Bài giảng môn Địa lý - Bài 25: Vùng duyên hải nam Trung Bộ

 - Lúa:

 + Năng suất lúa cũng như bình quân lương thực có hạt đầu người đang ở mức thấp so với cả nước.

 + Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

 - Trồng rừng và cây công nghiệp:

 + Rừng được trồng tại các vùng nông lâm kết hợp.

 + Cây công nghiệp hàng năm được trồng ở duyên hải, cây công nghiệp lâu năm được trồng ở gò đồi phía tây.

 - Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản: phát triển rộng rãi vùng ven biển phía đông.

 

ppt28 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Địa lý - Bài 25: Vùng duyên hải nam Trung Bộ, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG MÔN ĐỊA LÍ 9Giaùo vieân: Tröông Vónh Tröôøng1HỎI: Xác định vùng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản?KIỂM TRA2KIỂM TRAHỎI: Trình bày tình hình phát triển nông nghiệp ở Bắc Trung Bộ? - Lúa: + Năng suất lúa cũng như bình quân lương thực có hạt đầu người đang ở mức thấp so với cả nước. + Lúa được trồng chủ yếu ở các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. - Trồng rừng và cây công nghiệp: + Rừng được trồng tại các vùng nông lâm kết hợp. + Cây công nghiệp hàng năm được trồng ở duyên hải, cây công nghiệp lâu năm được trồng ở gò đồi phía tây. - Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản: phát triển rộng rãi vùng ven biển phía đông.3BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ HỎI: Xác định trên lược đồ các tỉnh, thành phố thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ HỎI: Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết quy mô về diện tích và dân số của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? 4 HỎI: Dự đoán xem Duyên hải Nam Trung Bộ có diện tích rộng xếp hàng thứ mấy trong các vùng lãnh thổ nước ta?BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ5VÙNGDIỆN TÍCH(Km2)Thứ tựDÂN SỐ(Nghìn người)Thứ tựCả nước331951,586024,6Trung du và miền núi Bắc Bộ95.338,8111.095,24Đồng bằng sông Hồng21.063,1719.625,01Bắc Trung Bộ52.424,6310.090,45Duyên hải Nam Trung Bộ44.360,748.780,06Tây Nguyên54.640,625.124,97Đông Nam Bộ23.605,2614.095,73Đồng bằng sông Cửu Long40.518,5517.213,42DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG LÃNH THỔ VIỆT NAM NĂM 20096BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ: HỎI: Nêu nhận xét về hình dạng của lãnh thổ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?7BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:- Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang8BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ: HỎI: Xác định các vùng tiếp giáp, các đảo và quần đảo thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?9BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:- Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang- Phía bắc giáp vùng Bắc Trung Bộ.- Phía tây giáp Hạ Lào và vùng Tây Nguyên- Phía nam giáp vùng Đông Nam Bộ.- Phía đông là biển có nhiều đảo và quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa10 Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? Cầu nối Bắc – Nam, nối Tây Nguyên với biển; thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa; các đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả nước.BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:11BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:- Lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang- Phía bắc giáp vùng Bắc Trung Bộ.- Phía tây giáp Hạ Lào và vùng Tây Nguyên- Phía nam giáp vùng Đông Nam Bộ.- Phía đông là biển có nhiều đảo và quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Ý nghĩa của vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ: Cầu nối Bắc – Nam, nối Tây Nguyên với biển; thuận lợi cho lưu thông và trao đổi hàng hóa; các đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả nướcII/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:12BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: HỎI: Quan sát lược đồ em hãy cho biết từ tây sang đông Duyên hải Nam Trung Bộ gồm có những dạng địa hình nào?13BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Đặc điểm:+ Các tỉnh đều có núi, gò đồi ở phía tây, dải đồng bằng hẹp ở phía đông14BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Có nhận xét gì về đường bờ biển của Duyên hải Nam Trung Bộ?15BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Đặc điểm:+ Các tỉnh đều có núi, gò đồi ở phía tây, dải đồng bằng hẹp ở phía đông+ Bờ biển khúc khuỷu có nhiều vũng, vịnh16BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: HỎI: Quan sát lược đồ, cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ gồm có những loại tài nguyên nào? HỎI: Theo các em tiềm năng nổi bật của vùng này là gì? HỎI: Xác định các bãi tôm, cá; các bãi biển đẹp?17BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Xác định các vịnh nước sâu: Dung Quất, Vân Phong, Cam Ranh; các loại khoáng sản?VÞnh Dung QuÊtVÞnh V©n PhongVÞnh Cam ranh18QuÆng VµngC¸t Tr¾ngKhai th¸c quÆng Titan19BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Đặc điểm:+ Các tỉnh đều có núi, gò đồi ở phía tây, dải đồng bằng hẹp ở phía đông+ Bờ biển khúc khuỷu có nhiều vũng vịnh Thuận lợi: Tiềm năng nổi bật là kinh tế biển (nhiều hải sản, nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh để xây dựng cảng nước sâu), có một số khoáng sản (cát thủy tin, ti tan, vàng, nước khoáng) HỎI: Khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế, xã hội vùng này là gì?- Khó khăn: Nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, hiện tượng sa mạc hóa).20H¹n h¸nLò lôt21BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:III/ Đặc điểm dân cư, xã hội:Daân cöHoaït ñoäng kinh teáÑoàng baèng ven bieån Chuû yeáu ngöôøi Kinh, moät boä phaän nhoû ngöôøi chaêm. Maät ñoä daân soá cao, phaân boá taäp trung ôû thaønh phoá thò xaõ - Coâng nghieäp, thöông maïi, du lòch, khai thaùc vaø nuoâi troàng thuyû saûn Vuøng ñoài nuùi phía taây Chuû yeáu caùc daân toäc, Cô tu, Raglai, Ba na , E ñeâ Chaên nuoâi gia suùc lôùn (boø ñaøn) ngheà röøng troàng caây coâng nghieäp HỎI: Quan sát bảng 25.1, em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư và hoạt động kinh tế giữa đồng bằng ven biển phía đông và vùng núi gò đồi phía tây?22BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:III/ Đặc điểm dân cư, xã hội: - Đặc điểm: Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữaphía tây và phía đông. HỎI: Đặc điểm dân cư, xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ có gì thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hôi? - Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dồi, giàu kinh nghiệm, nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn (Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn).23Di tÝch Mü S¬nPhè cæ Héi An24Tiªu chݧ¬n vÞ tÝnh DHNTBC¶ n­ícMËt ®é d©n sèNg­êi/km2183233TØ lÖ gia t¨ng tù nhiªn cña d©n sè%1,51,4TØ lÖ hé nghÌo%14.013,3Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi mét th¸ngNgh×n ®ång252.8295,0TØ lÖ ng­êi lín biÕt ch÷%90.690,3Tuæi thä trung b×nhN¨m70.770,9TØ lÖ d©n sè thµnh thÞ%26.123,6 HỎI: Tìm hiểu bảng 25.2, em có nhận xét gì về sự chênh lệch các chỉ tiêu của vùng so với cả nước? Nhiều tiêu chí còn thấp, cho thấy đời sống các dân tộc ở Duyên hải Nam Trung Bộ đặc biệt là các dân tộc cư trú ở miền núi còn gặp không ít khó khăn25BÀI 25: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘI/ Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:III/ Đặc điểm dân cư, xã hội: - Đặc điểm: Phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữaPhía tây và phía đông. - Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dồi, giàu kinh nghiệm, nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn (Phố cổ Hội An, di tích Mỹ Sơn). - Khó khăn: Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn26Ñeå naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng, xoùa ñoùi giaûm ngheøo cuûa ñoàng baøo daân toäc phía taây chuùng ta phaûi laøm gì? Ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng, phaùt trieån kinh teá, giaùo duïc, vaên hoùa, y teá, khai thaùc tieàm naêng ñi ñoâi vôùi baûo veä moâi tröôøng27Bài học đến đây kết thúcCám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay28

File đính kèm:

  • pptBAI 25 VUNG DUYEN HAI NAM TRUNG BO.ppt