Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài tập ôn chương V: Thống kê

. Cho bảng số liệu thống kê:

 Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh từ Nghệ An trở vào

30 30 25 25 35 45 40 40 35 45 35 25 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35

a) Hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy đưa ra nhận xét các số liệu thống kê.

c) Tính số trung bình cộng

 d) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

 

doc3 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 18/11/2016 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài tập ôn chương V: Thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG V: THỐNG KÊ 1. Cho bảng số liệu thống kê: Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh từ Nghệ An trở vào 30 30 25 25 35 45 40 40 35 45 35 25 45 30 30 30 40 30 25 45 45 35 35 30 40 40 40 35 35 35 35 a) Hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy đưa ra nhận xét các số liệu thống kê. c) Tính số trung bình cộng d) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn 2. Cho bảng số liệu thống kê: Thời gian (phút) hoàn thành một bài tập toán của mỗi học sinh lớp 10A. 20,8 20,7 23,1 20,7 20,9 20,9 23,9 21,6 25,3 21,5 23,8 20,7 23,3 19,8 20,9 20,1 21,3 24,2 22,0 23,8 24,1 21,1 22,8 19,5 19,7 21,9 21,2 24,2 24,3 22,2 23,5 23,9 22,8 22,5 19,9 23,8 25,0 22,9 22,8 22,7 a) ) Hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau: [19,5 ; 20,5) [20,5 ; 21,5) [21,5 ; 22,5) [22,5 ; 23,5) [23,5 ; 24,5) [24,5 ; 25,5] b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy đưa ra nhận xét các số liệu thống kê đã cho. c) Tính số trung bình cộng d) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn 3. Cho bảng số liệu thống kê: Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng năm 2000 (đơn vị: tấn) của 30 tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra: 775 51 522 40 280 1245 1942 557 86 131 834 391 433 20 89 33 312 872 1763 303 200 554 1902 27 626 94 74 1165 419 164 a) ) Hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất: [20 ; 320) [320 ; 620) [620 ; 920) [920 ; 1220) [1220 ; 1520) [1520 ; 1820) [1820 ; 2120] b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nêu nhận xét các số liệu thống kê đã cho. c) Tính số trung bình cộng d) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn 4. Cho bảng số liệu thống kê: Giá trị thành phẩm quy ra tiền (đơn vị: nghìn đồng) trong 30 ngày sản xuất của một phân xưởng hoá chất. 180 186 190 204 192 200 201 203 191 202 212 205 211 240 216 208 209 222 221 220 225 206 228 231 220 239 210 213 202 203 a) ) Hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp như sau: [180 ; 192) [192 ; 204) [204 ; 216) [216 ; 228) [228 ; 240] b) Biết rằng định mức lao động của phân xưởng là “mỗi ngày phải sản xuất được tối thiểu 204 nghìn đồng”. hãy xác định xem số ngày mà phân xưởng hoàn thành định mức lao động chiếm một tỉ lệ là bao nhiêu phần trăm (trong 30 ngày được khảo sát). c) Tính số trung bình cộng d) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn 5. Với mỗi tỉnh, người ta ghi lại số phần trăm những trẻ em mới sinh có trọng lượng dưới 2500 g. Sau đây là kết quả khảo sát ở 43 tỉnh (đơn vị : %). 5,1 5,2 5,2 5,8 6,4 7,3 6,5 6,9 6,6 7,6 8,6 6,5 6,8 5,2 5,1 6,0 4,6 6,9 7,4 7,7 7,0 6,7 6,4 7,4 6,9 5,4 7,0 7,9 8,6 8,1 7,6 7,1 7,9 8,0 8,7 5,9 5,2 6,8 7,7 7,1 6,2 5,4 7,4 a) Hãy lập bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp gồm 5 lớp. Lớp thứ nhất là nửa khoảng [4,5 ; 5,5), lớp thứ hai là [5,5 ; 6,5),(Độ dài mỗi nửa khoảng là 1) b) Vẽ biểu đồ tần số hình cột. c) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt. d) Tính số trung bình của mẫu số liệu trên. e) Tìm số trung vị và mốt. f) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn 6. Kết quả của một kì thi môn Tiếng Anh của 32 học sinh được cho trong mẫu số liệu sau (thang điểm 100). 68 52 49 56 69 74 41 59 79 61 42 57 60 88 87 47 65 55 68 65 50 78 61 90 86 65 66 72 63 95 72 74 a) Lập bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp, sử dụng sáu lớp : [40 ; 50) ; [50 ; 60) ; ; [90 ; 100) b) Vẽ biểu đồ tần số hình cột. c) Vẽ đường gấp khúc tần số. d) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt. e) Tính số trung bình của mẫu số liệu trên. f) Tìm số trung vị và mốt. g) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn 7. Điểm trung bình kiểm tra của 02 nhóm học sinh lớp 10 Nhóm 1 : 9 học sinh Nhóm 2 : 11 học sinh 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9 1, 3, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 8, 10 a) Hãy lập các bảng phân bố tần số và tuần suất ghép lớp với các lớp [1, 5); [5, 6]; [7, 8]; [9, 10] của 2 nhóm. b) Tính số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn ở 2 bảng phân bố. c) Nêu nhận xét về kết quả làm bài của hai nhóm. d) Vẽ biểu đồ tần suất hình cột của 2 nhóm. 8. Số tiết tự học tại nhà trong 1 tuần (tiết/tuần) của 20 học sinh lớp 10X trường MC được ghi nhận như sau : 9 15 11 12 16 12 10 14 14 15 16 13 16 8 9 11 10 12 18 18 a) Lập bảng phân phối rời rạc theo tần số cho dãy số liệu trên b) Vẽ biểu đồ đường gấp khúc theo tần số biểu diễn bảng phân phối trên c) Tính số trung bình cộng và phương sai của giá trị này. 9. Năng suất lúa (tạ/ha) của 30 hộ nông dân trong xã A, huyện B, tỉnh X vào năm 2008 như sau: 24 30 30 35 26 45 40 34 37 52 33 48 34 47 51 28 36 44 48 55 29 35 47 54 39 43 32 29 46 51 a) Lập bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp theo các lớp: Lớp 1 (năng suất thấp) = [20 ; 30) Lớp 2 (năng suất TB) = [30 ; 40) Lớp 3 (năng suất khá) = [40 ; 50) Lớp 4 (năng suất cao) = [50 ; 60) b) Vẽ các biểu đồ hình cột và đường gấp khúc (theo tần số) từ bảng phân bố trên. Nêu 1 nhận xét về kết quả vụ thu hoạch này. c) Tính năng suất trung bình của xã A và tìm số trung vị. Giữa số trung bình và số trung vị số nào làm đại diện tốt hơn. d) Tính phương sai và độ lệch chuẩn 10. Chiều cao của 45 học sinh lớp 5 ( tính bằng cm ) được ghi lại như sau : 102 102 113 138 111 109 98 114 101 103 127 118 111 130 124 115 122 126 107 134 108 118 122 99 109 106 109 104 122 133 124 108 102 130 107 114 147 104 141 103 108 118 113 138 112 a) Lập bảng phân phối tần số – tần suất ghép lớp (98 - 102); (103 - 107); ; (143 - 147). b) Vẽ đường gấp khúc tần số. c) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạt. d) Tìm số trung bình cộng và số trung vị e) Tính phương sai và độ lệch chuẩn. 11. Xem bảng tiền lương của 30 công nhân xưởng may (trong một tháng) Tiền lương xi (nghìn đồng) 300 500 700 800 900 1000 Cộng Tần số ni 3 6 5 5 6 5 30 Tính số trung bình cộng của bảng thống kê và tìm mốt M0 của bảng phân phối thực nghiệm trên. 12. Cho bảng phân phối thực nghiệm tần suất ghép lớp. Hãy tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân phối thực nghiệm. Các lớp giá trị của X [10 ; 14) [14 ; 18) [18 ; 22] Cộng Tần suất fi (%) 65 10 25 100% 13. Cho bảng phân phối thực nghiệm tần số ghép lớp: Năng suất lúa năm 1985 của 31 thửa ruộng ở địa phương A Các lớp giá trị của X (tạ/ha) a) Tính số trung bình cộng b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn Tần số ni [15,50 ; 20,50) [20,50 ; 25,50) [25,50 ; 30,50) [30,50 ; 35,50] 3 10 11 7 Cộng 31 14. Sản lượng lúa (đơn vị: tạ) của 40 thửa ruộng thí nghiệm có cùng diện tích được trình bày trong bảng phân phối thực nghiệm tần số sau đây: Sản lượng xi 20 21 22 23 24 Cộng Tần số ni 5 8 11 10 6 40 a) Tìm sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng. b) Tìm số trung vị và mốt c) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.

File đính kèm:

  • docon_tap_chuong_v_3803.doc