Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (Tiếp)

? 1. khái niệm về hàm số:

Thế nào là hàm số?

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x,ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì được gọi là một hàm số của x,và x được gọi là biến số.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (Tiếp), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chương II : hàm số bậc nhất.Tiết19: nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Thế nào là hàm số?Hàm số được xác định như thế nào?Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số: 1. khái niệm về hàm số: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x,ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì được gọi là một hàm số của x,và x được gọi là biến số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số: 1. khái niệm về hàm số: Hàm số được xác định như thế nào?  Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,..... Ví dụ1:Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x,ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là một hàm số của x,và x được gọi là biến số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ 1:a) y là hàm số của x được cho bằng bảng sau: Ví dụ1:b) y là hàm số của x được cho bằng công thức: y=2x ;y=2x +3 ;Xy64212134Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x,ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là một hàm số của x,và x được gọi là biến số. Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,..... Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ 1:c) Các giá trị tương ứng của x, y cho bởi bảng sau, y có phải là hàm số của x không? Vì sao?Ví dụ1:x34358y684816*Từ bảng trên ta thấy y không là hàm số của x vì: ứng với một giá trị x= 3 ta có 2 giá trị của y là 6 và 4. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. * Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x,ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là một hàm số của x,và x được gọi là biến số. Hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc bằng công thức,..... Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ1:* y là hàm số của x được cho bằng công thức: y=2x ;y=2x +3 ;*Khi hàm số được cho bằng công thức y=f(x); y=g(x),... ta hiểu rằng biến số x chỉ nhận các giá trị tại đó mà f(x) xác định.*Hàm số y=2x, y=2x+3 có tập xác định với mọi x thuộc RTiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ1:* Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi thì hàm số y được gọi là hàm hằng. ?1Ví dụ2:x-2-1012y22222y là hàm số của x được cho bởi bảng sau:Ví dụ2:Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Tính f(0); f(1); f(2); f(3); f(-2);f(-10). Ví dụ1:?1Cho hàm số?1Đáp án:* f(1) = = 5,5* f(2) = = 6 * f(-10) = = 0* f(3) = = 6,5* f(-2) = = 4* f(0) = = 52. Đồ thị hàm số:?2Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ1:?12. Đồ thị hàm số: 2. Đồ thị hàm số:?2 a) Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng toạ độ Oxy:C (1;2),D (2;1) ,?2Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ1:?12. Đồ thị hàm số:2. Đồ thị hàm số:?2Oyx12364512345.B41.C2D.12.E3.F4A6.b)Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Đáp án:Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:b) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x.Ví dụ1:?12. Đồ thị hàm số:2. Đồ thị hàm số:xyO12Ay= 2x?2*Đồ thị hàm số là gì?*Với x=1  y=2 =>A(1;2) thuộc đồ thị hàm số y=2x.Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ1:?12. Đồ thị hàm số:2. Đồ thị hàm số:?2Oyx12364512345.B41.C2D.12.E3.F4A6.Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:*Đồ thị hàm số là gì?Ví dụ1:?12. Đồ thị hàm số:2. Đồ thị hàm số:* Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị hàm số y=f(x).?2Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 2. Đồ thị hàm số:xyO12Ay= 2xĐồ thị hàm số y = 2x.Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ1:?12. Đồ thị hàm số:?2?3* Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị hàm số y=f(x).Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y= f(x) = 2x+1 và y=g(x)= -2x+1 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:?3x-2,5-2-1,5-1-0,500,511,5y=f(x)=2x+1y=g(x)=-2x+14-23-1112002-13-24-35-46Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:Ví dụ1:?12. Đồ thị hàm số:?2?33.Hàm số đồng biến ,nghịch biến:3.Hàm số đồng biến, nghịch biến:* Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị hàm số y=f(x).Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. a) Xét hàm số y=2x+1:*Tập xác định: R *Cho giá trị x tuỳ ý, khi x tăng (giảm) thì giá trị y tương ứng cũng tăng (giảm).*Ta nói: Hàm số y=2x+1 đồng biến trên R.?3x-2,5-2-1,5-1-0,500,511,5y=f(x)=2x+1y=g(x)=-2x+1-4-3-2-101234-2-11023456Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:?12.Đồ thị hàm số:?23.Hàm số đồng biến, nghịch biến:Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:?12.Đồ thị hàm số:?2Hàm số đồng biến, nghịch biến:b) Xét hàm số y = -2x + 1:*Tập xác định: R*Cho giá trị x tuỳ ý, khi x tăng (giảm) thì giá trị y tương ứng lại giảm(tăng).*Ta nói: Hàm số y = -2x+1 nghịch biến trên R.*Tổng quát:x-2,5-2-1,5-1-0,500,511,5y=f(x)=2x+1y=g(x)=-2x+1-4-3-2-101234-2-11023456a) Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng của f(x) cũng tăng theo thì hàm số y= f(x) được gọi là đồng biến trên R(gọi tắt là hàm số đồng biến) Hàm số y= f(x) xác định với mọi xR. Tổng quát:b) Nếu giá trị của biến x tăng lên mà giá trị tương ứng của f(x) lại giảm đi thì hàm số y= f(x) được gọi là nghịch biến trên R(gọi tắt là hàm số nghịch biến). Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:?1?23. Hàm số đồng biến, nghịch biến:2.Đồ thị hàm số:?3Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:?14. Luyện tập:?23. Hàm số đồng biến, nghịch biến:*Nếu thì hàm số y= f(x) ..trên R.2.Đồ thị hàm số:• , bất kì thuộc R . ?3nghịch biếnđồng biếnCho hàm số y = f(x) Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. 1. Khái niệm hàm số:1.Đánh dấu X vào ô tương ứng ở bảng dưới:11xyO11xyO2OyxOyx2-111234-1A. y = 2x.x-101y222B. C. y = x.D. x-101y04. Luyện tập:aBCDXXXXTiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàmsố. ?14. Luyện tập:?23. Hàm số đồng biến, nghịch biến:2.Đồ thị hàm số:?32.Nối mỗi hàm số ở cột 1 với mệnh đề ở cột 2 để được kết quả đúng:  Xác định với mọi x thuộc R  Xác định với mọi x ≠ 0  Xác định với mọi x ≥ 0  Xác định với mọi x ≤ 0B) y =-2x+6A)C)1. Khái niệm hàm số:?14. Luyện tập:?23. Hàm số đồng biến, nghịch biến:2.Đồ thị hàm số:?3Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Hướng dẫn học ở nhà:-Nắm khái niệm về hàm số, biến số, hiểu các cách xác định một hàm số.-Thế nào là đồ thị của hàm số, biết biểu diễn các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng toạ độ, rèn lại kỹ năng vẽ đồ thị hàm số (lớp7).-Hiểu thế nào là hàm số đồng biến, nghịch biến.-Bài tập về nhà: Bài 3;5;6;7 trang 45-46 SGK. Bài 4; 5 trang 56-57 sách Bài tập.  1. Khái niệm hàm số:?14. Luyện tập:?23. Hàm số đồng biến, nghịch biến:2.Đồ thị hàm số:?3Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số. Tiết19. nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.

File đính kèm:

  • pptHAM SO BAC NHAT(2).ppt