Bài giảng môn Đại số lớp 11 - Ôn tập chương II (Tiếp)

-Giới thiệu công dụng và chức năng của các phím ^, x!, nPr, nCr.

I. Sử dụng máy tính Casio F(x) Ms tính

Ví dụ 1: Sử dụng máy tính Casio F(x) 500Ms tính

 

ppt13 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 29/11/2016 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số lớp 11 - Ôn tập chương II (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY-Giới thiệu công dụng và chức năng của các phím ^, x!, nPr, nCr.I. Sử dụng máy tính Casio F(x) Ms tính Ví dụ 1: Sử dụng máy tính Casio F(x) 500Ms tính KQ: a) - 15625 - 720 - 30 - 35ÔN TẬP CHƯƠNG IIMoät coâng vieäc ñöôïc hoaøn thaønh bôûi moät trong hai haønh ñoäng .  Neáu haønh ñoäng thöù nhaát coù m caùch thöïc hieän, haønh ñoäng thöù hai coù n caùch thöïc hieän khoâng truøng vôùi baát kì caùch naøo cuûa haønh ñoäng thöù nhaát thì coâng vieäc ñoù coù m+n caùch thöïc hieän. I. Quy taéc coäng ?VÍ DỤ . Tổ 1 có 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Để chọn ra một bạn trong số đó làm tổ trưởng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?Đáp số: Theo quy tắc cộng có 7 + 5 = 12 cách. II. Quy tắc nhân:Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếpNếu có m cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với nó có n cách thực hiện hành động thứ hai thì có m.n cách hoàn thành công việc.Chú ý:Các bài toán sử dụng qui tắc nhân công việc chỉ hoàn thành ta thực hiện cả hai hành động liên tiếp.VÍ DỤ . Để đi từ Móng Cái đến Hà Nội buộc phải đi qua Hạ Long. Từ Móng Cái đến Hạ Long có 2 cách, từ Hạ Long về Hà Nội có 3 cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ Móng Cái đến Hà Nội ĐÁP SỐ: Theo quy tắc nhân có 2x3 = 6 cách đi từ Móng Cái đến Hà Nội.III. HOÁN VỊ1. ĐỊNH NGHĨACho tập hợp A gồm n phần tử (n1).Mỗi kết quả của sự sắp xếp thứ tự n phần tử của tập hợp A được gọi là một hoán vị của n phần tử đó. Ký hiệu số hoán vị Pn = n!Ví dụ:IV. CHỈNH HỢP1.ĐỊNH NGHĨACho tập hợp A gồm n phần tử (n1) .Kết quả của việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho. Số chỉnh hợp là:Phân biệt Hoán vị - Chỉnh hợpCho tập A có n phần tử (n1) HOÁN VỊ CHỈNH HỢPLấy tất cả n phần tử của A và sắp xếp n phần tử này (Mỗi cách sắp xếp gọi là một hoán vị n phần tử.).Số hoán vị Pn = n! Lấy k phần tử trong số n phần tử của A và sắp xếp thứ tự k phần tử này (Mỗi cách sắp xếplà một chỉnh hợp n chập k )Số chỉnh hợp n chập k là: Khi k=n ta có (1)V. Công thức Nhị thức Niu – Tơn:+ Ta có công thức nhị thức Niu Tơn thu gọn:+ Sè h¹ng tæng qu¸t cña khai triÓn (thø k+1) cã d¹ng: Tk+1 =+Do nên ta có thể viếtÑònh nghóaGiaû söû A laø bieán coá lieân quan ñeán pheùp thöû chæ coù höõu haïn keát quaû ñoàng khaû naêng xuaát hieän.laø xaùc suaát cuûa bieán coá A, kí hieäu laø P(A)VI. XÁC SUÂT CỦA BIẾN CỐVí Dụ1: Từ một hộp 4 quả cầu a, 2 quả cầu b, 2 quả cầu c. Lấy ngẫu nhiên một quả. kí hiệu:A: “lấy được quả ghi chữ a”B: “lấy được quả ghi chữ b”C: “lấy được quả ghi chữ c”Tính xaùc suaát của các biến cố A,B và C a a a a b b c cn(A)=4n(C)=2n(B)=2

File đính kèm:

  • pptON TAP CII.ppt