Bài giảng Bài 11: thường thức mỹ thuật xem tranh của hoạ sĩ

1.Bức tranh vẽ về đề tài gì?

2. Trong bức tranh có những hình ảnh nào?

3. Hình ảnh nào là hình ảnh chính, trọng tâm của tranh?

4. Bức tranh này được vẽ bằng chất liệu gì?

5. Màu sắc chủ đạo trên tranh là màu gì?

 

ppt22 trang | Chia sẻ: oanhnguyen | Ngày: 10/04/2014 | Lượt xem: 1105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 11: thường thức mỹ thuật xem tranh của hoạ sĩ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Më bµi b»ng slai nµy em nhÐ Mêi HS xem triÓn l·m tranh cña c¸c ho¹ sÜ VN vÒ c¸c ®Ò tµi ? Bøc tranh nµo vÏ vÒ ®Ò tµi xuÊt ë n«ng th«n? Bøc tranh nµo lµ tranh vÏ ch©n dung thiÕu n÷ n«ng th«n? 1 4 2 3 6 5 - §Ó hiÓu h¬n vÒ vÎ ®Ñp h×nh thøc còng nh­ néi dung cña 2 bøc tranh nµy. Chóng ta häc bµi ….. Tªn tranh vµ tªn t¸c gi¶ cña hai bøc tranh? Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011 MỸ THUẬT BÀI 11: Thường THỨC Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ 1- VÒ n«ng th«n s¶n xuÊt: tranh lôa cña ho¹ sÜ Ng« Minh CÇu Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011 XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm 2011 BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ 2. Géi ®Çu. Tranh kh¾c mµu gç cña ho¹ sÜ TrÇn V¨n CÈn. 1- VÒ n«ng th«n s¶n xuÊt: tranh lôa cña ho¹ sÜ Ng« Minh CÇu 1.Bøc tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? 2. Trong bøc tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? 3. H×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh chÝnh, träng t©m cña tranh? 5. Mµu s¾c chñ ®¹o trªn tranh lµ mµu g×? 4. Bøc tranh nµy ®­îc vÏ b»ng chÊt liÖu g×? ë néi dung nµy cho th¶o luËn nhãm ®«i tÊt c¶ cÊu hái mét chót.Sau ®ã tr¶ lêi vÊn ®¸p tõng c©u hái. Gv më réng tõng néi dung, theo c¸c Slai d­íi cña bµi cò. ( Më r«ng chÊt liÖu em cho HS xem vÒ chÊt liÖu lôa thËt nha) BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 1- VÒ n«ng th«n s¶n xuÊt: tranh lôa cña ho¹ sÜ Ng« Minh CÇu ( khi th¶o luËn xong néi dung cña tranh 1, cho Hs t×m bµi h¸t liªn quan nÕn h×nh ¶nh cã trong tranh, lµng quª hoÆc chó bé ®éi, ®«ng r¬m, con bß…) BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 - VÒ n«ng th«n s¶n xuÊt lµ bøc tranh ®Ñp, cã bè côc chÆt chÏ, h×nh ¶nh râ rµng, sinh ®éng trong cuéc sèng hµng ngµy ë n«ng th«n sau chiÕn tranh. Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ 2. Géi ®Çu. Tranh kh¾c mµu gç cña ho¹ sÜ TrÇn V¨n CÈn. Bµi tËp tr¾c nghiÖm Tranh Géi ®Çu vÏ vÒ ®Ò tµi g× A . Sinh ho¹t B. Vui ch¬i C. LÔ héi 2. H×nh ¶nh nµo lµ chÝnh trong bøc tranh? Lä hoa B. ChËu thau C. C« g¸i 3. H×nh ¶nh c« g¸i ®­îc diÔn t¶ ®Ñp nh­ thÕ nµo? Th©n h×nh c« lµ nh÷ng nÐt cong mÒm m¹i. M¸i tãc c« ®en dµi. C« cã n­íc da tr¾ng hång. C¶ 3 ®¸p ¸n trªn 4. ChÊt liÖu cña tranh? Mµu dÇu B. Mµu bét C. Kh¾c gç mµu 5. VÎ ®Ñp cña mµu s¾c trªn tranh? A. MÒm m¹i, nhÑ nhµng B. M¹nh mÏ, râ rµng o o o o o Em lµm phiÕu bµi tËp tr¾c nghiÖm vµ ph¸t cho nhãm 4 th¶o luËn víi néi dung trªn. Sau khi th¶o luËn xong . Mçi nhãm tr¶ lêi mét c©u hái, nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ xung Tranh Géi ®Çu ®· kh¾c ho¹ c¶nh sinh ho¹t ®êi th­êng cña ng­êi thiÕu n÷ n«ng th«n ViÖt Nam Tranh Géi ®Çu lµ mét trong nhiÒu bøc tranh ®Ñp cña ho¹ sÜ TrÇn V¨n CÈn. Víi ®ãng gãp to lín cho nÒn mÜ thuËt ViÖt Nam, «ng ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng Gi¶i th­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc- NghÖ thuËt ®ît 1 n¨m 1996. BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 Sau khi th¶o luËn vµ kÕt luËn Gv gi­ois thiÖu vÒ chÊt liÖu kh¾c gç mµu Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ KÕt thóc bµi häc. C¸c em võa ®cîc xem hai bøc tranh ®Ñp cña c¸c ho¹ sÜ, cã ai cã c©u hái vÒ hai bøc tranh ®Ó hái thÇy k? cã thÓ HS sÏ hái em vÒ thêi gian t¸c gi¶ vÏ hai bøc tranh ®ã, vµ hoµn c¶nh n÷a, vµ hái thÇy thÊy thÝch ®iÒu g×,,,, em chuÈn bÞ troíc nha Vµ thÇy muèn nghe c¶m nghÜ cña c¸c em vÒ hai bøc tranh trªn. Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2011 BÀI 11: Thường Thức Mỹ Thuật XEM TRANH CỦA HOẠ SĨ Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« gi¸o vµ c¸c em ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh tiÕt d¹y nµy Mäi chi tiÕt xin liªn hÖ sè ®iÖn tho¹i : 0943829259 1- VÒ n«ng th«n s¶n xuÊt: tranh lôa cña ho¹ sÜ Ng« Minh CÇu Sau chiÕn tranh chó bé ®éi vÒ n«ng th«n s¶n xuÊt cïng gia ®×nh. Tranh VÒ n«ng th«n s¶n xuÊt cña ho¹ sÜ Ng« Minh CÇu vÏ vÒ ®Ò tµi s¶n xuÊt ë n«ng th«n. 1- VÒ n«ng th«n s¶n xuÊt: tranh lôa cña ho¹ sÜ Ng« Minh CÇu H×nh ¶nh chÝnh ë gi÷a tranh lµ vî chång ng­êi n«ng d©n ®ang ra ®ång.. Ng­êi chång ( Chó bé ®éi) vai v¸c bõa tay giong bß,ng­êi vî vai v¸c cuèc, hai ng­êi võa ®i võa nãi chuyÖn. 1- VÒ n«ng th«n s¶n xuÊt: tranh lôa cña ho¹ sÜ Ng« Minh CÇu H×nh ¶nh bß mÑ ®i tr­íc bª con ch¹y theo sau lµm cho bøc tranh thªm sinh ®éng. PhÝa sau lµ nh÷ng ®èng r¬m, nhµ tranh, nhµ ngãi, c©y cèi… cho thÊy c¶nh n«ng th«n yªn b×nh, ®Çm Êm. Tranh lôa lµ tranh ®­îc vÏ trªn nÒn lôa (Lôa lµm tõ t¬ t»m, sîi nhá, ®Òu; mÆt lôa mÞn, máng). Tranh lôa ®­îc vÏ b»ng mµu n­íc kÜ thuËt vÏ mµu víi cä röa mÆt tranh b»ng n­íc s¹ch nªn líp mµu b¸m vµo lôa rÊt máng vµ trong H×nh ¶nh c« g¸i ®ang ch¶i tãc géi ®Çu lµ h×nh ¶nh chÝnh trong tranh. Th©n h×nh c« g¸i cong mÒm m¹i, m¸i tãc ®en dµi bu«ng xuèng chËu thau lµm cho bè côc võa v÷ng ch·i võa uyÓn chuyÓn. Ngoµi h×nh ¶nh chÝnh, trong tranh cßn cã h×nh ¶nh c¸i chËu thau, c¸i ghÕ tre, khãm hång lµm cho bè côc thªm chÆt chÏ vµ th¬ méng. Bøc tranh ®· kh¾c ho¹ c¶nh sinh ho¹t ®êi th­êng cña ng­êi thiÕu n÷ n«ng th«n ViÖt Nam Mµu s¾c trong tranh nhÑ nhµng uyÓn chuyÓn: Mµu tr¾ng hång cña th©n h×nh c« g¸i, mµu hång cña hoa, mµu xanh dÞu m¸t cña nÒn vµ mµu ®en ®Ëm cña tãc t¹o cho bøc tranh thªm sinh ®éng. Tranh géi ®Çu lµ tranh kh¾c gç mµu (Tranh in tõ c¸c b¶n kh¾c gç). Kh¸c víi tranh vÏ tranh kh¾c gç cã thÓ in thµnh nhiÒu b¶n. Sau khi xem bøc tranh Géi ®Çu em cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy? Gîi ý: Bè côc, h×nh ¶nh, mµu s¾c, em cã thÝch bøc tranh nµy kh«ng? Tranh Géi ®Çu lµ mét trong nhiÒu bøc tranh ®Ñp cña ho¹ sÜ TrÇn V¨n CÈn. Víi ®ãng gãp to lín cho nÒn mÜ thuËt ViÖt Nam, «ng ®· ®­îc Nhµ n­íc tÆng Gi¶i th­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc- NghÖ thuËt ®ît 1 n¨m 1996

File đính kèm:

  • pptmy thuat 4.ppt
Giáo án liên quan