Bài giảng Đại 10 Bài 2: Hàm số y = ax + b

đồ thị của hàm số là một đường thẳng không song song và cũng không trùng với các trục tọa độ. Đường thẳng này luôn song song vôùi ñöôøng thaúng y = ax (nếu b  0) và đi qua hai điểm A(0;b); B(- a/b; 0)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: quynhsim | Ngày: 21/11/2016 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại 10 Bài 2: Hàm số y = ax + b, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÍNH CHAØO THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ GIÔØ THAÊM LÔÙP 10DBAØI 2: HAØM SOÁ y = ax + b I. OÂN TAÄP VEÀ HAØM SOÁ BAÄC NHAÁT y = ax + b ( a  0) Taäp xaùc ñònh : D = R Chieàu bieán thieân : vôùi a > 0 haøm soá ñoàng bieán treân R vôùi a 0-+-+-+-+a 0 veõ ñoà thò haøm soá y = 2x + 2 taäp xaùc ñònh : D = RTa thaáy ñieåm A(0;2) vaø B(-1;0) thuoäc ñoà thò. Vaäy ñoà thò cuûa haøm soá laø ñöôøng thaúng AB treân hình y 2 A(0;2) B(-1;0) -1 0 x y = -2x + 2 taäp xaùc ñònh: D = RTa thaáy ñieåm H(0;2) vaø I(1;0) thuoäc ñoà thò.Vaäy ñoà thò cuûa haøm soá laø ñöôøng thaúng HI treân hình y 2 H(0;2) 1 0 I(1;0) xBieåu dieãn caùc ñieåm sau treân maët phaúng toaï ñoä 0xy A(0;2), B(1;2), C(2;2), D(-1;2), E(-2;2) y 2 y = 2 -2 -1 0 1 2 x Caùc ñieåm treân ñieàu coù tung ñoä baèng 2 . Ñöôøng thaúng caét tung ñoä taïi ñieåm coù tung ñoä baèng 2 vaø song song vôùi truïc hoaønh laø ñoà thò haøm soá y = 2 . Haøm soá y = 2 ñöôïc goïi laø haøm soá haèng II.HAØM SOÁ HAÈNG y = bÑoà thò haøm soá y = b laø moät ñöôøng thaúng song song hoaëc truøng vôùi truïc hoaønh vaø caét truïc tung taïi ñieåm (0;b). Ñöôøng thaúng naøy goïi laø ñöôøng thaúng y = b y b y = b 0 xBaøi taäp: veõ ñoà thò haøm soá y = 2x - 4Taäp xaùc ñònh: D =RTa thaáy caùc ñieåm A(0;-4) vaø B(2;0) thuoäc ñoà thò. Vaäy ñoà thò cuûa haøm soá laø ñöôøng thaúng AB y 0 2 x -4CAÛM ÔN !

File đính kèm:

  • pptphuong trinh bac nhat.ppt