnh ở vùng biển nào?Löôïc ñoà tieàm naêng moät soá ngaønh kinh teá bieånQu¶ng Ng·iNinh ThuËn Tại sao nghề làm muối lại phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ? - Khí haäu nhieät ñôùi soá giôø naéng trong naêm cao, ít mưa. - Ven bieån coù ít soâng ngoøi ñoå ra, nöôùc bieån ít laãn taïp chaát.BÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (TT)3/ Khai thác và chế biến khoáng sản biển: - Tiềm năng: Giàu khoáng sản muối, cát trắng, ti tan, dầu mỏ, khí tự nhiên. - Tình hình phát triển: + Nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ.MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ TITAN VAØ CAÙT TRAÉNGKhai thác ti tanCát trắngKhai thác cát trắngKhai thác ti tan Khai thác oxit ti tan và cát trắng phục vụ cho công việc gì?BÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (TT)3/ Khai thác và chế biến khoáng sản biển: - Tiềm năng: Giàu khoáng sản muối, cát trắng, ti tan, dầu mỏ, khí tự nhiên. - Tình hình phát triển: + Nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ.+ Khai thác oxit ti tan phục vụ cho xuất khẩu, cát trắng làm nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh, pha lê Döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc, trình baøy tieàm naêng vaø söï phaùt trieån cuûa hoaït ñoäng khai thaùc daàu khí ôû nöôùc ta?Xâaây döïng nhaø maùy loïc daàu Dung QuaátKhai thaùc daàuMOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ DAÀU KHÍ+ Caùc beå traàm tích ôû theàm luïc ñòa coù tröõ löôïng lôùn. + Laø ngaønh kinh teá bieån muõi nhoïn. + Coâng nghieäp hoùa daàu ñang hình thaønh. Nhaø maùy ñieän Phuù MyõSaûn xuaát phaân ñaïm+ Coâng nghieäp cheá bieán khí phuïc vuï cho phaùt ñieän, saûn xuaát phaân ñaïm..BÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (TT)3/ Khai thác và chế biến khoáng sản biển: - Tiềm năng: Giàu khoáng sản muối, cát trắng, ti tan, dầu mỏ, khí tự nhiên. - Tình hình phát triển: + Nghề muối phát triển mạnh ở ven biển Nam Trung Bộ.+ Khai thác oxit ti tan phục vụ cho xuất khẩu, cát trắng làm nguyên liệu cho công nghiệp thủy tinh, pha lê+ Khai thác dầu khí phát triển mạnh và tăng nhanh, công nghiệp hóa dầu, chế biến khí dần được hình thành và phát triển.4/ Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển: Löôïc ñoà tieàm naêng moät soá ngaønh kinh teá bieån Ñi Hoàng Coâng;Vla-ñi-voâ-xtoácÑi Baêng CoácÑi Xin-ga-poÑi Ma-ni-laÑi Hoàng CoângÑi Toâ-Ky-oâ Xaùc ñònh treân löôïc ñoà moät soá caûng bieån vaø tuyeán giao thoâng ñöôøng bieån nöôùc ta? Nöôùc ta coù nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi gì ñeå phaùt trieån toång hôïp giao thoâng vaän taûi bieån? - Thuận lợi: + Gần nhiều tuyến giao thông quốc tế. + Nhiều vũng vịnh, cửa sông để xây dựng cảng biển. Những cảng nào là cảng lớn, quan trọng ở miền Bắc, Trung, Nam nước taBÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (TT)3/ Khai thác và chế biến khoáng sản biển:- Tiềm năng: Nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng, có nhiều vũng, vịnh, cửa sông có thể xây dựng cảng biển.4/ Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển: Sự phát triển hệ thống giao thông biển nước ta như thế nào? Hệ thống cảng biển: phát triển đồng bộ, hiện đại hóa; Đội tàu biển: được tăng cường mạnh mẽ; Dịch vụ hàng hải: phát triển toàn diện (hệ thống hậu cần, và dịch vụ ở cảng, dịch vụ trên bờ)Taøu chôû daàuKho haøngVaän chuyeån Boác xeáp haøngMOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI BIEÅNBÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (TT)3/ Khai thác và chế biến khoáng sản biển:- Tiềm năng: Nằm gần nhiều tuyến đường biển quốc tế quan trọng, có nhiều vũng, vịnh, cửa sông có thể xây dựng cảng biển.4/ Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển:- Tình hình phát triển: Đang phát triển mạnh, ngày càng hiện đại cùng với quá trình nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới. III/ Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo:Thaûo luaän nhoùm (2 phuùt)Nhoùm 1: Thöïc traïng cuûa taøi nguyeân vaø moâi tröôøng bieån – ñaûo nöôùc ta trong nhöõng naêm gaàn ñaây?Nhóm 2: Nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng treân?Nhóm 3: Haäu quaû cuûa thöïc traïng treân?Nhóm 4: Nhöõng phöông höôùng chính ñeå baûo veä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng bieån?Nhoùm 1: Thöïc traïng cuûa taøi nguyeân vaø moâi tröôøng bieån - ñaûo nöôùc ta trong nhöõng naêm gaàn ñaây.- Dieän tích röøng ngaäp maën giaûm. - Saûn löôïng ñaùnh baét haûi saûn giaûm suùt.- Moät soá loaøi coù nguy cô tuyeät chuûng.Röøng ngaäp maën bò phaùÑoài moài : coù nguy cô tuyeät chuûngNội dungNhoùm 2: Nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng treân.- O nhieãm moâi tröôøng bieån.- Ñaùnh baét, khai thaùc quaù möùcNội dungÑaùnh baét gaàn bôøMoâi tröôøng bieån bò oâ nhieãmNhoùm 3 : Haäu quaû cuûa söï oâ nhieãm moâi tröôøng bieån - ñaûo.- Suy giaûm nguoàn taøi nguyeân sinh vaät bieån- AÛnh höôûng xaáu ñeán du lòch bieånCaù cheát do oâ nhieãm moâi tröôøng bieånVôùt daàu loang treân bieån Nội dungNhoùm 4: Nhöõng phöông höôùng chính ñeå baûo veä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng bieån.- Ñaùnh giaù tieàm naêng sinh vaät bieån. Chuyeån sang khai thaùc xa bôø.- Baûo veä röøng ngaäp maën, caùc raïn san hoâ ngaàm ven bieån.- Baûo veä vaø phaùt trieån nguoàn lôïi thuûy saûn . - Choáng oâ nhieãm bieån bôûi caùc yeáu toá hoùa hoïc. Thaû toâm veà bieånTaøu ñaùnh baét xa bôø San hoâ bieånTroàng röøng ngaäp maënNội dungBÀI 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN - ĐẢO (TT)3/ Khai thác và chế biến khoáng sản biển:4/ Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển:1/ Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo:III/ Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo: - Thực trạng: diện tích rừng ngập mặn giảm, sản lượng đánh bắt giảm, một số loài có nguy cơ tuyệt chủng - Nguyên nhân: ô nhiễm môi trường biển, đánh bắt khai thác quá mức. - Hậu quả: suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xấu đến du lịch biển2/ Các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển: (SGK)VEÀ NHAØ  Hoïc baøi vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK  Chuaån bò baøi 40: “THỰC HAØNH” Bài học đến đây kết thúcCám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay

File đính kèm:

  • pptBAI 39 PHAT TRIEN TONG HOP KT.ppt
Giáo án liên quan