Bài giảng môn Đại số lớp 11 - Tiết 69 : Đạo hàm của hàm số lượng giác

1/ Giới hạn của

 2/ Đạo hàm của hàm số y= sinx

 3/ Đạo hàm của hàm số y= cosx

4/ Đạo hàm của hàm số y= tanx

 5/ Đạo hàm của hàm số y= cotx

 

ppt15 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 25/11/2016 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số lớp 11 - Tiết 69 : Đạo hàm của hàm số lượng giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tæ: To¸n- Lý- Ho¸tr­êng thpt ph­¬ng x¸gi¸o viªn thùc hiÖn: KhuÊt TiÕn ChµkÝnh chµo quý thÇy c« vµ tËp thÓ 11a5TÝnh ®¹o hµm cña c¸c hµm sè sauGi¶iKiÓm tra bµi còTiết 69.ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC1/ Giới hạn của 2/ Đạo hàm của hàm số y= sinx 3/ Đạo hàm của hàm số y= cosx4/ Đạo hàm của hàm số y= tanx 5/ Đạo hàm của hàm số y= cotxNéi dung c¬ b¶nDïng m¸y tÝnh bỏ tói ®Ó tÝnhEm cã nhËn xÐt g× vÒ gi¸ trị củakhi x nhận c¸c gi¸ trị gần điểm 011. Giới hạn của Định lí 1:VÝ dô. TÝnhChó ý:Bằng định nghĩaHãy tính đạo hàm của hàm số y = sinx1.G/sử Δx là số gia của x. Δy = sin(x + Δx ) - sinx2. Đạo hàm của hàm số y = sinx(sinx)’ = cosx Chó ý.(sinu)’=u’.cosuNếu y = sinu vµ u = u(x) thì§Þnh lÝ 2:Hµm sè y = sin x cã ®¹o hµm t¹i vµVÝ dô. TÝnh đạo hàm của c¸c hµm số saua) y = sin(x2 + 1)Gi¶i3. Đạo hàm của h.số y = cosx(cosx)’ = - sinxNếu y = cosu vµ u = u(x) th×(cosu)’= - u’.sinu§Þnh lÝ 3: Hµm sè y = cosx cã ®¹o hµm t¹i vµChó ý.VÝ dô. TÝnh ®¹o hàm của c¸c hàm sè sauGi¶i=4/ §¹o hµm cña hµm sè y = tanx§Þnh lÝ 4. Hµm sè y= tanx cã ®¹o hµm t¹ivµChó ý. NÕu y= tanu vµ u=u(x) th×Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số sauGiải==== 5/ Đạo hàm của hàm số y= cot x§ÞnhlÝ 5: Hàm số y = cotx cã ®¹o hµm t¹i vàChó ý:NÕu y = cotu và u = u (x), ta cãVÝ dô. TÝnh ®¹o hµm cña hµm sè sauGi¶iCñng cè2/ (sinx)’ = cosx vµ (sinu)’=u’.cosu 3/ (cosx)’ = - sinx vµ (cosu)’= - u’.sinuvµvµkÝnh chóc quý thÇy c« søc khoÎchóc c¸c em häctËp tèt

File đính kèm:

  • pptDao ham cua ham so luong giac(2).ppt