Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn

Nhắc lại dạng của bất phương trình bậc nhất một ẩn ?

Là bất phương trình có một trong các dạng:

Trong đó a, b là số cho trước, a khác 0

 

ppt18 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 18/11/2016 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lớp 10 môn Đại số - Bài 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÝnh chµo c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vÒ dù giê t¹i líp 10A1Bµi 3BÊt ph­¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph­¬ng tr×nhBËc nhÊt mét ÈnBµi 3: BÊt ph­¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph­¬ng tr×nh BËc nhÊt mét ÈnNhắc lại dạng của bất phương trình bậc nhất một ẩn ?Là bất phương trình có một trong các dạng:Trong đó a, b là số cho trước, a khác 0Bµi 3: BÊt ph­¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph­¬ng tr×nh BËc nhÊt mét ÈnCho bất phương trình:Đây có là bpt bậc nhất một ẩn không?Việc tìm tập nghiệm của bpt tùy theo các giá trị của tham số gọi là giải và biện luận bpt1. Giải và biện luận bất phương trình dạng ax + b 0 thì tập nghiệm của (1) là* Nếu a0 thì * Nếu a 1 thì tập nghiệm của (*) là:- Nếu m 1 thì tập nghiệm của (*) là:Để (*) thỏa mãn thì - Nếu m 0 thì tập nghiệm của (1) là* Nếu a0b tùy ýax - a/ba = 0b 0 ax < -b 0x < - ba = 0b < 0ax < -b 0x < - b )(xxxxBµi 3: BÊt ph­¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph­¬ng tr×nh BËc nhÊt mét ÈnBài tập 1: Giải và biện luận các bpt:Bài tập 2: Tìm m để bpt sau vô nghiệmĐáp số: m=1Bµi 3: BÊt ph­¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph­¬ng tr×nh BËc nhÊt mét ÈnBài tập 1: Giải và biện luận các bpt:Bài tập 2: Tìm m để bpt sau vô nghiệmĐáp số: m=1Bµi 3: BÊt ph­¬ng tr×nh vµ hÖ bÊt ph­¬ng tr×nh BËc nhÊt mét ÈnBTVN:Tìm m để hai bpt sau tương đươngXin ch©n thµnh c¶m ¬n

File đính kèm:

  • pptbat pt va he bpt bac nhat mot an.ppt